REZULTATUL FINAL La examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant de șofer în cadrul compartimentului administrativ-gospodăresc, deservire

Având în vedere prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
Funcția de de șofer în cadrul compartimentului administrativ-gospodăresc, deservire:
1 Adam Zoltan 84,66 82,66 83,66 Admis
  • Afişat astăzi, 15.06.2017, ora 12,30, la sediul Primăriei municipiului Marghita.