Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate S, II în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat- compartiment lucrări curente, reparații și servicii publice

Screenshot-2015-12-05-03.43.54Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) și g) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia – compartiment Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. Aslovici Florin inspector de specialitate S, II – Biroul ADPP-compartiment lucrări curente, reparații și servicii publice Admis
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba eliminatorie de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației în data de 30.03.2016, ora 9,00 la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării, conform art.31 din Hotărârea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Koszta Tunde, inspector.
  • Afişat astăzi, 22.03.03.2016, ora 13,00 la sediul Primăriei municipiului Marghita.