Rezultatul probei scrise la examenul/concursul din data de 07.03.2017 organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) și art.30 alin.(3) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
Funcția de muncitor calificat IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat:
1. Agocs Csaba-Istvan 67,00 Admis
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din regulamentul mai sus menționat, care se depune la sediul Municipiului Marghita.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 10.03.2017, ora 12,00, la sediul Primăriei municipiului Marghita;
  • Afişat astăzi, 07.03.2017, ora 13,00 la sediul Primăriei municipiului Marghita.