Anunt concurs pentru ocuparea postului de referent, treapta IA în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat

angajareÎn conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Marghita, str. C.Republicii nr.1, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de:

Referent, treapta IA în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat;

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011:

 1. a) are cetățenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba româna, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; apt psihologic pentru funcţia de paznic;
 6. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

Vechime: minimum 5 ani vechime în muncă;

Permis de conducere: categoria B;

Certificat de competență pentru transportul rutier național și internațional de persoane;

 Condiţiile de desfăşurare ale concursului de recrutare:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 7.03.2016, ora 16,00 data-limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15.03.2016, ora 10,00 proba scrisă;
 • 18.03.2016, ora 12,00 interviu;

În termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs în baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Dosarul de concurs: În vederea participării la concurs, candidaţii se vor prezenta la sediul Primăriei municipiului Marghita cu dosarele cuprinzând următoarele acte:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. curriculum vitae (model european);
 3. copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică (ex. permis de conducere);
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului pentru funcția contractuală vacantă de referent treapta IA în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat:

 1. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, – art.6.
 6. Ordonanţa nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere – Anexa nr.1, art.1-3;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon: 0359 409977.