PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI MARGHITA PE ANUL 2023

                                                                        

PROIECTUL  BUGETULUI  DE VENITURI  SI CHELTUIELI  AL MUNICIPIULUI  MARGHITA PE ANUL 2023     

 

    In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2023 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati.

 

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta poate fi consultat pe site-ul institutiei, www.primaria@marghita.ro, la sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.

        Bugetul reprezinta  documentul oficial de prezentare a bugetului de venituri si cheltuieli a oricarei autoritati publice locale din Romania fiind reglementat de Legea 273/2006 privind finantele publice locale si Legea nr.368/2022 a  bugetului de stat pe anul 2023

             Institutiile publice care gestioneaza bugetul public al municipiului Marghita , ai caror conducatori au calitatea de ordonatori  tertiari de credite in subordinea  ordonatorului principal de credite –primarul municipiului Marghita sunt urmatoarele:

     –  Unitatile de invatamant  preuniversitar de stat

     –  Spitalul municipal dr. Pop Mircea Marghita

       S-au respectat prevederile art. nr. 14 alin. 7 din Legea 273/2006 conform careia in situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugete in ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an ,ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent . 

Valoarea bugetului local estimat pe anul 2023 este de 53.423.479,44 lei, din care bugetul de functionare reprezinta 26.610.448 lei, respectiv bugetul de dezvoltare (investitii in derulare) 26.813.031,44  lei.

          Excedentul aferent anului anterior s-a utilizat in repartizarea  acestuia  asupra cheltuielilor de dezvoltare  si este de 14.844.955,44 lei.

      Evaluarea veniturilor proprii ale bugetului  local in proiectul de buget  pentru anul 2023 s-a facut avându-se în vedere materia  impozabilă si baza impozabila in functie de care se calculeaza impozitele si taxele locale, estimarea serviciilor, precum si alte elemente specifice,avand in vedere nivelurile si structura impozitelor si taxelor locale asa cum au fost aprobate pentru acest an prin HCL 83/28.04.2022  si  HCL 234/19.12.2022.       

       La estimarea veniturilor proprii de incasat in anul 2023, s-au avut in vedere:

 • mentinerea categoriilor de personae fizice scutite si a scutirilor in cazul persoanelor juridice,asa cum este stabilit  prin Legea nr. 227/2015- privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • achitarea bonificatiei de 10% acelor contribuabili personae fizice si personae juridice care achita pana la 31 martie anul curent,obligatiile pentru intregul an la impozitele pe cladiri,terenuri si mijloace de transport.

                Cheltuielile bugetului public se clasifica dupa natura lor in cheltuieli operationale si de capital, exprimand preocuparea si capacitatea autoritatii publice de a asigura fonduri necesare functionarii serviciilor si dezvoltarii publice . 

 

      La cheltuieli–resursele au fost alocate pentru sustinerea cheltuielilor cu functionarea serviciilor publice in suma de 26.610.448 lei  si  pentru cheltuielile cu  investitii  suma de  26.813.031,44  lei din care 14.844.955,44 reprezinta excedent si 11.968.076 lei reprezinta sume utilizate din credit bancar.

            Ponderea cheltuielilor de dezvoltare din total buget este de 50,20% iar ponderea cheltuielilor  de functionare este de 49,80% .Cheltuielile de functionare in suma de 26.610.448 lei  sunt repartizate astfel:cheltuieli de personal 39,30%,cheltuieli cu bunuri si servicii 38,43%, cheltuieli cu unitatile de invatamant 10,37% si cheltuieli cu asistenta sociala 11,90%.

 

         La capitolul Invatamant –bunuri si servicii s-au estimat sume la nivelul anului 2022, intrucat pana la data prezentei nu s-a aprobat  Hotararea de Guvern prin care se stabileste valoarea costului standard pe elev pe anul 2023,urmand ca dupa primirea datelor oficiale de la ministerul finantelor sa actualizam datele .In anul 2023 prin Legea bugetului de stat se  aloca sume pentru cheltuieli cu bursele acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, sume care inca nu ne-au fost comunicate.

 Serviciile publice finantate din bugetul local sunt:

 • spatiile verzi –lucrari de intretinere si amenajare,
 • strazile    – lucrari de intretinere si amenajare,
 • iluminat public  – lucrari de extindere si  intretinere a retelei publice de iluminat,
 • salubritatea    – spatiilor apartinand domeniului public.
 • apa canalizare – lucrari de intretinere si reparatii la retea de apa  si canalizare

       In proiectul de buget pe anul 2023 se vor  prevedea fonduri pentru finantarea programelor sportive (100 mii lei), culturale (50 mii lei) si religioase (100 mii lei).Alocarea fondurilor se va face in baza unei proceduri aprobate de Consiliul Local pentru selectarea proiectelor de finantare nerambursabile.

Programele sociale finantate din bugetul local al municipiului Marghita include:

 • indemnizatiiile persoanelor cu handicap,
 • remuneratia insotitorilor persoanelor cu handicap,
 • ajutoare sociale pentru incalzirea locuintei,
 • ajutoare de urgenta,
 • ajutoare sociale pentru inmormantare conform legii.

                                           

                                                Investitii repartizate pe surse de finantare

Nr crt

Sursa de finatare

Suma

1

Buget local

    14.844.955,44

2

Buget de credit

11.968.076

 

Total

26.813.031,44 

 

                            Obiective de investitii propuse cu finantare din buget local:   lei

Nr crt

Denumire obiective

sursa de finanţare

Stadiu de implementare

Valoarea proiectului

Data începerii / fin proiectu

1

Construire corp nou Lliceul Teoretic Horvath Janos-PT +Construire

Buget local

Exista SF

5.000.000

 

2

Dotari – parc auto, Autoutilitara

Buget local

 

205.000

 

3

Amenajare bazin didactic , trotuare, rigole si gabioane

Buget local

Exista pv de rec

215.000

 

4

Reabilitare strazi:Dunarii,Oituz, Toamnei Valcelelor

Buget local

In implement

3.00.000

 

5

Furnizare si  montare statie popmpare monobloc pt ape uzate str Jokai Mor

Buget local

In implement

250.000

 

6

Realizare promenadă termală în municipiul Marghita- PUZ ”-prin încadrarea ștrandului municipal cu extinderea studiului urbanistic pe terenurile aflate în proprietatea UAT Marghita spre zona dstinată Casei Bihorului, limitrof cu malul stâng al pârâului Eger 

 

Buget local

 

100.000

 

7

SF, DTAC si PT-Construire cresa medie,-Racorduri si bransamente utilitati.

Buget local

 

450.000

 

8

SF, DTAC si PT-Construire baza sportiva de tip I, racorduri si bransamente utilitati, str Eroilor.

Buget local

Fisa proiect

450.000

 

9

Adapost public pentru câini fara stapan

Buget local

Fisa proiect

25.000

 

10

Statie de reincarcare –consultanta si proiectare

Buget local

Fisa proiect

170.000

 

11

Construire centru medical de recuperare cardiovasculara in mun.Marghita, documentatie tehnica, PUZ si SF.

Buget local

Fisa proiect

800.000

 

12

Reducerea riscului de infectie nozocomiala in cadrul  Spitalului Municipal dr Pop Mircea

Buget local

In implement

10000

 

13

Reabilitare gospodarie de apa pentru localitatile Chet si Ghenetea str Salcamilor mun. Marghita

Buget local

Fisa proiect

400.000

 

14

Capela Chet

Buget local

 

50.000

 

15

Amenajare sens giratoriu intersectia str. Eroilor cu str.Independentei Municipiul Marghita

Buget local

 

 

400.000

 

16

SF Realizare piste pentru biciclete

Buget local

 

250.000

 

17

Varianta de ocolire Marghita

Buget local

 

250.000

 

 

TOTAL

 

 

12.025.000

 

 

 

  Obiective de investitii in derulare cu fonduri de la bugetul de stat prin programul –PNDL , Fondul de mediu, Anghel Saligny

 

Nr crt

Denumire obiective

sursa de finanţare

Stadiu de implemen-tare

Valoarea proiectului

 

Rest de plata in 2022

Data inceperii / finalizării proiectului

18

Canalizare menajera si retehnologizare statie de pompare str. Horea

Buget de stat si buget local

In derulare

 

2.413.276  lei

 

100.000 lei

 

 

19

Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale

Buget de stat si buget local

In derulare

 

3.805.619 lei

 

600.000 lei

 

 

20

Infiinatare retele de apa si canalizare menajera- cartier Lapis Marghita

Buget de stat si buget local

In derulare

 

6.948.073 lei

 

500.000 lei

 

 

21

Reabilitare si modernizare strazi in localitatile apartinatoare municipiului Marghita, jud. Bihor

Buget de stat si buget local

In derulare

 

500.000

 

 

 

Obiective de investitii in derulare cu Fonduri Europene Nerambursabile POR si ROHU:

 

Nr crt

Denumire obiective

sursa de finanţare

Stadiu de implemen-tare

Valoarea proiectului

Data începerii / finalizării proiectului

22

Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central si realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului, SMIS 123125 POR

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1.

În implemen-tare

4.865.793,41 lei

01.04.2018 28.02.2022

23

“Centru Educaţional Multifuncţional “Octavian Goga”,  cod SMIS: 125905

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1

În implemen-tare

23.200.000 lei

27.08.2020 31.03.2023

24

“Centru Multifuncţional Recreativ Marghita”, cod SMIS 125904

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1

În implemen-tare

23.200.000 lei

26.08.2020 31.03.2023

25

Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență – faza Full Aplication” ROHU 449

Lead beneficiary – C.J. Bihor

Project beneficiary -Municipiul Marghita (partener)

Programul Interreg V-A România-Ungaria

În implemen-tare

268.320,00 euro

1.08.2019

31.07.2023

26

“Promovarea unei abordări integrate în ceea ce privește îmbunătățirea ratei de angajare și a mediului de afaceri la nivelul micro-regiunilor Marghita și Berettyoujfalu”

ROHU 359

Programul Intereg V-A România-Ungaria

În implemen-tare

1.689.494 euro

31.12.2022

27

Cresterea gradului de securitate la incendii a spitalului dr Pop Mircea Marghita

Programului Operaţional Regional 2020-2027

În implemen-tare

740.000

31.12.2023

 

 

Obiective de investitii propuse a se derula cu Fonduri Nerambursabile:

Nr crt

Denumire obiective

Sursa de finanţare

Stadiu de implemen-tare

Valoarea proiectului

 

Rest de plata in 2022

28

„Dezvoltare locală pentru comunități dezavantajate din județul Bihor”

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

În curs de contracta-re

900.000 euro

 

29

“Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, in municipiul Marghita, județul Bihor” SMIS 46628

Componentă 1 – Apel :POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC…

În evaluare

5.736.885,36 lei

 

 

Obiective de investitii propuse a se derula cu fonduri CNI, pentru care in anul 2023 finantarea pentru Studiile de Fezabilitate se suporta din buget local:

Nr crt

Denumire obiective

Sursa de finanţare

Stadiu de implemen-tare

Valoarea

SF-buget local

Data inceperii

30

Construire si dotare complex sportiv str. Salcamilor, nr.10, mun Marghita SF

Compania Naţională de investiţii CNI

Solicitare aprobata

330.000

 

31

Construire  complex de agrement aquapark, dotarea si amenajarea incintei, in loc Marghita, str Progresului, jud. Bihor- SF

Compania Naţională de investiţii CNI

Solicitare aprobata

170.000

 

32

DALI Reabilitare si dotare cabinet medical loc. Chet nr.231 B, mun Marghita, judet Bihor

Compania Naţională de investiţii (CNI)

Solicitare aprobata

150.000

 

33

DALI Asezamant cultural sat Chet, nr.239, mun. Marghita

Compania Naţională de investiţii (CNI)

Solicitare depusă

160.000

 

34

DALI Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala, Loc Chet, nr.240, mun. Marghita

Compania Naţională de investiţii (CNI

Solicitare depusă

200.000

 

35

Modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea Marghita –dotare cu lift

Compania Naţională de investiţii (CNI)

Solicitare depusă

100.000

 

 

TOTAL

 

 

600.000

 

 

Obiective de investitii propuse a se derula cu fonduri AFIR

Nr crt

Denumire obiective

Sursa de finanţare

Stadiu de implemen-tare

Valoarea

SF-buget local

Data inceperii

36

Imbunatatirea infrastructurii rutiere agricole in Municipiul Marghita jud Bihor-

 

Fonduri nerambursabile

In derulare

4.400.000

 

 

Obiective de investitii propuse a se derula cu fonduri PNRR

Nr crt

Denumire obiective

Sursa de finanţare

Stadiu de implemen-tare

Valoarea

SF-buget local

Data inceperii

37

Construire cresa medie in Municipiul Marghita jud. Bihor

Fonduri nerambursabile

In derulare

16.640.272

 

38

Renovare energetic moderata a Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea Marghita, Corp Chirurgie

Fonduri nerambursabile

Finantare abrobata

5.173.914,24

 

39

Asigurara infrastructurii pentru transportul verde-infrastructurii pentru biciclete în municipiul Marghita, judet Bihor

Fonduri nerambursabile

Finantare aprobata

7.029.615,60

 

40

Construirea  de locuinte Nzeb plus pentru tineri/ locuinte de serviciu pentru specialist din sanatate si invatamant

Fonduri nerambursabile

Finantare aprobata

14.511.938,45

 

 

 

      Mentionam ca, conform art.39 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale  cetatenii interesati pot  trimite sesizarile , observatiile, punctele de vedere, pot face propuneri referitoare la proiectul de buget pana la data de  01.02.2023_prin:

    -email pe adresa: www.primaria@marghita.ro

      – adrese scrise la Serviciul Relatii cu Publicul, str. Republicii  nr.1, in atentia Biroului buget contabilitate.

     – posta pe adresa Primariei Municipiului Marghita

                                                                                                  

                                                                                                     Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIŢI

                                                                                                        Primar Municipiul Marghita

  Marghita,

16.01.2023