Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect-şef al municipiului Marghita, judeţul Bihor

semntourismTip concurs: Recrutare pe functie de conducere
Data de sustinere a probei scrise: 23.10.2015, ora 10:00
In cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC


Data de sustinere a probei suplimentare: 23.10.2015, ora 09:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP

Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
Concurs afişat la data: 22.09.2015, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Arhitect şef
Descriere post

Arhitect şef
Descriere post Localizare post
Clasa: conducere
Tip compartiment: DIRECŢIE
Denumire compartiment: INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF
Proba suplimentară IT: Nivel de baza
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MARGHITA
Localitate: MARGHITA
Judeţ: BIHOR

Localizare post
Clasa: conducere
Tip compartiment: DIRECŢIE
Denumire compartiment: INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF
Proba suplimentară IT: Nivel de baza
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MARGHITA
Localitate: MARGHITA
Judeţ: BIHOR
Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţiile de participare sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice 1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare – în condiţiile art. 31 alin. (1) din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
– cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, internet, sistem de operare Windows – nivel-cunoştinţe de bază;
– perfecţionări/specializări: certificat de atestare emis de Registrul Urbaniştilor din România.
Bibliografie concurs
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 184/2001(r) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect;
Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare.
Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT – nivel baza
Dosar de înscriere
Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
•    copia actului de identitate;
•    formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
•    copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
•    copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
•    cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
•    declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374.112.726.