Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante

trusa-de-prim-ajutor-pentru-concediu-0În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Marghita, str. C.Republicii nr.1,  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • mediator sanitar în cadrul compartimentului asistență medicală comunitară;
 • mediator sanitar, debutant în cadrul compartimentului asistență medicală comunitară;
 • asistent medical comunitar PL în cadrul compartimentului asistență medicală comunitară.
 • asistent medical comunitar PL, grad principal în cadrul compartimentului asistență medicală comunitară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286 / 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia romăna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) indeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor contractuale sunt:

Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor:

1.Mediator sanitar și mediator sanitar debutant:

Studii: absolvirea învăţământului obligatoriu și absolvent al cursurilor de mediator sanitar;

Vechime: minimum 6 luni vechime în muncă pentru funcția de mediator sanitar;

2.Asistent medical comunitar PL și asistent medical comunitar PL, grad principal:

Studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, dovedite cu diplome de absolvire; certificat/adeverință pentru obţinerea gradului de principal;

membru O.A.M.G.M.A.M.R.;

Vechime: minimum 6 luni vechime ca asistent medical;

Vechime: minimum 5 ani vechime ca asistent medical, pentru funcția de asistent medical comunitar PL,  grad principal;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08.06.2017, ora 16,00 data-limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16.06.2017, ora 10,00 proba scrisă;
 • 21.06.2017, ora 12,00 interviu;

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. În termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării temenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs în baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Dosarul de concurs:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • curriculum vitae (model european);
 • copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Marghita, telefon 0359409977.

Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului pentru funcția contractuală vacantă de asistent medical comunitar PL și asistent medical comunitar PL, grad principal în cadrul compartimentului asistență medicală comunitară:

 1. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul III – Primarul și viceprimarul;
 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 4. Hotărârea Adun. Gen. Naţ. a Ord. Asist. Med. Gen., Moaşelor şi Asist. Med. din Rom. nr. 2 din 09/07/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
 5. OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II – Asistenţa medicală comunitară;
 6. HG nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I – Asistenţa medicală comunitară;
 7. Ordinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 8. Ordin nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 9. OUG nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară;

Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului pentru funcția contractuală vacantă de mediator sanitar și mediator sanitar debutant în cadrul compartimentului asistență medicală comunitară:

 1. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul III – Primarul și viceprimarul;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. OMS nr.619/2002 – pentru aprobarea functionarii ocupatiei de mediator sanitar si a Normelor tehnice privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii mediatorilor sanitari in anul 2002;
 4. OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II – Asistenţa medicală comunitară;
 5. HG nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. HG nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020;
 7. OUG nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară.