REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI MARGHITA ŞI A UNITĂȚILOR SUBORDONATE

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE   Art.1 Primaria Municipiului  Marghita şi serviciile publice aflate sub autoritatea administraţiei publice locale funcţionează și este organizată în temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu hotarârile Consiliului Local al Municipiului Marghita privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi şi a […]

Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Marghita

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 referitor la Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat şi modificată prin Legea nr. 673/2002, văzând şi Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Legea nr. 393/2004 privind […]

REGULAMENT ANL

REGULAMENT privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiză si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea , exploatarea si inchirierea acestora

REGULAMENT AL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU MUNICIPIUL MARGHITA

HCL -pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a servicului public de salubrizare a municipiului Marghita  Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2015        Având in vedere referatul de aprobare al domnului primar pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a servicului public de salubrizare a municipiului Marghita înregistrat […]

ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2000 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale

REGULAMENT-CADRU de organizare si functionare a consiliilor locale     CAP. 1 Constituirea consiliului local  ART. 1 (1) Potrivit legii, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor va avea loc sedinta de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declarati alesi, la sedinta de constituire a consiliului, se face de catre prefect, prin […]

Regulamente

Dispozitie constituire comisie paritara 2016 Regulament intern 2016 Regulament de functionare privind inregistrarea, circulatia si pastrarea actelor in cadrul Primariei Municipiului Marghita Regulament de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita si a institutiilor subordonate

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita

Hotararea privind modificarea si completarea Regulamentului aprobat prin HCL nr. 165 din 2015 În atenția operatorilor economici : Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 165 din 16.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita, Operatorii economici (persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, […]