Proiectul de buget local pe anul 2016

bugetlocalIn conformitate cu art. 39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată , Primăria Municipiului Marghita supune spre dezbatere publică Proiectul de buget local pe anul 2016, în limitele sumelor de care dispune la momentul afişării.

   Proiectul de hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primariei municipiului Marghita si expunere pe site-ul www marghita.ro .

     Locuitorii municipiului Marghita sunt invitati să depuna in scris propuneri , sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarâre, la secretariatul primariei pana in 31 .01.2016 sau Biroul buget contabilitate, camera 10 .

Proiect buget 2016