Concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul compartimentului achiziții publice.

angajare1.Condiţii de participare la concurs:

Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul management, specializarea management sau în domeniul marketing specializarea marketing;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel bază;

 2.Condiţiile de desfăşurare a concursului de recrutare:

 • Dosarele de concurs ale candidaţilor se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1 (până la data de 25.04.2016, ora 16,00, inclusiv, data-limită pentru depunerea dosarelor). În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concrs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;
 • 06.05.2016 ora 09:00 proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației, pentru candidaţii declaraţi admişi la selecția dosarelor;
 • 06.05.2016, ora 10,00 proba scrisă, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba suplimentară de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației;
 • 11.05.2016, ora 12,00 interviu, pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

3.Dosarul de concurs

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

– copia actului de identitate;

– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate. Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă. Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

– adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Marghita, telefon 0359409977.

 4.Bibliografia stabilită pentru organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul compartimentului achiziții publice:

 1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7 din 18 februarie 2004 republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; cu modificările și completările ulterioare, Cap. II – Concesionarea terenurilor pentru construcţii;
 7. Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri.