Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante de: • 1 funcţie de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Marghita; • 1 funcţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Marghita;

Municipiul Marghita, cu sediul în Marghita, str.Calea Republicii,  nr.1 organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante de:

 • 1 funcţie de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Marghita;
 • 1 funcţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Marghita;
 1. Condiţiilede participare la concurs sunt:

Condiţile generale candidații trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:

 1. Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Marghita:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii: informatică, științe sociale, cu toate domeniile de licență și toate specializările;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice: minimum 5 ani;
 • Cunoștințe generale de operare pe calculator: nivel bază – MS Office;
 1. Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Marghita:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii: informatică, științe sociale, cu toate domeniile de licență și toate specializările;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice: minimum 1 an;
 • Cunoștințe generale de operare pe calculator: nivel bază – MS Office;

Condițiile de desfăşurare ale concursului de recrutare:

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Municipiului Marghita (până la data de 14.08.2017, ora 16,00 inclusiv). În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Municipiului Marghita, astfel: 

–           Proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației: 25.08.2017, ora 9:00 pentru candidaţii admiși la selecția dosarelor;

–           Proba scrisă în data de 25.08.2017, ora 10:00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației;

–           Interviu în data de 30.08.2017, ora 10:00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Dosarul de înscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

– copia actului de identitate;

– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate. Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă. Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

– adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Marghita și la nr. de telefon 0359409977.