Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de șofer în cadrul compartimentului administrativ-gospodăresc, deservire;

indexÎn conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1,  organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de șofer în cadrul compartimentului administrativ-gospodăresc, deservire;

Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286 / 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia romăna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) indeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor contractuale sunt:

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

Minim 1 an vechime în funcția de șofer;

permis de conducere categoriile BE; CE; DE.

Certificat de atestare profesionala pentru conducatori auto transport persoane;

Cartela tahografica a conducătorului auto;

Concursul se va organiza la sediul instituţiei, conform calendarului următor:

29.05.2017, ora 16,00 data-limită pentru depunerea dosarelor;

09.06.2017, ora 10,00 proba scrisă;

14.06.2017, ora 10,00 interviu;

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. În termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării temenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs în baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Dosarul de concurs:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • curriculum vitae (model european);
 • copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică (ex. permis de conducere);
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Aviz psihologic de la cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului pentru funcția contractuală vacantă de șofer în cadrul compartimentului administrativ-gospodăresc, deservire:

 1. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi compl. ulterioare;
 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanţa nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordin nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Marghita, telefon 0359409977.