PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2021 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati.

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta poate fi consultat pe site-ul institutiei, marghita.ro, la sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.

        Bugetul reprezinta  documentul oficial de prezentare a bugetului de venituri si cheltuieli a oricarei autoritati publice locale din Romania fiind reglementat de Legea 273/2006 priind finantele publice locale si Legea nr.15 a  bugetului de stat pe anul 2021 nr.15

              Institutiile publice care gestioneaza bugetul public al municipiului Marghita , ai caror conducatori au calitatea de ordonatori  tertiari de credite in subordinea  ordonatorului principal de credite –primarul municipiului Marghita sunt urmatoarele:

     –  Unitatile de invatamant  preuniversitar de stat

     –  Spitalul municipal dr. Pop Mircea Marghita

S-au respectat prevederile art. nr. 14 alin. 7 din Legea 273/2006 conform careia in situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugete in ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an ,ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent . 

Valoarea bugetului local este de 41.215.850 lei, din care bugetul de functionare reprezinta 21.970.670 lei, respectiv bugetul de dezvoltare (investitii in derulare) 19.245.180  lei.

Evaluarea veniturilor proprii ale bugetului  local in proiectul de buget  pentru anul 2021 s-a facut avandu-se in vedere materia  impozabila si baza impozabila in functie de care se calculeaza impozitele si taxele locale, estimarea serviciilor, precum si alte elemente specifice,avand in vedere nivelurile si structura impozitelor si taxelor locale asa cum au fost aprobate pentru acest an prin HCL 59/07.04.2020         

Excedentul aferent anului anterior s-a utilizat in repartizarea  acestuia  asupra cheltuielilor 5.259.651,37 lei.

La estimarea veniturilor proprii de incasat in anul 2021, s-au avut in vedere:

 • mentinerea categoriilor de personae fizice scutite si a scutirilor in cazul persoanelor juridice,asa cum este stabilit  prin Legea nr. 227/2015- privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • achitarea bonificatiei de 10% acelor contribuabili personae fizice si personae juridice care achita pana la 31 martie anul curent,obligatiile pentru intregul an la impozitele pe cladiri,terenuri si mijloace de transport.

 Estimarea veniturilor bugetului local pe anul 2021 sectiunea functionare

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Propuneri 2021-mii lei

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

9,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

11313,00

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

962,00

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean

040205

0

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

751,00

Impozit pe cladiri de la persoane juridice

07020102

919,50

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

495,50

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

07020202

237,00

Impozitul pe terenul din extravilan

07020203

410,50

Taxe judiciare de timbru, taxe  timbru pt activ notariala si alte taxe de timbru

070203

145,50

Sume def din TVA pt.fin.chelt.descentr. la nivelul com.,oraselor, municipii.

110202

4820,00

Sume defalcate din T V A pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

1288,00

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

937,00

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

401,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

1.00

Taxa firma si taxa publicitate persoane fizice si juridice

160250

174,50

Alte impozite si taxe

180250

187,50

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

516,00

Alte venituri din proprietate

300250

0

Venituri din prestari de servicii

330208

745,50

Contributia parintilor sau sust. legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

5,50

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

35,50

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

396,50

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

117,50

Taxa speciala salubritate

360214

182,00

Recuperare cheltuieli in cursul procesului de executare silita

360214

7,00

Alte venituri

360250

11,00

Varsaminte din sect.de funct. pt.finant sect.de dezv.a bug.local (cu minus)

370203

-3100,00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

420234

2.17

T O T A L

 

21.970,67

Estimarea veniturilor bugetului local pe anul 2021 sectiunea dezvoltare           mii lei

Varsaminte din sectiunea de functionare

370204

3.100.00

venituri din vanzarea unor bunuri

390207

6,31

finantare PNDL

420265

7.102,75

subventii de la bugetul de stat pt proiecte finantate din FEN

420269

32,74

sume primite in contul platilor efectuate in anul current (FEN)

480101

2.100,00

sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori(FEN)

480201

1.630,98

sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori(FEN)

480202

12,75

T O T A L

 

13.985,53

Cheltuielile bugetului public se clasifica dupa natura lor in cheltuieli operationale si de capital, exprimand preocuparea si capacitatea autoritatii publice de a asigura fonduri necesare functionarii serviciilor si dezvoltarii publice . 

La cheltuieli–resursele au fost alocate pentru sustinerea cheltuielilor cu functionarea serviciilor publice in suma de 21.970.670 lei  si  pentru cheltuielile cu  investitii  suma de  19.245.180    lei din care 5.259.651,37 reprezinta excedent.

Ponderea cheltuielilor de dezvoltare din total buget este de 46,69% iar ponderea cheltuielilor  de functionare este de 53,31% .Cheltuielile de functionare in suma de 21.970.670 lei  sunt repartizate astfel:cheltuieli de personal 46,08%,cheltuieli cu bunuri si servicii 34,81%, cheltuieli cu unitatile de invatamant 7,93% si cheltuieli cu asistenta sociala 11,18%.

La capitolul Invatamant –bunuri si servicii s-au estimat sume la nivelul anului 2020, intrucat pana la data prezentei nu s-a aprobat  Hotararea de Guvern prin care se stabileste valoarea costului standard pe elev pe anul 2021,urmand ca dupa primirea datelor oficiale de la ministerul finantelor sa actualizam datele .In anul 2021 prin Legea bugetului de stat se  aloca sume pentru cheltuieli cu bursele acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, sume care inca nu ne-au fost comunicate.Din bugetul local s-a prevazut pentru unitatile de invatamant suma de 260 mii lei pentru cheltuieli de reparatii,intretinere si functionare.

 Serviciile publice finantate din bugetul local sunt:

 • spatiile verzi –lucrari de intretinere si amenajare,
 • strazile    – lucrari de intretinere si amenajare,
 • iluminat public  – lucrari de extindere si  intretinere a retelei publice de iluminat,
 • salubritatea    – spatiilor apartinand domeniului public.

In proiectul de buget pe anul 2021 au fost prevazute fonduri pentru finantarea programelor sportive(30 mii lei), culturale(30mii lei) si religioase (40 mii lei).Alocarea fondurilor se va face in baza unei proceduri aprobate de Consiliul Local pentru selectarea proiectelor de finantare nerambursabile.

La capitolul Sanatate s-a prevazut pentru Spitalul Municipal Dr. Pop.Mircea Marghita suma de 100 mii lei pentru cheltuieli de capital .La acest capitol mai  sunt prevazute fonduri pentru proiecte derulate cu fonduri externe nerambursabile, cu cofinantare locala in suma de 3.240,18 mii lei  si fonduri din buget local in suma de 300 mii lei pentru Studii de fezabilitate pentru proiecte ce urmeaza sa fie implementate.

Programele sociale finantate din bugetul local al municipiului Marghita include:

 • indemnizatiiile persoanelor cu handicap,
 • remuneratia insotitorilor persoanelor cu handicap,
 • ajutoare sociale pentru incalzirea locuintei,
 • ajutoare de urgenta,
 • ajutoare sociale pentru inmormantare conform legii.

Estimarea cheltuielilor bugetului local pe capitole bugetre anul 2021

Nr.

Cheltuieli clasificatie functionala

 

Buget 31.12.2020

Executie 31.12.2020

Prevederi

2021

1

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

7.842.000

7.496.382

8.544.500

 

Cheltuieli de personal

 

6.621.000

6.589.257

6.172.000

 

Bunuri si servicii

 

1.061.000

  698.155

1.177.500

 

Cheltuieli de capital

 

79.000

   57.668

950.000

 

Proiecte –finantari din fd externe

 

30.000

   27.735

100.000

 

Plati aferente pers cu handicap

 

130.000

     123.567

145.000

2

Alte servicii publice generale

54.02

675000

641.364

631.000

 

Cheltuieli de personal

 

595.000

593.736

573.000

 

Bunuri si sevicii

 

70.000

   47.628

48.000

 

Rez bugetara

 

10.000

10.000

4

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

1.165.500

1.022.436

950.000

 

Cheltuieli de personal

 

857.000

849.864

642.000

 

Bunuri si servicii

 

293.000

157.161

308.000

 

Active nefinanciare

 

15.500

15.411

0

5

Invatamant

65.02

13.426.260

2.628.300

7.112.000

 

Bunuri si servicii-cost elev

 

2.168.500

1.929.191

1.482.000

 

Bunuri si servicii buget local

 

0

0

260.000

 

Plati aferente copii CES

 

172.500

159.262

220.000

 

Plati proiecte finant din fonduri ner.

 

65.000

30.000

150.000

 

Cheltuieli de capital

 

5.510.130

509.847

5.000.000

6

Sanatate

66.02

10.464.690

9.142.486

4.552.180

 

Cheltuieli de personal

 

765.000

755.392

899.000

 

Bunuri si servicii

 

19.150

2.673

13.000

 

Transfer intre unitatii-Spital Marghita-chelt capital

 

811.870

811.870

100.000

 

Proiecte fonduri nerambursabile

 

8.868.670

7.572.551

3.240.180

 

Cheltuieli de capital

 

0

0

300.000

7

Cultura recreere si religie

67.02

2.338.490

1.938.567

2.912.000

 

Cheltuieli de personal

 

240.000

221.619

191.000

 

Bunuri si servicii

 

1.348.000

1.167.067

1.391.000

 

Transfer intre unitati- casa cultura

 

492.000

360.299

70.000

 

Alte cheltuieli-asoc si fund

 

92.000

80.776

0

 

Cheltuieli de capital

 

60.000

36.372

810.000

 

Cheltuieli proiecte fd neramb.

 

94.490

72.434

    450.000

 

Asociatii si fundatii

 

92.000

72.000

   100.000

8

Asig si asistenta sociala

68.02

4.158.000

3.698.963

3.971.170

 

Cheltuieli de personal

 

1.756.000

1.570.940

1.647,000

 

Bunuri si servicii

 

70.000

35.614

    87.000

 

Asistenta sociala -indemnizabili

 

2.332.000

2.092.559

2.200.000

 

Asistenta sociala-ajutor incalzire

 

37.000

37.000

37.170

9

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

13.474.410

12.066.693

7.295.000

 

Bunuri si servicii

 

1.146.820

964.789

1.665.000

 

Cheltuieli de capital

 

11.389.240

10.984.681

4.530.000

 

Chelt proiecte fd nerambursabile

 

950.270

130.942

1.100.000

10

Protectia mediului-salubritate

74.02

970.910

804.708

833.000

 

Bunuri si servicii

 

855.910

717.434

     833.000

 

Cheltuieli de capital

 

115.000

  87.274

0

11

Combustibili si energie

81.02

10.000

4.092

315.000

 

Cheltuieli de capital

 

10.000

4.092

315.000

12

Transporturi- strazi

84.02

3.643.000

3.339.431

3.600.000

 

Bunuri si servicii

 

3.078.000

2.805.655

1.300.000

 

Cheltuieli de capital

 

565.000

533.776

2.200.000

13

Alte actiuni economice

87.02

464.000

414.673

500.000

 

Bunuri si servicii

 

464.000

414.673

500.000

 

Total plati din buget local

 

52.963.480

43.198.095

41.215.850

 Investitii repartizate pe surse de finantare

Nr crt

Sursa de finatare

Suma

1

Buget local

8.195.000

2

Buget de stat

6.010.000

3

Fonduri   nerambursabile

5.040.180

 

total

19.245.180

Obiective de investitii propuse cu finantare din buget local:  

Nr crt

Denumire obiective

sursa de finanţare

Stadiu de implementare

Valoarea proiectului

Data începerii / fin proiectu

1

Construire corp nou Lliceul Teoretic Horvath Janos-PT +Construire

Buget local

Exista SF

5.000.000

 

2

Achizitie teren parc industrial

Buget local

Fisa proiect

500.000

 

3

Centura ocolitoare mun. Marghita

Buget local

Fisa proiect

300.000

 

4

Achizitie teren pentru complex sportiv si patinuar( fostul IMU)

Buget local

Fisa proiect

250.000

 

5

Scoatere din circuitul silvic teren pentru construire  Centru medical Cardiovascular

Buget local

Fisa proiect

200.000

 

6

Reparatii capital locuinte sociale str. Litoralului

Buget local

Fisa proiect

300.000

 

7

Realizarea sistemului de productie sidistributie a energiei termice pe baza de energie geotermala SF

Buget local

Fisa proiect

15.000

 

8

Bazin acoperit –utilitati ,parteneriat CJ

Buget local

In implement.

10.000

 

9

Construire si dotare complex sportiv PUZ si SF

Buget local

Fisa proiect

300.000

 

10

Semaforizare in municipiul Marghita-PT

Buget local

Fisa proiect

200.000

 

11

Sens giratoriu N.Balcescu-Caragiale

Buget local

Fisa proiect

200.000

 

12

Adapost public pentru câini fara stapan

Buget local

Fisa proiect

10.000

 

13

Dotari independente –autoutilitara Crafter

Buget local

 

100.000

 

 

TOTAL

 

 

7.385.000

 

Obiective de investitii propuse a se derula cu fonduri CNI, pentru care in anul 2021 finantarea pentru Studiile de Fezabilitate se suporta din buget local:

Nr crt

Denumire obiective

Sursa de finanţare

Stadiu de implemen-tare

Valoarea

SF-buget local

Data inceperii

14

Construire si dotare complex sportive SF

Compania Naţională de investiţii CNI

Solicitare depusă

100.000

 

15

Construire si dotare patinuar artificial- SF

Compania Naţională de investiţii CNI

Solicitare depusă

100.000

 

16

Reabilitare şi dotare cabinet medical Cheţ

Compania Naţională de investiţii (CNI)

Solicitare aprobata

100.000

 

17

Reabilitare, consolidare şi dotare Cămin Cultural Cheţ

Compania Naţională de investiţii (CNI)

Solicitare depusă

100.000

 

18

Bază sportivă de tip 1-SF

Compania Naţională de investiţii (CNI)

Solicitare depusă

100.000

 

19

Modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea Marghita –dotare cu lift

Compania Naţională de investiţii (CNI)

Solicitare depusă

100.000

 

20

Construire Centru Medical de Recuperare Cardiovasculara in municipiul Marghita

Compania Naţională de investiţii (CNI)

Solicitare aprobata

100.000

 

21

Construire velodrom in mun Marghita

Compania Naţională de investiţii (CNI)

Solicitare depusă

100.000

 
 

TOTAL

 

 

800.000

 

Obiective de investitii in derulare cu fonduri de la bugetul de stat prin programul –PNDL si Fondul de mediu

Nr crt

Denumire obiective

sursa de finanţare

Stadiu de implemen-tare

Valoarea proiectului

 

Rest de plata in 2021

Data inceperii / finalizării proiectului

22

Extindere retele de apa si canalizare in cartierele Chet si Ghenetea

Buget de stat si buget local

In derulare

15.827.708 lei

2.490.000 lei

2019

/31.12.2021

23

Canalizare menajera si retehnologizare statie de pompare str. Horea

Buget de stat si buget local

In derulare

2.413.276  lei

400.000 lei

31.12.2021

24

Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale

Buget de stat si buget local

In derulare

3.805.619 lei

3.280.023 lei

31.12.2021

25

Infiinatare retele de apa si canalizare menajera- cartier Lapis Marghita

Buget de stat si buget local

In derulare

 

6.948.073 lei

 

1.000.000 lei

31.12.2021

Obiective de investitii in derulare cu Fonduri Europene Nerambursabile POR si ROHU:

Nr crt

Denumire obiective

sursa de finanţare

Stadiu de implemen-tare

Valoarea proiectului

Data începerii / finalizării proiectului

26

,,Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal ”Dr. Pop Mircea” Marghita” SMIS 124065

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

În implemen-tare

10.700.000,00 lei

(2.216.330.42 euro)

06.06.2019

31.03.2021

27

Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central si realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului, SMIS 123125 POR

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1.

În implemen-tare

4.865.793,41 lei

01.04.2018 28.02.2022

28

“Centru Educaţional Multifuncţional “Octavian Goga”,  cod SMIS: 125905

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1

În implemen-tare

23.200.000 lei

27.08.2020 31.03.2023

29

“Centru Multifuncţional Recreativ Marghita”, cod SMIS 125904

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1

În implemen-tare

23.200.000 lei

26.08.2020 31.03.2023

30

„Modernizare iluminat public în  Municipiul Marghita, judeţul Bihor” SMIS 125299

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectiv specific 3/1 Cresterea eficienței energetice în cladirile rezidențiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari

În implemen-tare

8.587.989,90 lei

28.01.2020

31.12.2021

31

Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență – faza Full Aplication” ROHU 449

Lead beneficiary – C.J. Bihor

Project beneficiary -Municipiul Marghita (partener)

Programul Interreg V-A România-Ungaria

În implemen-tare

268.320,00 euro

1.08.2019

31.07.2022

32

“Promovarea unei abordări integrate în ceea ce privește îmbunătățirea ratei de angajare și a mediului de afaceri la nivelul micro-regiunilor Marghita și Berettyoujfalu”

ROHU 359

Programul Intereg V-A România-Ungaria

În implemen-tare

1.689.494 euro

16.06.2020

33

„Fundamentarea deciziilor, planificarea strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului Marghita”- cod SMIS 135923, cod SIPOCA 789

Programul Operațional Capacitate Administrativă,  Obiectivul Tematic nr. 11

În implemen-tare

625.464 lei

18.05.2020

18.05.2021

Obiective de investitii propuse a se derula cu Fonduri Nerambursabile:

Nr crt

Denumire obiective

Sursa de finanţare

Stadiu de implemen-tare

Valoarea proiectului

 

Rest de plata in 2021

34

“Realizarea unui coridor de mobilitate integrat în Municipiul Marghita”  (elaborare SF)

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020

În curs de contracta-re

492.843,60 lei

 

35

“Măsuri de regenerare urbană în Municipiul Marghita”

(elaborare DALI)

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020

În curs de contracta-re

98.568,72 lei

 

36

„Dezvoltare locală pentru comunități dezavantajate din județul Bihor”

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

În curs de contracta-re

900.000 euro

 

37

“Achiziționare instalație se dezinfecție și dezinsecție în Marghita și satele aparținătoare Cheț , Ghenetea județul Bihor”

PNDR  submasura  0510 Cereaea de proiecte M5.1-01/20-6.05.2020

În curs de contracta-re

33.788 euro

 

38

“Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, in municipiul Marghita, județul Bihor” SMIS 146628

Componentă 1 – Apel :POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC…

În evaluare

5.736.885,36 lei

 

 BUGET   PARTICIPATIV

Din care pot fi finantate oricare din  proiectele mentionate mai jos dupa consultarea si votul populatiei  

Nr crt

Denumire obiective

sursa de finanţare

Stadiu de implementare

 

1

Amenajare spatii de joaca

Buget local

Consultare publica

300.000

2

Amenajare spatii verzi cu mobilier stradal

Buget local

Consultare publica

300.000

3

Montare containere de deseuri ”inteligente ”

Buget local

Consultare publica

300.00

Mentionam ca, conform art.39 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale  cetatenii interesati pot  trimite sesizarile , observatiile, punctele de vedere, pot face propuneri referitoare la proiectul de buget pana la data de  16.04.2021_prin:

   -email pe adresa: primaria@marghita.ro

  – adrese scrise la Serviciul Relatii cu Publicul, str. Republicii  nr.1, in atentia Biroului buget contabilitate.

  – posta pe adresa Primariei Municipiului Marghita