Sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Marghita din 20.08.2019

Încheiat azi 20 august 2019, orele 13.00,  cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Marghita, care are loc în sala de conferinţe a Primăriei municipiului Marghita.

            Sunt prezenţi domnii consilieri : 1..Arkosi Anton, 2. Borsi Ernest, 3.Ciora Florian, 4. Dragomir Iuliu Cristian, 5.Lazăr Ioan, 6. Mărieș Mihaela, 7. Nagy Gabriella, 8. Oros Ramona Alice, 9. Papai Iosif, 10. Pop Raul Cristian, 11.Pop Viorel,  12. Szabo Peter Istvan, 13.Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil 14. Şandor Emil. Absentează motivat cosnilierii: 1. Almasi Ştefan Mihai,  2. Ciarnău Claudiu,  3. Horváth Sándor.

            Din partea autorității locale executive a municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan și secretarului municipiului doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă la lucrările ședinței, doamna Ciupe Elena – șef Serviciu administrație publică locală și doamna Bereteu Viorica – șef Serviciu buget contabilitate.

            Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 14 august 2019, a Dispoziţiei Primarului nr. 371 din 14 august 2019. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. Consilierii au fost convocaţi în data 14 august 2018, prin înmânarea invitaţiei la şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, precum şi ordinea de zi. De asemenea, invitațiile, dispoziția de convocare și materialele de şedinţă cuprinse în ordinea de zi, au fost postate pe mail-ul fiecărui consilier, în data de 14 august 2018.

Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 consilieri sunt prezenți 13 consilieri ședința fiind statutară.

Președintele de ședință conform Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliululi local Marghita este Papai Iosif.

Președintele de ședință Papai Iosif, supune spre aprobare  următoarea,

 

Ordine de zi:

 

           1. Proiect de hotărâre nr.14 din 13.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019

                              Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                              Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarare nr. 15 din 13.08.2019 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Marghita  – Consiliul Local Marghita și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării obiectivelor de investiții constând în Realizare container cu scop educational/profesional, Realizare Studiu fezabilitate, Proiect tehnic și construire teren sintetic de sport, Realizare Studiu de fezabilitate pentru extinderea Liceului Teoretic Horváth János Marghita și Achiziționare Tablă inteligentă cu videoproiector

                        Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public si privat

Ordinea de zi este adoptată cu  14 voturi ”pentru„  fiind astfel adoptată Hotărârea nr.97 din 20 august 2019 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din 20 august 2019.

            Punctul unu. Proiectul de hotărâre nr.14, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019, inițiat de domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau,  a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

            Doamna Bereteu Viorica, prezintă domnilor consilieri anumite capitole bugetare care au fost modificate față de proiectul de hotărâre înaintat domnilor consilieri și motivul acestor modificări. Explicațiile acordate au fost luate la cunoștință de domnii consilieri prezenți.

 Avizul de aprobare este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din partea Comisiei de buget-finanțe și administrare a domeniului public și privat .

Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma modificată propusă de doamna Bereteu Viorica.

Cu votul ”pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți, este adoptată Hotărârea nr.98 din privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019.

Punctul doi. Proiectul de hotarare nr. 15 din 13.08.2019, privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Marghita  – Consiliul Local Marghita și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării obiectivelor de investiții constând în Realizare container cu scop educational/profesional, Realizare Studiu fezabilitate, Proiect tehnic și construire teren sintetic de sport, Realizare Studiu de fezabilitate pentru extinderea Liceului Teoretic Horváth János Marghita și Achiziționare Tablă inteligentă cu videoproiector, inițiat de domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau,  a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

Avizul de aprobare este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din partea Comisiei de buget-finanțe și administrare a domeniului public și privat.

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma inițiată.

Cu votul ”pentru” a 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.99 din 20 august 2019 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Marghita  – Consiliul Local Marghita și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării obiectivelor de investiții constând în Realizare container cu scop educational/profesional, Realizare Studiu fezabilitate, Proiect tehnic și construire teren sintetic de sport, Realizare Studiu de fezabilitate pentru extinderea Liceului Teoretic Horváth János Marghita și Achiziționare Tablă inteligentă cu videoproiector.

 

În afara ordinii de zi domnul președinte Papai Iosif prezintă ”Informarea Consiliului Local al  municipiului Marghita privind perioada de efectuare a concediului de odihna a viceprimarului municipiului Marghita, domnul Lazăr Ioan”. Consiliul local a luat la cunoștință informarea.

De asemenea domnul președinte Papai Iosif, da citire unei adrese a Inspectoratului Școlar Județean Bihor , nr.938/2019 prin care solicită comunicarea dacă exista unitîți de învățământ preuniversitar pa raza UAT Marghita, care sunt propuse pentru reorganizare pentru anul școlar 2020-2021. Răspunsul Consiliului local  este că în UAT Marghita nu există unități de învățământ propuse spre reorganizare.

Nu sunt purtate alte discuţii, domnul  preşedinte Papai Iosif,  mulţumeşte tuturor celor prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.