Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Marghita

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 referitor la Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat şi modificată prin Legea nr. 673/2002, văzând şi Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Consiliul Local al municipiului Marghita, în baza art. 36 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 215/2001 adoptă prezentul Regulament:

           Raportându-se la locul, rolul şi atribuţiile ce le au de îndeplinit, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele funcţii:

 1. a) Funcţia de dezvoltare a democraţiei locale şi a vieţii politice locale;
 2. b) Funcţia de garant al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor pe plan local;
 3. c) Funcţia de rezolvare a treburilor publice în vederea satisfacerii cerinţelor comunităţilor locale;
 4. d) Funcţia de organizare şi executarea în concret a legii prin asigurarea realizării interesului general în plan local şi armonizarea acestuia cu interesul local;
 5. e) Funcţia economico-financiară, prin administrarea patrimoniului local şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale. Consiliul local şi Primarul funcţionează ca autorităţi autonome care rezolvă treburile publice, în condiţiile prevăzute de lege

 Prezentul REGULAMENT este adaptat specificului unităţii administrativ – teritoriale – Municipiul  Marghita  – respectă principiile autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor municipiului Marghita  în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, principii în deplină concordanţă cu prevederile art. 1 (1) din Consitutia României  ce nu pot aduce atingere caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României.

Secţiunea 1

Norme preliminare

            Art.1 – Consiliul Local al Municipiului Marghita  este autoritatea administraţiei publice locale care rezolvă treburile publice pe raza de responsabilitate a municipiului

Marghita

           Art.2 – In prezent, Consiliului Local al Municipiului Marghita este format din 17 membri, aleşi conform Legii nr. 115/2015  pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,  pe listele partidelor politice, la data de 5 iunie 2016.

           Art. 3 Raporturile dintre autoritatea deliberativă a municipiului Marghita  şi Consiliul Judeţean – autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel de judeţ, se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ.

            Art.4 – Municipiul Marghita , în limita competenţei Consiliului Local al Municipiului Marghita  şi în limita competentei Primarului, are dreptul să coopereze şi să se asocieze în condiţiile legii, cu două sau mai multe unităţi administrativteritoriale, din ţară sau din străinătate, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică de drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori al furnizării în comun al unor servicii publice. Iniţiativa unităţilor administrativ-teritoriale de a coopera şi de a se asocia cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, va fi comunicată Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Actul de asociere va fi transmis spre avizare în proiect, Ministerului Afacerilor Externe prin primar.

          Art. 5 – Municipiul Marghita , poate încheia cu o altă unitate administrative-teritorială un acord şi poate participa, inclusiv prin alocarea de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare zonală sau regională, aprobate prin hotărarile consiliilor locale implicate.

         Art. 6 (1) – Municipiul Marghita , ca unitate administrativ-teritorială, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Este subiect juridic de drept fiscal, titular al Codului de înregistrare fiscală şi al conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare.

                  (2) Municipiul Marghita  este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acesta este parte, precum şi din raporturile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.

                  (3) Municipiul Marghita este reprezentat în justiţie de către Primar. Primarul poate împuternici un consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau un avocat care să reprezinte interesele municipiului în justiţie.

                   (4) Consiliul local poate împuternici consilierul juridic din cadrul aparatului de lucru al consiliului local  sau un avocat, pentru a reprezenta interesele Consiliului local în justiţie prin hotarâre de consiliu.

              Art. 7 – Consiliul Local al Municipiului Marghita  are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

              Art. 8 – (1)Atribuţiile principale ale Consiliului Local al Municipiului Marghita  sunt stabilite prin Legea administraţiei publice locale si anume:

 1. a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
 2. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
 3. c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
 4. d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
 5. e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

    (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul local:

 1. a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
 2. b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
 3. c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

    (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul local:

 1. a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 2. b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
 3. c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
 4. d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
 5. e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 6. f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul local:

 1. a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
 2. b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
 3. c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
 4. d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

    (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul local:

 1. a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
 2. educaţia;
 3. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 4. sănătatea;
 5. cultura;
 6. tineretul;
 7. sportul;
 8. ordinea publică;
 9. situaţiile de urgenţă;
 10. protecţia şi refacerea mediului;
 11. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 12. dezvoltarea urbană;
 13. evidenţa persoanelor;
 14. podurile şi drumurile publice;
 15. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
 16. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
 17. activităţile de administraţie social-comunitară;
 18. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 19. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 20. alte servicii publice stabilite prin lege;
 21. b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
 22. c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
 23. d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 24. e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
 25. f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

    (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul local:

 1. a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
 2. b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
 3. c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

    (7) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.

 Consiliul local exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege.

              Art. 9 – Sediul Consiliului Local al Municipiului Marghita  este în municipiul Marghita, Calea Republicii nr. 1

             Art. 10  Consiliul local este ales pentru un mandat de 4 ani, care începe de la data depunerii jurământului de către consilieri, mandat care poate fi prelungit în caz de război sau catastrofă, prin lege organică.

             Art. 11  Constituirea consiliului local se realizează conform Capitolului I iar organizarea consiliului local și alegerea viceprimarului conform Capitolului II din O.G. nr. 35/2002.

Secţiunea a II-a

Comisiile de specialitate ale

consiliului local

            Art. 12  În cadrul Consiliului Local Marghita, în funcţie de specificul local şi sfera de atribuţii conferită de lege, se organizează următoarele comisii de specialitate:

 1. Comisia de buget  finante  si administrarea  domeniului  public si privat

   Arkosi Anton –  comisie de baza

   Horvath Sandor –comisie de bază

   Sas – Adăscălitii  Marcel –Emil

   Pop Raul Cristian

   Ciarnau Claudiu  Ioan –comisie de baza

 1. Comisia de urbanism  si amenajarea teritoriului

    Horvath Sandor

    Papai Iosif

    Sas-Adăscălitii Marcel –Emil –comisie de bază

    Ciora Florian

    Sandor Emil

 1. Comisia socială, Invatamant, sanatate, culte si protectie socială

   Nagy Gabriella  comisie de baza

   Szabo Peter comisie de baza

   Maries Mihaela –comisie de baza

   Ciora Florian – comisie  baza

   Dragomir Iuliu Cristian

4.Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană

    Papai Iosif – comisie de baza

    Nagy Gabriella

    Pop Raul Cristian –comisie de baza

    Sandor Emil –comisie de baza

    Dragomir Iuliu Cristian -comisie de baza

5.Comisia turism, mediu  si agricultură

     Almasi Stefan  Mihai –comisie de baza

     Borsi Ernest-comise de baza

     Lazar Ioan –comisie de bază

     Oros Ramona –comisie de baza

     Pop Viorel-comisie de baza

            Art. 13 Un consilier poate face parte din maximum trei comisii dintre care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se primeşte numai pentru activitatea depusă în comisia de bază.

            Numărul locurilor pe grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de consiliu, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului, iar nominalizarea se face de fiecare grup de consilieri în funcţie de pregătirea lor profesională şi domeniul în care lucrează.

            Comisiile de specialitate au următoarele sarcini principale:

 1. analizează proiectele de hotărâri prezentate pentru dezbatere în consiliu,
 2. se pronunţă asupra altor probleme trimise spre avizare,
 3. întocmeşte avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra altor probleme trimise spre avizare, pe care le prezintă consiliului,
 4. orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare sau prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

            Art. 14  Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții:

 1. a) convoacă şedinţele comisiei cu cel puțin 3 zile înaintea ședinței de consiliu când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul,
 2. b) asigură reprezentarea acesteia în raporturile sale cu consiliul şi cu celelalte comisii,
 3. c) conduce şedinţele comisiei,
 4. d) propune ca la lucrările acesteia să participe şi alte persoane dacă apreciază că este necesar,
 5. e) participă, ca reprezentant al comisiei, la şedinţele celorlalte comisii care examinează lucrări ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce,
 6. f) susține în ședințele de consiliu avizele formulate de comisie,
 7. g) aprobă punerea la dispoziţia altor persoane, altele decât membrii comisiei, dacă lucrările şedinţei nu au fost publice, a proceselor verbale ale şedinţelor de comisie,
 8. h) susţine în şedinţele de consiliu avizele proprii de specialitate.

            Art. 15  Secretarul comisiei are următoarele atribuții:

 1. asigură redactarea documentelor comisiei, adică a rapoartelor, avizelor, amendamentelor, proceselor-verbale, urmărind ca acestea să conţină obligatoriu, pe lângă opinia majorităţii membrilor comisiei, şi părerea contrară, motivată, a celorlalţi consilieri din comisie (dacă este cazul),
 2. efectuează numărarea şi consemnarea în procesul-verbal a voturilor exprimate în cadrul şedinţelor de comisie, efectuează apelul nominal și ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei,
 3. consemnează întreaga lucrare a comisiei într-un proces-verbal semnat de preşedintele şi secretarul comisiei.

            Art. 16  Participarea consilierilor la şedinţele comisiilor este obligatorie, comisia lucrând valabil în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi. Prezenţa la şedinţele de comisie se consemnează de catre secretarul comisei  într-un registru special păstrat la secretarul municipiului.

            În cazul absenţelor repetate sau a lipsei de interes din partea unui consilier preşedintele comisiei poate propune consiliului înlocuirea acestuia.

            Hotărârile comisiei de specialitate sunt adoptate cu votul majorităţii simple a consilierilor prezenţi, vot care este de regulă deschis.

            Art. 17  Şedinţele comisiilor de specialitate, de regulă, sunt publice.

            Comisia poate invita la şedinţă specialişti în domeniile dezbătute.

            Art. 18  Comisiile de specialitate lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

            Comisiile avizează şi analizează proiectele de  hotărâri din domeniul lor de activitate. Preşedintele de şedinţă, în cazul în care în urma dezbaterilor din şedinţa de consiliu  se impun  modificări de fond în conţinutul proiectului, poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare iniţiatorului.

            Rezultatul reexaminării cu propuneri concrete, după caz, va fi prezentat în termenul stabilit consiliului.

Secţiunea a III-a

Procedura iniţierii proiectelor de hotărâri

            Art. 19  Proiectul ordinii de zi poate fi iniţiat de primar, consilieri, secretarul municipiului, comisii de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor şi  se supune aprobării consiliului.Expunerea de motive-referatul de aprobare se face de către initiatorul proiectului de hotărâre.

            Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme se înscriu în ordinea de zi numai în cazul în care sunt însoţite raportul de specialitate al compartimentelor/birourilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului .

            Art. 20  Proiectele de hotărâri însoţite de expunere de motive şi documentele necesare identificării cauzei se transmit spre dezbatere comisiilor de specialitate ale consiliului nominalizate pentru analiză şi avize şi compartimentelor de specialitate ale primăriei, în termenele prevăzut de lege, prin grija secretarului, cu indicarea datei depunerii raportului de avizare.

            Art. 21  Avizul comisiilor de specialitate şi amendamentele după caz, se transmit secretarului, care va lua măsurile corespunzătoare difuzării lor către primar şi consilieri, în timp util cu maximă diligenţă.

            Nominalizarea comisiilor de specialitate şi a compartimentelor din aparatul propriu pentru avize şi rapoarte se face de către primar împreună cu secretarul municipiului.

            Proiectele de hotărâri pot fi retrase oricând de iniţiator.

            Art. 22  Proiectele de hotărâri care prezintă  interes general pentru populaţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre aprobare vor fi afişate la sediul Primăriei într-un spaţiu accesibil publicului. Publicul în termen de 10 zile de la afişare poate să facă în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre.

            Consiliul local va analiza toate recomandările referitoare la proiectul de hotărâre în cauză.

            Art. 23  Proiectele de hotărâri, însoţite de documentele şi avizele comisiilor de specialitate şi ale compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei se supun dezbaterii şi votului consiliului local în şedinţa pe a cărei ordine de zi au fost introduse.

Secţiunea a IV-a

Procedura de vot

            Art. 24  Votul consilierilor este personal şi poate fi deschis sau secret. Consiliul hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, modalitatea de vot care urmează a fi folosită, cu excepţia cazurilor în care legea stabileşte o anumită procedură de vot.

            Votul cu privire la persoane va fi întotdeauna secret, cu excepțiile prevăzute de lege.

            Art. 25  Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal pronunţând cuvântul pentru, împotrivă sau abţinere.

            Art. 26  Pentru votul secret se folosesc buletine de vot, care se introduc într-o urnă iar la numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea.

            Art. 27  Hotărârile consiliului local se adoptă cu votul majorităţii simple a consilierilor, în afară de cazul în care legea sau regulamentul de funcţionare prevede altfel.

            Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:

 1. a) hotărârile privind bugetul local;
 2. b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
 3. c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
 4. d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
 5. e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţii şi amenajarea teritoriului;
 6. f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine.

            Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie.

            Hotărârile Consiliului Local al municipiului Marghita vor fi aduse la cunoştinţa cetăţenilor în limba română şi în limba maghiară.

            Abţinerile se înregistrează la voturi împotrivă.

            Nu poate lua parte la deliberarea sau adoptarea hotărârilor consilierul care  fie personal sau prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul IV are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii. Asemenea hotărâri sunt nule de drept.

            Consilierii pot solicita ca în procesele verbale să fie consemnate expres modul  în care au votat.

Secţiunea a V-a

Convocarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului local

            Art. 28  Consiliul local se întruneşte în şedinţă ordinară lunar, convocată cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă, de primar prin intermediul secretarului. Consiliul local se poate întruni şi  în şedinţe extraordinare convocate cu cel puţin trei zile înainte de şedinţă, la cererea primarului sau cel puţin 1/3 din numărul consilierilor în funcţie. În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor convocarea se face de îndată.

            Convocarea se face în scris şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei. Invitaţia la şedinţă va cuprinde: ordinea de zi, data ora şi locul desfăşurării acesteia. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa locuitorilor atât în limba română cât şi în limba maghiară prin afişare sau prin mass-media. Ea se aprobă în consiliu şi nu se poate modifica numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

            Persoanele interesate pot participa la şedinţele publice a consiliului local în limita locurilor disponibile în sala de şedinţă. Anunţul privind ordinea de zi a şedinţei publice se afişează la sediul primăriei cu 3 zile înainte de desfăşurare, cu precizarea datei, orei şi locului şedinţei. Anunţul va fi comunicat celor care au prezentat sugestii şi propuneri în scris la proiectul de hotărâre. Punctele de vedere astfel exprimate au doar valoare de recomandare, competenţa exclusivă de adoptare a hotărârilor revine consiliului local.

            Şedinţele consiliului local sunt publice în limita locurilor cu excepţia cazurilor în care consilierii decid, cu majoritate de voturi ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise.

            Problemele privind bugetul local, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală, transfrontalieră, cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice române sau străine se vor discuta întotdeauna în şedinţă publică.

            Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română sau în limba maghiară. În acest caz se va asigura prin grija primarului traducerea în limba română.

            Art. 29  Şedinţa de consiliu local este statutară dacă este prezentă majoritatea consilierilor locali în funcţie.

            Art. 30  Conducerea lucrărilor şedinţelor consiliului local va fi asigurată de preşedintele de şedinţă în ordinea alfabetică, pe o perioadă de trei luni din rândul consilierilor.

            În cazul în care preşedintele ales pentru conducerea şedinţei nu-şi poate îndeplini atribuţiile, va fi desemnat un nou preşedinte, conform ordinii stabilite în alineatul precedent.

            Dezbaterile încep cu prezentarea pe scurt de către iniţiator a proiectului de hotărâre urmată de avize, rapoarte de specialitate, discuţii.

            Art. 31  Preşedintele de şedinţă are următoarele atribuţii:

 1. a) conduce ședințele consiliului local,
 2. asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de funcţionare a consiliului în timpul şedinţelor,
 3. supune votului consilierilor proiectele hotărâri sau orice problemă care intră în competenț de soluționare a consiliului, numără voturile şi comunică rezultatul votării şi hotărârile adoptate,
 4. semnează hotărârile adoptate de consiliul local,
 5. va urmări ca prezenţa la dezbatere să fie asigurată tuturor grupurilor de consilieri,
 6. în cazuri justificate poate limita durata luărilor de cuvânt, poate propune consiliului spre aprobare timpul acordat fiecărui consilier, precum şi limitarea timpului pentru dezbaterea unei anumite probleme. În cazul unor probleme deosebite va aloca fiecărui grup de consilieri un anumit timp în raport cu mărimea grupului,
 7. asigură consilierului dreptul la replică într-o problemă de ordin personal sau când a fost nominalizat de un alt vorbitor,
 8. cu consultarea consilierilor şi cu aprobarea majorităţii preşedintele de şedinţă –respectiv grupurile de consilieri – pot propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţie,
 9. când lucrările şedinţelor consiliului sunt perturbate preşedintele şedinţei poate întrerupe dezbaterile şi poate aplica următoarele sancţiuni:
 • avertisment,
 • chemarea la ordine,
 • retragerea cuvântului,
 • eliminarea din sala de şedinţă (egală cu absenţa nemotivată).

Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.  În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiuni stabilite de Statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare. În situaţia în care persoane aflate în sală perturbă desfăşurarea lucrărilor de consiliu local prin gesturi sau cuvinte, preşedintele de şedinţă va proceda la avertizarea persoanei respective. În situaţia în care persoana în cauză va continua să perturbe solemnitatea şedinţei şi desfăşurarea lucrărilor, aceasta va fi evacuată.

Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

            Art. 32  Secretarul municipiului participă în mod obligatoriu la lucrările şedinţei consiliului fără drept de vot şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local;
 2. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
 3. efectuează apelul nominal și ține evidența participării la sedințe a consilierilor;
 4. numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință;
 5. informează pe președintele de ședință cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
 6. asigură întocmirea procesului-verbal, pune la dispoziție consilierilor înaintea fiecărei ședințe procesul-verbal a ședinței anterioare, asupra conținutului cărora solicită acordul consiliului;
 7. asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;
 8. urmărește ca la deliberare și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispozițiile <LLNK 12001 215 10 202  47 70> 47 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Îl informează pe președintele de ședință cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
 9. prezintă în fața consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
 10. contrasemnează, în condițiile legii și ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;
 11. poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;
 12. acordă membrilor consiliului asistență și sprijin de specialitate în desfășurarea activității, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate și aprobate de consiliu.
 13. orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare și desfășurare a ședințelor consiliului.

            Art. 33  Prezenţa consilierilor la şedinţă este obligatorie, fiind înscrişi într-un registru de prezenţă, care este prezentat la secretar. Când consilierul lipseşte din motive independente de voinţa sa şi comunică acest lucru, se consideră absenţă motivată. Sunt absenţe motivate: cazurile de forţă majoră, boală,  plecări oficiale în străinătate, concedii de odihnă.

                             Pentru absenţe nemotivate la mai mult de trei şedinţe ordinare consecutive de consiliu calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului.

            Art. 34  Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, care va fi în cuantum de 5 % din indemnizaţia lunară a primarului.

            Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia prevăzută în alineatul precedent este de o şedinţă ordinară de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună, însă , de regulă în fiecare lună se convoacă cel puţin o şedinţă ordinară precedată de o şedinţă de comisie.

            Plata indemnizaţiilor se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale.

            Consilierul are drept, în condițiile legii, de transport şi de cazare pentru activităţile legate de exercitarea mandatului. În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. În cazul primarului, viceprimarului şi consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile.

            Art. 35   Exercitarea mandatului de consilier şi de viceprimar încetează odată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte.

            Art. 36  Satele  Chet si  Ghenetea in cazul in care nu au consilier din localitate  vor fi reprezentate în consiliu de câte un reprezentant sătesc ales de locuitorii satului  şi vor fi invitaţi în mod obligatoriu la şedinţele consiliului în care se discută aspecte referitoare la satul respectiv, au vot consultativ în problemele ce privesc localitatea lor, au drept la indemnizaţie în raport de şedinţele la care participă.Indemnizatia delegatului satesc este de 10% din indemnizatia lunara a primarului  indiferent  la cate sedinte participa / lună.

Consilierii şi delegatul sătesc, care participa la şedinţele de consiliu organizate în timpul programului de lucru, se considera învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

            Art. 37  Primarul participă de drept la şedinţele consiliului local, contribuie efectiv la discutarea tuturor problemelor din ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

            Primarul precum şi prefectul şi preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii săi dacă participă la şedinţă ocupă un loc distinct.

            Art. 38  Dezbaterile din şedinţele consiliului, precum şi modul cum şi-au exercitat votul fiecare consilier se va consemna într-un proces-verbal semnat de consilierul care conduce şedinţa şi de secretar. Procesul verbal din şedinţa anterioară va fi pus la dispoziţia consilierilor de secretarul unităţii pentru a fi studiat, urmând a se supune aprobării la şedinţa următoare. Consilierul are dreptul în cadrul şedinţei următoare să conteste conţinutul procesului verbal din şedinţa anterioară şi să ceară rectificarea cuvenită. Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luării de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul care va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia. Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit raportul.

            Art. 39  Consilierii sunt obligaţi să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să ţină audienţe. De asemenea, să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

            Art. 40  Hotărârile consiliului local vor fi afişate şi aduse la cunoştinţă publică atât în limba română cât şi în limba maghiară.

            Art. 41  Consilierii pot solicita informaţii cu privire la un fapt necunoscut prin întrebări adresate primarului, viceprimarului, secretarului, şefilor compartimentelor din aparatul propriu sau unităţilor subordonate. Cei interesaţi vor răspunde de regulă imediat sau la şedinţa următoare.

            De asemenea consilierii pot interpela printr-o cerere scrisă solicitând explicaţii într-o problemă cunoscută. Cel interpelat dă răspuns în scris sau oral conform solicitării pe loc sau la următoarea şedinţă (în scris).

            Consilierii pot solicita informaţii necesare executării sarcinilor derivate din mandatul cu care au fost împuterniciţi, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate de a furniza informaţiile cerute în scris sau oral în termenul stabilit.

            Orice cetăţean are dreptul să se adreseze consiliului local cu petiţii ce se înscriu într-un registru special şi vor fi soluţionate potrivit legislaţiei în vigoare. Semestrial consiliul local analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

                                                                   Sectiunea VI

Procedura de vot

           Art. 42 (1) – Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.

                        (2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

                        (3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate.

         Art. 43 – Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor ,,pentru” ,,contra” sau „abţinere”, Secretarul municipiului Marghita  va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul ,,pentru”, ,,contra” sau „abţinere”, în funcţie de opţiunea sa.

       Art. 44 (1) – Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

                    (2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi de regulă, cuvintele ,,da” sau ,,nu”.

                     (3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin.(2).

      Art. 45 (1) – Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.

                   (2) Abţinerile se contabilizează la voturile ,,contra”.

                   (3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

       Art. 46 (1) – Pentru numărarea buletinelor de vot secret, precum şi stabilirea rezultatului votului, Consiliul local stabileşte dintre consilieri, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de numărarea voturilor, alcătuită din 5 consilieri., comisia de validare .  Rezultatul votului se va comunica imediat după numărarea buletinelor de vot în cadrul aceleiaşi şedinţe.

         Art. 47 – Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat în cadrul votului deschis. De asemenea, pot solicita să se consemneze şi motivarea votului dat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

         Art. 48 – Proiectele de hotărâre sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

Secţiunea VII

Drepturile, obligaţiile şi răspunderea consilierilor locali şi

Drepturile consilierilor locali

Art. 49  Consilierii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrativ, individual sau în grup.

Art. 50   Consilierii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.

Art. 51   Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

            Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să asigure informarea corectă a consilierilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

Art. 52   În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. În cazul nerespectării acestor prevederi consilierii vor suporta cheltuielile deplasării.

Decontarea cheltuielilor consilierilor locali pe perioada deplasărilor în străinătate se va face cu respectarea OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare, în sensul că    primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali, precum şi înalţii funcţionari publici, pe perioada deplasărilor în străinătate, pot fi însoţiţi de o singură persoană.

Obligaţiile aleşilor locali

Art.53   Consilierii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au obligaţia de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu buna-credinţă şi fidelitate faţă de ţara şi de colectivitatea care i-a ales.

Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum si regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

Art. 54      Consilierii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

Art. 55     Consilierii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

Consilierii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis consilierului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

Art. 56  Consilierii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.

Consilierii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului municipiului.

Art. 57 Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare.

Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin regulamentul de funcţionare a consiliului.

Art. 58    Consilierii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.

Răspunderea consilierilor locali

Art. 59   Consilierii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.

Art. 60   (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor <LLNK 12001   215 10 201   0 18>Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

 1. a) avertismentul;
 2. b) chemarea la ordine;
 3. c) retragerea cuvântului;
 4. d) eliminarea din sala de şedinţă;
 5. e) excluderea temporara de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
 6. f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.

    (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplica de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.

    (3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauza.

    La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpa şi îl invita să respecte regulamentul.

Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continua să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima data, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.

Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

    Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplica.

        În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continua să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sala. Eliminarea din sala echivalează cu absenta nemotivată de la şedinţă.

    În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.

    Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

    Excluderea temporara de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi doua şedinţe consecutive.

        Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectiva.

Registrul de interese

Art. 61   Consilierii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul municipiului.

Consilierii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

 1. a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
 2. b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
 3. c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;
 4. d) o altă autoritate din care fac parte;
 5. e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
 6. f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

            Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art. 62   Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.

În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.

Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

Art. 63  Consilierii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară.

Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.

Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.

Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.

Art. 64 Fapta consilierilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

Secţiunea a VIII-a

Dispoziţii tranzitorii şi finale

            Art. 65  Încălcarea de către consilier  a obligaţiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit statutului aleşilor locali conform art. 795 din O.G. nr. 35/2002.

            Art. 66  Cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale cu o pondere de 20% se pot adresa autorităţilor administraţiei publice locale oral sau scris în limba lor maternă asigurând totodată respectarea art. 19 din Legea administraţiei publice locale.

            Art. 67  Consilierii pot consulta acte sau dosare ale primăriei şi pot primi informaţiile necesare la sediul administraţiei locale. Informaţiile se cer şi se comunică în scris sau oral. Secretarul municipiului asigură consilierilor asistenţă de specialitate în această privinţă.

            Art. 68  Pentru buna organizare a activităţii Consiliului Local Marghita şi pentru soluţionarea unor aspecte din activitatea sa , funcţionează  un aparat permanent de lucru compus dintr-o persoană cu studii superioare juridice.

            Constituirea, încadrarea, funcţionarea şi salarizarea personalului din aparatul permanent de lucru se face cu respectarea art. 791-4 din O.G. nr. 35/2002.

            Persoana încadrată pe postul creat îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului municipiului şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale, apără interesele consiliului local în faţa instanţelor de judecată. În aceste situaţii împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţă.

            Art. 69  La propunerea consilierilor sau al primarului consiliul local poate organiza de la caz la caz comisii speciale de analiză şi verificare. Componenţa, durata şi sfera de acţiune a comisiei se aprobă prin hotărâre a consiliul local.

            Comisia în urma analizelor prezintă consiliului un raport cu propuneri concrete pentru îmbunătăţirea activităţii analizate şi verificate.

            Art.70  Incompatibilitatea funcţiei de consilier este reglementată de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

            Art.71  Suspendarea şi încetarea mandatului de consilier este reglementată în art. 56 din Legea nr. 215/2001 şi în art. 9 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

            Art. 72  Consiliul local poate fi dizolvat conform  art. 55 din Legea nr. 215/2001.

            Art.73  Aprobat în şedinţă publică conform art. 36 alin. 3 lit. a) de Consiliul Local al municipiului Marghita