Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV și de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia – compartiment Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. Csalla Ștefan muncitor necalificat,  – Birou ADPP Admis
2. Pondroș Gabriel muncitor necalificat,  – Birou ADPP Admis
3. Agocs Csaba-Istvan muncitor calificat, IV – Birou ADPP Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 07.03.2017, ora 10,00 pentru susţinerea probei scrise, ora 11,00 pentru susţinerea probei practice, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării, conform art.31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Koszta Tunde, inspector.
  • Afişat astăzi, 01.03.2017, ora 12,45 la sediul Primăriei municipiului Marghita.