PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI MARGHITA PE ANUL 2022

In vederea asigurarea transparentei si publicitatii , Primaria municipiului Marghita a facut public proiectul de buget pentru anul 2022 in vederea punerii la dispozitia cetatenilor interesati.

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind  finantele publice locale referitor la prevederile Proiectului de buget al municipiului Marghita, acesta poate fi consultat pe site-ul institutiei, marghita.ro, la sectiunea Dezbatere publică -proiecte.

Bugetul reprezinta  documentul oficial de prezentare a bugetului de venituri si cheltuieli a oricarei autoritati publice locale din Romania fiind reglementat de Legea 273/2006 privind finantele publice locale si Legea nr.317/2021 a  bugetului de stat pe anul 2022

Institutiile publice care gestioneaza bugetul public al municipiului Marghita , ai caror conducatori au calitatea de ordonatori  tertiari de credite in subordinea  ordonatorului principal de credite –primarul municipiului Marghita sunt urmatoarele:

 • Unitatile de invatamant  preuniversitar de stat
 • Spitalul municipal dr. Pop Mircea Marghita

S-au respectat prevederile art. nr. 14 alin. 7 din Legea 273/2006 conform careia in situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugete in ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an ,ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent . 

Valoarea bugetului local estimat pe anul 2022 este de 48.829.192 lei, din care bugetul de functionare reprezinta 24.310.000 lei, respectiv bugetul de dezvoltare (investitii in derulare) 24.519.192  lei.

 Excedentul aferent anului anterior s-a utilizat in repartizarea  acestuia  asupra cheltuielilor de dezvoltare  si este de 10.519.191,80 lei.

Evaluarea veniturilor proprii ale bugetului  local in proiectul de buget  pentru anul 2022 s-a facut avându-se în vedere materia  impozabilă si baza impozabila in functie de care se calculeaza impozitele si taxele locale, estimarea serviciilor, precum si alte elemente specifice,avand in vedere nivelurile si structura impozitelor si taxelor locale asa cum au fost aprobate pentru acest an prin HCL 71/23.04.2021 si HCL 236/16.12.2021.       

La estimarea veniturilor proprii de incasat in anul 2022, s-au avut in vedere:

 • mentinerea categoriilor de personae fizice scutite si a scutirilor in cazul persoanelor juridice,asa cum este stabilit  prin Legea nr. 227/2015- privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • achitarea bonificatiei de 10% acelor contribuabili personae fizice si personae juridice care achita pana la 31 martie anul curent,obligatiile pentru intregul an la impozitele pe cladiri,terenuri si mijloace de transport.

Cheltuielile bugetului public se clasifica dupa natura lor in cheltuieli operationale si de capital, exprimand preocuparea si capacitatea autoritatii publice de a asigura fonduri necesare functionarii serviciilor si dezvoltarii publice . 

La cheltuieli–resursele au fost alocate pentru sustinerea cheltuielilor cu functionarea serviciilor publice in suma de 24.310.000 lei  si  pentru cheltuielile cu  investitii  suma de 24.519.192 lei din care 10.519.191,80 reprezinta excedent si 14.000.000 lei reprezinta sume utilizate din credit bancar.

Ponderea cheltuielilor de dezvoltare din total buget este de 50,21% iar ponderea cheltuielilor  de functionare este de 49,79% .Cheltuielile de functionare in suma de 24.310.000 lei sunt repartizate astfel:cheltuieli de personal 41%,cheltuieli cu bunuri si servicii 36,32%, cheltuieli cu unitatile de invatamant 8,23% si cheltuieli cu asistenta sociala 14,45%.

La capitolul Invatamant –bunuri si servicii s-au estimat sume la nivelul anului 2021, intrucat pana la data prezentei nu s-a aprobat  Hotararea de Guvern prin care se stabileste valoarea costului standard pe elev pe anul 2022,urmand ca dupa primirea datelor oficiale de la ministerul finantelor sa actualizam datele .In anul 2022 prin Legea bugetului de stat se  aloca sume pentru cheltuieli cu bursele acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, sume care inca nu ne-au fost comunicate.

 Serviciile publice finantate din bugetul local sunt:

 • spatiile verzi –lucrari de intretinere si amenajare,
 • strazile    – lucrari de intretinere si amenajare,
 • iluminat public  – lucrari de extindere si  intretinere a retelei publice de iluminat,
 • salubritatea    – spatiilor apartinand domeniului public.
 • apa canalizare – lucrari de intretinere si reparatii la retea de apa  si canalizare

In proiectul de buget pe anul 2022 se vor  prevedea fonduri pentru finantarea programelor sportive (50 mii lei), culturale (30 mii lei) si religioase (40 mii lei).Alocarea fondurilor se va face in baza unei proceduri aprobate de Consiliul Local pentru selectarea proiectelor de finantare nerambursabile.

Programele sociale finantate din bugetul local al municipiului Marghita include:

 • indemnizatiiile persoanelor cu handicap,
 • remuneratia insotitorilor persoanelor cu handicap,
 • ajutoare sociale pentru incalzirea locuintei,
 • ajutoare de urgenta,
 • ajutoare sociale pentru inmormantare conform legii.

Investitii repartizate pe surse de finantare

Nr crt

Sursa de finatare

Suma

1

Buget local

10.519.192

2

Buget de credit

14.000.000

 

total

24.519.192

Obiective de investitii propuse cu finantare din buget local:   lei

Nr crt

Denumire obiective

sursa de finanţare

Stadiu de implementare

Valoarea proiectului

Data începerii / fin proiectu

1

Construire corp nou Lliceul Teoretic Horvath Janos-PT +Construire

Buget local

Exista SF

5.000.000

 

2

Achizitie teren parc industrial

Buget local

Fisa proiect

500.000

 

3

Semaforizare in   Mun. Marghita

Buget local

Fisa proiect

300.000

 

4

Reabilitare strazi:Dunarii,Oituz, Toamnei Valcelelor

Buget local

In implement

250.000

 

5

Reabilitare si modernizare strazi in localitatile apartinatoare,Municipiului Marghita

Buget local

In implement

165.000

 

6

Scoatere din circuitul silvic teren pentru construire  Centru medical Cardiovascular

Buget local

Fisa proiect

200.000

 

7

Reparatii capital locuinte sociale str. Litoralului

Buget local

Fisa proiect

300.000

 

8

Bazin acoperit –,parteneriat CJ

Buget local

In implement.

250.000

 

9

Construire si dotare complex sportiv PUZ si SF

Buget local

Fisa proiect

200.000

 

10

Adapost public pentru câini fara stapan

Buget local

Fisa proiect

400.000

 

11

Statie de reincarcare –consultanta si proiectare

Buget local

Fisa proiect

170.000

 

12

Studiu de oportunitate si PUZ- Introducere in intravilan pentru realizare Centru Cardio-vascular din Municipiu Marghita

Buget local

Fisa proiect

165.000

 

13

Demolare imobile de la baza sportiva (stadion) tribuna I si tribuna II

Buget local

Fisa proiect

300.000

 

14

Reabilitare gospodarie de apa pentru localitatile Chet si Ghenetea str Salcamilor mun. Marghita

Buget local

Fisa proiect

400.000

 

15

Inlocuirea sistemului de automatizare a statiei de pompare a municipiului Marghita si achizitionarea unei pompe cu tocator

Buget local

 

110.000

 

16

Reparatii capitale locuinte sociale

Buget local

 

200.000

 

17

Reabilitare scoala Chet

Buget local

 

150.000

 

 

TOTAL

 

 

 

9.060.000

 

Obiective de investitii in derulare cu fonduri de la bugetul de stat prin programul –PNDL si Fondul de mediu

Nr crt

Denumire obiective

sursa de finanţare

Stadiu de implemen-tare

Valoarea proiectului

 

Rest de plata in 2022

Data inceperii / finalizării proiectului

23

Canalizare menajera si retehnologizare statie de pompare str. Horea

Buget de stat si buget local

In derulare

2.413.276  lei

100.000 lei

 

24

Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale

Buget de stat si buget local

In derulare

3.805.619 lei

2.280.023 lei

 

25

Infiinatare retele de apa si canalizare menajera- cartier Lapis Marghita

Buget de stat si buget local

In derulare

 

6.948.073 lei

 

500.000 lei

 

Obiective de investitii in derulare cu Fonduri Europene Nerambursabile POR si ROHU:

Nr crt

Denumire obiective

sursa de finanţare

Stadiu de implemen-tare

Valoarea proiectului

Data începerii / finalizării proiectului

27

Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central si realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului, SMIS 123125 POR

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1.

În implemen-tare

4.865.793,41 lei

01.04.2018 28.02.2022

28

“Centru Educaţional Multifuncţional “Octavian Goga”,  cod SMIS: 125905

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1

În implemen-tare

23.200.000 lei

27.08.2020 31.03.2023

29

“Centru Multifuncţional Recreativ Marghita”, cod SMIS 125904

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1

În implemen-tare

23.200.000 lei

26.08.2020 31.03.2023

30

„Modernizare iluminat public în  Municipiul Marghita, judeţul Bihor” SMIS 125299

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectiv specific 3/1 Cresterea eficienței energetice în cladirile rezidențiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari

În implemen-tare

8.587.989,90 lei

28.01.2020

-2022

31

Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență – faza Full Aplication” ROHU 449

Lead beneficiary – C.J. Bihor

Project beneficiary -Municipiul Marghita (partener)

Programul Interreg V-A România-Ungaria

În implemen-tare

268.320,00 euro

1.08.2019

31.07.2022

32

“Promovarea unei abordări integrate în ceea ce privește îmbunătățirea ratei de angajare și a mediului de afaceri la nivelul micro-regiunilor Marghita și Berettyoujfalu”

ROHU 359

Programul Intereg V-A România-Ungaria

În implemen-tare

1.689.494 euro

31.12.2022

33

„Fundamentarea deciziilor, planificarea strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului Marghita”- cod SMIS 135923, cod SIPOCA 789

Programul Operațional Capacitate Administrativă,  Obiectivul Tematic nr. 11

În implemen-tare

625.464 lei

31.01.2022

Obiective de investitii propuse a se derula cu Fonduri Nerambursabile:

Nr crt

Denumire obiective

Sursa de finanţare

Stadiu de implemen-tare

Valoarea proiectului

 

Rest de plata in 2022

34

“Realizarea unui coridor de mobilitate integrat în Municipiul Marghita”  (elaborare SF)

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020

În curs de contracta-re

492.843,60 lei

 

35

“Măsuri de regenerare urbană în Municipiul Marghita”

(elaborare DALI)

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020

În curs de contracta-re

98.568,72 lei

 

36

„Dezvoltare locală pentru comunități dezavantajate din județul Bihor”

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

În curs de contracta-re

900.000 euro

 

37

“Achiziționare instalație se dezinfecție și dezinsecție în Marghita și satele aparținătoare Cheț , Ghenetea județul Bihor”

PNDR  submasura  0510 Cereaea de proiecte M5.1-01/20-6.05.2020

În curs de contracta-re

33.788 euro

 

38

“Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, in municipiul Marghita, județul Bihor” SMIS 46628

Componentă 1 – Apel :POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC…

În evaluare

5.736.885,36 lei

 
 

Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord -Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană , regenerare urbană pentru municipii(altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/bazine turistice(tabere școlare)”și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)” cod SMIS 143479,

 

În curs de contracta-re

  

Obiective de investitii propuse a se derula cu fonduri CNI, pentru care in anul 2022 finantarea pentru Studiile de Fezabilitate se suporta din buget local:

Nr crt

Denumire obiective

Sursa de finanţare

Stadiu de implemen-tare

Valoarea

SF-buget local

Data inceperii

14

Construire si dotare complex sportive SF

Compania Naţională de investiţii CNI

Solicitare depusă

100.000

 

16

Reabilitare şi dotare cabinet medical Cheţ

Compania Naţională de investiţii (CNI)

Solicitare aprobata

100.000

 

17

Reabilitare, consolidare şi dotare Cămin Cultural Cheţ

Compania Naţională de investiţii (CNI)

Solicitare depusă

100.000

 

18

Bază sportivă de tip 1-SF

Compania Naţională de investiţii (CNI)

Solicitare depusă

100.000

 

19

Modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea Marghita –dotare cu lift

Compania Naţională de investiţii (CNI)

Solicitare depusă

100.000

 

20

Construire Centru Medical de Recuperare Cardiovasculara in municipiul Marghita

Compania Naţională de investiţii (CNI)

Solicitare aprobata

100.000

 
 

TOTAL

 

 

600.000

 

Mentionam ca, conform art.39 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale  cetatenii interesati pot  trimite sesizarile , observatiile, punctele de vedere, pot face propuneri referitoare la proiectul de buget pana la data de  11.02.2022_prin:

 • email pe adresa: primaria@marghita.ro
 • adrese scrise la Serviciul Relatii cu Publicul, str. Republicii  nr.1, in atentia Biroului buget contabilitate.
 • posta pe adresa Primariei Municipiului Marghita