ÎNREGISTRAREA NAŞTERII PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

În conformitate cu dispoziția DEPABD din data de 15.05.2020, vă informăm că procedurile privind declararea şi înregistrarea nașterilor instituite pe perioada stării de urgenţă se menţin pe o perioada de 6 luni de la data încetării stării de urgentă.

 1. În cazul naşterilor produse în maternitate, certificatele medicale constatatoare ale născutului viu, respectic documentele  necesare pentru înregistrarea naşterii se va face, în termenul legal de 30 de zile pentru copilul născut viu, de către persoana desemnată din cadrul maternităţii, prin intermediul poștei electronice securizate(e-mail);În cazul în care părinții sunt căsătoriți, documentația transmisă va cuprinde fotocopie de pe următoarele înscrisuri:

  -certificatul medical constatator al nașterii,
  -actele de identitate ale părinților, aflate în termen de valabilitate,
  -certificatul de căsătorie,
  – declarația părintelui care solicită înregistrarea nașterii cu privire la domiciliul copilului, în cazul în care părinții au domicilii diferite; formularul este disponibil aici

  În cazul în care părinții au nume de familie diferite rubrica din actul de naștere privind numele de familie al copilului nu va fi completată, urmând să fie înscrisă pe marginea actului de naștere mențiunea corespunzătoare, după încetarea stării de alertă, la cerere, potrivit art. 85 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, în baza declarației dată în fața ofițerului de stare civilă de ambii părinți, în conformitate cu prevederile art. 449 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

  3. În cazul în care mama copilului nu este căsătorită documentația transmisă va cuprinde fotocopie de pe următoarele înscrisuri:

– certificatul medical constatator al nașterii;
– actul de identitate al mamei, aflat în termen de valabilitate, sau dovada eliberată de instituţiile competente prin care se confirmă datele de identitate ale acesteia, în lipsa actului de identitate;
– certificatul de naștere;

În cazul în care tatăl copilului dorește să recunoască paternitatea față de copil, declarația de recunoaștere dată în fața notarului sau a ofițerului de stare civilă va fi preluată după încetarea stării de alertă.

4. Ofiţerul de stare civilă va înregistra nașterea şi va transmite unităţii medicale, tot prin intermediul serviciilor de poştă electronică securizate o dovadă privind înregistrarea nașterii, care va cuprinde și codul numeric personal atribuit.

5. Documentele originale privind pe noul-născut se vor transmite la Compartimentul de Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Marghita, în termen de 90 de zile de la încetarea stării de alertă, astfel:

– de către persoana desemnată din cadrul maternității;

6. Înregistrarea nașterilor după împlinirea termenului legal se va face după încetarea stării de alertă prin procedura înregistrării tardive a naşterii.

În considerarea măsurilor mai sus expuse, pentru transmiterea documentelor de referinţă instituţia noastră a pus la dispoziţie o adresă de e-mail securizată în vederea înregistrării nașterilor produse pe raza municipiului Marghita, respectiv: starea.civila@marghita.ro.

 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la numărul de telefon : 0259 / 362.072