2016

Ianuarie

HCL 1/07.01.2016 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Marghita din 07.01. 2016

HCL 2/07.01.2016 pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, a bugetului local pe anul 2015 si acoperirea sectiunii de funcționare a bugetului local ,sursa E, pe anul 2016

HCL 3/07.01.2016 pentru modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea Marghita aprobat prin HCL nr. 147/26.11.2015

HCL 4/07.01.2016 privind abrogarea HCL nr.126 din 12 octombrie 2015 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare operatorului regional S.C.APĂ CANAL BORȘ S.A. și abrogarea HCL nr.127 din 12 octombrie 2015 privind aprobarea unor măsuri administrative referitoare la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare operatorului regional SC APĂ CANAL BORŞ SA

HCL 5/26.01.2016 pentru aprobarea ordinei de zi   a ședinței ordinare a Consiliului Local din 26 ianuarie 2016   și aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare

HCL 6/26.01.2016 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2015

HCL 7/26.01.2016 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2016

HCL 8/26.01.2016 privind aprobarea Planul de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2016 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

HCL 9/26.01.2016 pentru stabilirea locurilor de ocuparea domeniului public pentru activitatea de comert stradal ocazional

HCL 10/26.01.2016 aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul Politiei Locale Marghita si aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană

HCL 11/26.01.2016 privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita pentru anul şcolar 2016-2017

HCL 12/26.01.2016 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL situate pe raza municipiului Marghita, aflate în administrarea municipiului Marghita, actualizat și adaptat la legislaţia în vigoare                                                                                      Anexe

HCL 13/26.01.2016 privind cuprinderea unor terenuri din intravilanul localității în domeniul public al Municipiului Marghita și aprobarea constituirii de număr cadastral pe terenuri reprezentând căi de comunicații și spații verzi în cartierul Piața Independenței

HCL 14/26.01.2016 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant , aferent anului 2015, de către primarul și viceprimarul municipiului Marghita

HCL 15/26.01.2016 pentru aprobarea procedurii de anulare   de la plata   majorărilor   de întarziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale datoare bugetului local de către persoanele fizice și juridice

Iunie

HCL 1/28.06.2016 privind alegerea comisiei de validare

HCL 2/28.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul local al municipiului Marghita

HCL 3/28.06.2016 privind constituirea Consiliului local al municipiului Marghita

HCL 4/28.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local

HCL 5/28.06.2016 privind alegerea viceprimarului

HCL 6/28.06.2016 privind  organizarea comisiilor de specialitate  ale Consiliului local al municipiului Marghita

Iulie

HCL 7/12.07.2016 pentru adoptarea ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Marghita din  12 iulie 2016

HCL 8/12.07.2016 privind aprobarea bilantului  contabil si a contului de executie  la data de 31.03.2016 a municipiului Marghita

HCL 9/12.07.2016 pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita  pe anul 2016

HCL 10/12.07.2016 pentru modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea Marghita  modificat prin HCL nr. 40/31.03.2016

HCL 11/12.07.2016 privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație precum şi în comisia de evaluare și asigurare a calității învăţământului- CEAC la unităţile școlare din UAT Marghita în mandatul 2016-2020

HCL 12/28.07.2016 pentru adoptarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Marghita din 28 iulie 2016

HCL 13/28.07.2016 privind retragerea unui  reprezent al consiliului local și desemnarea altui reprezentant  în  consiliul de administrație la Colegiul Național „Octavian Goga” în mandatul 2016-2020

HCL 14/28.07.2016 pentru proiectul „SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII COMUNITĂȚII MARGINALIZATE DIN MUNICIPIUL MARGHITA” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 axa prioritară 4, PI 9.ii OS 4.1, Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în care există populație aparținând minorității rome”

          ANEXA 5 – Acord de parteneriat

 HCL 15/28.07.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind  realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Marghita

     REGULAMENT privind realizarea, repartizarea, inchirierea, exploatarea si administrarea locuintelor sociale din Municipiul Marghita

HCL 1628072016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea , exploatarea, închirierea acestora  și a Graficului –calendar de lucru a Comisei sociale de analiza a solicitărilor de locuinte ANL , in vederea  întocmirii „ Listei de prioritate pentru repartizarea locuintelor ANL”

         REGULAMENT ANL

HCL 17/28.07.2016 privind stabilirea  cotei  autoritatii publice locale aplicabilă pentru titularii de contracte care au implinit vârsta de 35 de ani , la valoarea de inlocuire a locuintei , valabila pana la data de 31.12.2016 precum si aprobarea contractului cadru  de inchirere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte ANL

        CONTRACT CADRU DE INCHIRIERE

HCL 18/28.07.2016 pentru aprobarea componenței Comisiei de Siguranţă a Circulației Rutiere și Pietonale în Municipiul Marghita

HCL 19/28.07.2016 privind desemnarea consilierilor locali care vor participa la adunarea sătească a satului Ghenetea pentru alegerea delegatului sătesc

HCL 20/28.07.2016 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada ianuarie-iunie 2016

HCL 21/28.07.2016 pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 10/26.01.2016  privind acordarea normei de hrană  pentru personalul  din cadrul institutiei  publice Politia Locală Marghita , pentru anul 2016

HCL 22/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului  de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Marghita

      Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Marghita

HCL 23/28.07.2016 pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2016

HCL 24/28.07.2016 pentru aprobarea accesului si utilizarii cu titlu gratuit a traseului de fibra optica pe raza teritoriala a municipiului Marghita pentru proiectul Ro-Net „ Construirea unei infrastructuri nationale de broadband in zonele defavorizate , prin utilizarea fondurilor structurale

HCL 25/28.07.2016 privind modificarea  calității funcției după nivelul studiilor din Compartimentul cabinetul primarului

Septembrie

HCL 38/29.09.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pe luna septembrie si octombrie 2016

HCL 39/29.09.2016 pentru adoptarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Marghita din   29 septembrie 2016 si aprobarea procesului verbal a sedintei anterioare

HCL 40/29.09.2016 privind validarea Dispoziţiei primarului nr. 467 din 07.09.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016

HCL 41/29.09.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2016

 HCL 42/29.09.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru mijloacele aflate in dotarea parcului auto propriu din cadrul Primariei Municipiului Marghita

 HCL 43/29.09.2016 pentru aprobarea Studiului de trafic – componentă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Marghita

HCL 44/29.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor municipiului Marghita in Consiliul de Administratie respectiv in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Agentia de Dezvoltare Durabilă a Judetului Bihor”

HCL 45/29.09.2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip ANL aprobat prin HCL nr. 12 din 26.01.2016

HCL 46/29.09.2016 pentru aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuintelor sociale care s-au eliberat din martie 2016 pana la intocmirea si aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate

                    Lista locuinte sociale 2016 iulie

HCL 47/29.09.2016 pentru modificarea si completarea acordului de parteneriat cu SC Top Press SRL incheiat cu ocazia realizarii evenimentului Zilele Marghitei 2016p

HCL 48/29.09.2016 pentru modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea Marghita aprobat prin HCL nr. 40/31.03.2016, modificat prin HCL nr.10/12.07.2016

 HCL 49/29.09.2016 Pentru aprobarea Studiului de fezabilitate in forma actualizata a proiectului „Construire sala de mese la Gradinita nr. 5 Marghita „, beneficiar Liceul Teoretic Horvath Janos