Rezultatul interviului la examenul/concursul din data de 10.03.2017 organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat treapta IV și de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

Având în vedere prevederile art. 15 lit. f) și g) și art.30 alin.(3)  din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul interviului Rezultatul interviului
Funcția de muncitor calificat, treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat:
1. Agocs Csaba-Istvan 75,00 Admis
Funcția de muncitor necalificat în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat:

 

1. Csalla Ștefan-Gabriel 75,00 Admis
2. Pondroș Gabriel Absent Respins
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din regulamentul mai sus menționat, care se depune la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 10.03.2017 ora 14,00, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru proba interviului. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.