Rezultatul final la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat, treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

angajareAvand in vedere prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului

contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numele si

prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultatul final

Functia de muncitor calificat, treapta IV in cadrul Biroului administrarea domeniului public si privat:

1

Adam Zoltan

58,00

82,00

70,00

Admis