Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, pentru funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției tehnice

information1-300x300Municipiul Marghita, județul Bihor organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției tehnice:

-1 funcţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției tehnice – compartimentul achizitii publice – ID Post: 422613;

– 1 funcţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției tehnice – compartimentul urbanism, protectia mediului, cadastru funciar – ID Post: 404904;

Pentru ocuparea funcțiilor publice vacante trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 1. Condiţii de participare la concurs:

Condiţile generale candidații trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:

 1. Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției tehnice – compartimentul achizitii publice – ID Post: 422613:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul management, specializarea management sau în domeniul marketing specializarea marketing, sau în domeniul Economie specializarea Economie generală, sau în domeniul Inginerie civilă specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice: minimum 1 an;
 • Cunoștințe generale de operare pe calculator – nivel bază: MS Office, internet, sistem de operare Windows;
 1. Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției tehnice – compartimentul urbanism, protectia mediului, cadastru funciar – ID Post: 404904:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civila, Ingineria instalaţiilor, Ingineria electrică sau în domeniul mine petrol si gaze, pentru toate specializările;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice: minimum 9 ani;
 • Cunoștințe generale de operare pe calculator – nivel bază: MS Office, internet, sistem de operare Windows;

 

Condițiile de desfăşurare ale concursului de recrutare:

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Municipiului Marghita (până la data de 15.05.2017, ora 16,00 inclusiv, data-limită pentru depunerea dosarelor). În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Municipiului Marghita, astfel:

–           Proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației: 25.05.2017, ora 10:00 pentru candidaţii admiși la selecția dosarelor;

–           Proba scrisă în data de 25.05.2017, ora 11:00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației;

–           Interviu în data de 30.05.2017, ora 10:00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Dosarul de înscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

– copia actului de identitate;

– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate. Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă. Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

– adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Marghita, telefon 0359409977.

Bibliografia stabilită pentru ocuparea postului vacant de inspector I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului achizitii publice:

 1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7//2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Lege nr. 98 din 19/05/2016 privind achiziţiile publice;
 5. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016;
 6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; cu modificările și completările ulterioare, Cap. II – Concesionarea terenurilor pentru construcţii;
 7. Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri;
 8. HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

 

Bibliografia stabilită pentru ocuparea functiei de consilier I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului urbanism, protectia mediului, cadastru funciar:

 1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7//2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Lege nr. 98 din 19/05/2016 privind achiziţiile publice;
 5. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016;
 6. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 7. Lege nr. 273 din 29/06/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. III, Secţiunea a 3-a Prevederi referitoare la investiţii publice locale;
 8. HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 9. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; cu modificările si completările ulterioare – Capitolul I, Autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 10. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modicările şi completările ulterioare.