Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat, treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

angajareÎn conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de:

Muncitor calificat, treapta IV în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat;
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011:
a) are cetățenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba româna, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; apt psihologic pentru funcţia de paznic;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
Studii medii sau de şcoală profesională, să posede atestat de calificare profesională în meseria de lăcătuș mecanic, obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil sau a unui curs de calificare autorizat de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației;