Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului informare publică

Municipiul Marghita, cu sediul în Marghita, str.Calea Republicii,  nr.1 organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului informare publică.

 1. Condiţii de participare la concurs:

Condiţile generale candidații trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Științe ale comunicării – specializarea Comunicare și relații publice sau Științe ale informării și documentării;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice: nu este necesară;
 • Cunoaşterea limbii maghiare: citit, scris, vorbit;
 • Cunoștințe generale de operare pe calculator: MS Office, internet – nivel bază;

Condițiile de desfăşurare ale concursului de recrutare:

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Municipiului Marghita (până la data de 21.08.2017, ora 16,00 inclusiv). În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Municipiului Marghita, astfel: 

–   Proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației: 31.08.2017, ora 10:00 pentru candidaţii declaraţi admişi la selecția dosarelor – probă eliminatorie;

–   Proba suplimentară de testare a cunoştinţelor de limba maghiară: 31.08.2017, ora 11:00 pentru candidaţii declaraţi admişi la proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației, probă de evaluare scrisă și orală – aceasta presupune scris/comunicare directă pe diferite teme și activități, în legătură cu atribuțiile prevăzute în fișa postului – probă eliminatorie;

–   Proba scrisă în data de 01.09.2017, ora 10:00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba suplimentară de testare a cunoştinţelor de limba maghiară;

–   Interviu în data de 06.09.2017, ora 10:00, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Dosarul de înscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

– copia actului de identitate;

– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate. Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă. Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

– adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Marghita și la nr. de telefon 0359409977.

Bibliografia stabilită pentru organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului informare publică:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 5. G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.