2019

Hot 3-09.01.2019 pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A si sursa E a bugetului local pe 2018

Hot 4-30.01.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 30 01 2019 si a procesului verbal a sedintei anterioare

Hot 5-30.01.2019 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali pe 2019

Hot 6-30.01.2019 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pt perioada iulie-decembrie 2018

Hot 7-30.01.2019 privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social

Hot 8-30.01.2019 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular de pe raza UAT Marghita pt anul 2019-2020

Hot 9-30.01.2019 pentru aprobarea prelungirii contractului de concesiune din str Progresului catre TRANSGEX pt instituirea perimetru protectie la sond geotermala

Hot 10-30.01.2019 pentru insusirea raportului de evaluare a terenuli de 794mp cu nr cad 101873 str T Vladimirescu nr 178 si aprobarea pretului de vanzare catre SC AGRILINC

Hot 11-30.01.2019 privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant aferent anilor 2017-2018 de catre primaru si viceprimarul mun Marghita

Hot 12-30.01.2019 privind cuprinderea unor terenuri in domeniul public si constituirea unor numere cadastrale pe terenuri reprezentand strazi

Hot 13-30.01.2019 pentru aprobarea unor tarife distincte pt colectarea selectiva aplicata beneficiarilor serviciului de salubritate

Hot 14-30.01.2019 pentru modif HCL 17 DIN 30 01 2018 privind aprob proiectului Promovarea unei abordari integrate pt imbunatatirea ratei de angajare si mediul de afaceri Marghita Berettyoujfalu

Hot 15-30.01.2019 pentru utilizarea excedentului la 31 12 2018 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare din bugetul local

Hot 16-30.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de instruire a taxelor speciale pt seviciile de stare civila pt oficierea casatoriei pe teritoriul mun Marghita

Hot 17-28.02.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 28 02 2019 si a procesului verbal a sedintei anterioare

Hot 18-28.02.2019 privind aprobarea incheierii contractului de parteneriat intre UAT MARGHITA si ASOTIATIA AGRICULTORILOR MAGHIARI DIN ROMANIA organizatia jud Bihor

Hot 19-28.02.2019 pentru aprobarea studiului de oportunitate pt construirea unui Centru medical de recuperare cardiovasculara pt bolnavii cu boli cardiace in mun Marghita

Anexa – Studiu oportunitate Centru de Sanatate Marghita

Hot 20-28.02.2019 pentru validarea Planului Local de actiune al Grupului Pentru Problemele Romilor pe anul 2019

Hot 21-28.02.2019 privind aprobarea Organigramei si a statului de functii la Spitalul Municipal Dr Pop Mircea Marghita pt anul 2019

Hot 22-28.02.2019 pentru diminuarea suprafetei concesionate si a redeventei stabilite prin contract de concesiune cu UNIVERSITATEA VASILE GOLDIS ARAD

Hot 23-28.02.2019 privind preluarea in gestiunea mun Marghita a imobilului COMPLEX STOMATOLOGIC situat in Marghita str Crisan nr 2

Hot 24-28.02.2019 privind prelungirea termenului de valabilitate al PUG si a regulamentului local de Urbanism al mun Marghita

Hot 25-28.02.2019 pentru modificarea unei taxe din HCL 51 din25 04 2018 pt stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si amenzile aplicate de mun Marghita in anul 2019

Hot 26-28.02.2019 pentru aprobarea constituiriiunui drept de servitute asupra terenului cu nr_cad 104711 si 104712 proprietate a mun Marghita catre SC AGRILINC pt amplasare conducta apa geotermala

Hot 27-29.03.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 29.03.2019 si aprocesului verbal a sedintei anterioare

Hot 28-29.03.2019 privind aprobarea Actului Aditional nr1 la DOCUMENTUL DE POZITIE pt a realiza proiectul [Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judtul Bihor]

Hot 29-29.03.2019 privind avizarea documentatiei – delegarea de gestiune pt operarea statiei de transfer din zona 5 Oradea – din cadrul Sistemului de Management al Deseurilor din jud Bihor

Hot 30-29.03.2019 privind mandatarea Asotiatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT GROUP Bihor sa incheie contracte – care implementeaza obligatiile privind raspunderea producatorului

Hot 31-29.03.2019 privind stabilirea chiriei catre Parohia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica Marghita pentru terenul de 1179mp folosit de adm locala ca piata agroalimentara

Hot 32-29.03.2019 privind modif HCL 73-06.06.2018 privind aprobarea proiect si cheltuieli legate de proiectul [Dotarea ambulatoriului SPITALULUI MUNICIPAL DR POP MIRCEA Marghita]

Hot 33-29.03.2019 pentru aprobarea concesiunii terenului de 22,10 mp topo 348-8 pt extinderea constructiei – magazin proprietatea d-nei Tomuta Olga Olimpia pe I.L.Caragiale nr2

Hot 34-29.03.2019 pentru insusirea Raportului privind situatia gestionarii si inventarierii patrimoniului public si privat al mun Marghita si lista bunurilor domeniului privat pe 2018

Hot 35-29.03.2019 pentru aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr1-1166 din 01.04.2014 situat pe str Eroilor nr9 incheiat cu Clubul Kiwanis Marghita

Hot 36-29.03.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea seviciului de transport in regim de taxi si de transport in regim de inchiriere in Marghita

Hot 37-29.03.2019 pentru aprobarea bilantului, contului de rezultat patrimonial si a contului de executie bugetara la data de 31.12.2018 a UAT Marghita

Hot 38-9.04.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al mnu Marghita pt sedintele Consiliului Local Marghita pe lunile aprilie-iunie 2019

Hot 39-9.04.2019 pentru aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata din 9.04.2019 a Consiliului Local al mun Marghita

Hot 40-9.04.2019 privind cuprinderea in domeniul privat a mun Marghita a cotei de 596 mp-748mp teren situat in Marghita str I.L.Caragiale nr 33 inscris in topo 485 CF 104723 Marghita

Hot 41-9.04.2019 privind completarea si modif art 3 din HCL nr 73-06.06.2018 modificat prin HCL nr 32-29.03.2019 privind proiectul si cheluielile pt [Dotarea ambulatoriului Spitalului Dr Pop Mircea Marghita]

Hot 42-15.04.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 15-04-2019 si a proceselor verbale a sedintelor anterioare.

Hot 43-15.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare dupa semnarea contractului pt obiectivul [Extindere canalizare menajera si retehnologizare statie de pompare Horea]

Hot 45-15.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare dupa semnarea contractului pt obiectivul [Extindere retea apa si canal Chet Ghenetea] cuprins in PNDL 2017-2020

Hot 46-15.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare dupa aplicarea art 71 OUG 114-2018 pt obiectivul [Extindere retea apa si canal Chet Ghenetea] cuprins in PNDL 2017-2020

Hot 47-15.04.2019 privind aprobarea proiectului [Proiect integrat pt dezvoltarea durabila in zona montana a jud Bihor inbunatatirea accesului si dez serv de sanatate in cazul interventiilor medicale] pt finantare

Hot 48-25.04.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 24-04-2019 si a proceselor verbale a sedintelor anterioare.

Hot 49-25.04.2019 privind propunerea de indexare cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzi pe 2020 si Anexa la hot 49 din 25.04.2019

Hot 50-25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a unitatii administrativ teritoriale Marghita pe anul 2019

Hot 51-25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SPAACS Marghita pe anul 2019

Hot 52-25.04.2019 privind aprobarea tarifelor pt inchirierea utilaje in vederea activitatii de salubrizare – tarife curinse intr-un act aditional la contractul de salubrizare generala

Hot 53-25.04.2019 privind aprobarea preturilor si tarifelor aplicabile pe sezonul estival 2019 de catre SC Palrc Balneomar SA pt strandul municipal Marghita

Hot 54-25.04.2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a cotei parti de 1235mp din terenul situat in Marghita str Arany Janos nr 101 pt activitati din dom taierii si rindeluirii lemnului

Hot 55-25.04.2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei

Hot 56-14.05.2019 pentru aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local din 14.05.2019

Hot 57-14.05.2019 pentru amanarea proiectului de hotarare privind aprobarea in principiu a vanzarii directe a terenului cu topo 485 din CF 104723 Marghita str I.L. Caragiale

Hot 58-29.05.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 29.05.2019 si a procesului verbal a sedintei anterioare

Hot 59-29.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PARC BALNEOMAR SA pe anul 2019

Hot 60-29.05.2019 pentru stabilirea pretului de vanzare a terenului in suprafata de 320mp nr cad 102270

Hot 61-29.05.2019 pentru aprobarea bilantului contabil al Serviciului Public de Alimentare cu Apa Canalizare si Salubrizare Marghita 31.12.2018

Hot 63-29.05.2019 privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara [ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GAZ BARCAU BISTRA]

Hot 64-29.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita si a institutiilor subordonate

Hot 65-29.05.2019 privind mandatarea UAT sa voteze in AGA Adi Ecolect Group pt aprobarea Regulamentului de salubrizare

Hot 66-29.05.2019 privind aprobarea documentatiei DALI construire invelitoare tip sarpanta la Spitalul Municipal Dr Pop Mircea – Ambulatoriu de specialitate

Hot 67-29.05.2019 scoaterea din inventarul munMarghita a imobilului-constructie situat in Marghita str T Vladimirescu nr 7 ca urmare a autodemolarii

Hot 68-29.05.2019 privind cuprinderea unor terenuri in domeniul public al mun Marghita precum si constituirea unor nr cadastrale pe terenuri reprezentand strazi

Hot 69-29.05.2019 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pt gestionarea situatiilor de urgenta din mun Marghita pe anul 2019

Hot 70-29.05.2019 privind aprobarea proiectului [Modernizarea iluminatului public in mun Marghita] si aprobarea documentatiei tehnic-economice a proiectului

Hot 71-19.06.2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extrordinare a C L al Mun Marghita din data de 19.06.2019

Hot 72-19.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Mun Marghita pe anul 2019

Hot 73-19.06.2019  privind aprobarea modificarii HCL 70 din 29.05.2019 pentru aprobarea proiectului Modernizarea iluminatului public in mun Marghita si aprobarea documentatiei tehnic-economice a proiectului

Hot 74-19.06.2019 privind aprobarea [Planul Urbanistic Zonal – schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte – zona rezidentiala – Construire sala fitnes cu minibar] str Republicii nr64

Hot 75-26.06.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 26 06 2019 si a procesului verbal a sedintei anterioare

Hot 76-26.06.2019 pentru aprobarea vanzarii in principiu a terenului din Marghita str Crisan nr 7

Hot 77-26.06.2019 privind aprobarea vanzarii terenurilor proprietate privata a mun Marghita ocupate de constructii cu destinatia garaje din str Aleea Tineretului si raportul de evaluare

Hot 78-26.06.2019 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 2991mp teren cu nr cad 101873

Hot 79-26.06.2019 privind aprobarea proiectelor culturale si sportive ce vor beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2019

Hot 80-26.06.2019 privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul local am mun Marghita la cultele religioase de pe raza UAT Marghita

Hot 81-26.06.2019 privind insusirea planului de amplasament si constituirea nr cad pt terenul dat in administrarea STS UM0697 Oradea in suprafata de 200pm-3156mp nr topo 2297 CF 100594 Marghita

Hot 82-30.07.2019 pentru alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local iulie septembrie 2019

Hot 83-30.07.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 30 iulie 2019

Hot 84-30.07.2019 privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2019 respectiv 01 ianuarie- 30 iunie 2019

Hot 85-30.07.2019 privind aprobarea proiectelor sportive ce vor beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2019

Hot 86-30.07.2019 pentru modificare HCL 47 di 15 04 2019 privind proiectul PROIECT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA IN ZONA MONTANA A JUD BIHOR

Hot 87-30.07.2019 privind revocarea HCL 73 DIN 19 06 2019 pt aprobare proiect MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUN MARGHITA JUD BIHOR si completarea si modif HCL 98 din 10 08 2018 pt apobare documentatie

Hot 88-30.07.2019 privind aprobarea parteneriatului cu ACE O Goga pt realizarea proiectului TOGEDER IN EUROPE in scopul dezvoltarii unei cetatenii europene active in randul elevilor

Hot 89-30.07.2019 pentru aprobarea contractului de asistenta juridica cu cabinetul individual de avocat Purdea Ioan Lucian in vederea reprezentarii municipiului Marghita

Hot 90-30.07.2019 privind reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri situate in intravilanul mun Marghita precum si constituirea unor nr cadastrale

Hot 91-30.07.2019 pentru stabilirea pretului de vanzare a terenului in suprafata de 596mp-1681mp inscris CF 104723 Marghita situat pe str ILCaragiale nr 33 catre proprietar d-na Feher Aurora

Hot 92-30.07.2019 pentru aprobarea parteneriatului mun Marghita prin CL al mun Marghita cu Asotiatia Tinerilor Maghiari din Provincie in vederea organizarii Festivalului FredoomFest

Hot 93-30.07.2019 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pt aparatul de specialitate al primarului si celelalte unitati subordonate UAT Marghita

Hot 94-30.07.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici in urma aplicarii art71 din OUG114din2018 pt obiectivul CONSTRUIRE SI AMENAJARE SALA DE MESE GRADINITA

Hot 95-30.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al mun Marghita pe anul 2019

Hot 96-30.07.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici dupa semnarea contractului pt obiectivul REABILITARE POD PESTE BARCAU str ILCaragiale cuprins la finantare in PNDL 2017-2020

Hot 97-20.08.2019 pentru aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a CL din data de 20 august 2019

Hot 98-20.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al mun Marghita pe anul 2019

Hot 99-20.08.2019 privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre UAT Marghita si ADD a jud Bihor pt realizare studiu de fezabilitate constr Teren sintetic de sport

Hot 100-29.08.2019 pentru aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Local al municipiului Marghita

Hot 101-29.08.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 29 august 2019

Hot 102-29.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al mun Marghita pe anul 2019

Hot 103-29.08.2019 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL – schimbare destinatie teren pt construire Supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta

Hot 104-09.09.2019 pentru aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Local al municipiului Marghita

Hot 105-09.09.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 9 septembrie 2019

Hot 106-09.09.2019 privind reclasificarea drumului DC 11 si DC 11 A si modificarea traseului lungimii acestor drumuri comunale

Hot 107-09.09.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019

Hot. 108-26.09.2019 prntru aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

Hot. 109-29.09.2019 pentru aprobarea ordinii de zi

Hot. 110-29.09.2019 pentru aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data 31.12.2018

Hot. 111-26.09.2019 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de finantare pentru obiectivul de investitii Extindere retele apa-canal in Chet si Ghenetea

Hot. 112 -26.09.2019 -privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare pentru Contruire si amenajare sala de mese Gradinita pentru copii

Hot. 113-26.09.2019 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hot. 114 -privind acordarea de sprijin financiar pentru unitati de cult

Hot. 115 -26.09.2019 -privind aprobarea organizatii evenimentului Toamna Marghiteana

Hot. 116 -pentru insusirea rapoartelor evaluatorului autorizat pentru imobile din proprietatea privata a municipiului Marghita

Hot. 117-26.09.2019 -privind aprobarea vanzarii in principiu a imobilului situat in Marghita, str. 1 Decembrie, nr.14

Hot. 118-26.09.2019 -privind concesionarea directa a suprafetei de 50:288 mp din terenul cu topo 432:1 CF nr. 101264

Hot. 119-26.09.2019 – privind aprobarea constituirii unor numere cadastrale din terenuri apartinand municipiului Marghita

Hot. 120-26.09.2019 privind aprobarea organigramei Serviciului Public de alimentare cu apa, canalizare si salubrizare Marghita

Hot. 121-26.09.2019 -privind revizuirea regulamentului de functionare a Consiliului Local

Hot. 122-26.09.2019 -privind repartizarea unei locuinte sociale

Hot. nr. 126 privind echipa mobila pentru interventia in cazurile de violenta domestica

Hot. nr. 127 privind aprobarea listelor pentru locuintele ANL

Hot. nr. 128 privind rectificarea bugetului

Hot. nr. 129 privind regulamentul SPCLEP Marghita

Hot. nr. 130 privind Regulamentul Politiei Locale

Hot. nr. 131 privind modificarea Organigramei si Statului de functii

Hot. nr. 132 privind aprobarea concesionarii directe a unor spatii

Hot. nr. 133 privind completarea HCL 78 din 26.06.2019

Hot. nr. 134 privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Marghita, Eroilor, nr. 9

Hot. nr. 135 privind aprobare de sprijin financiar pentru unitati de cult

Hot. nr. 136 privind apobarea vanzarii locuintei ANL din str. Eroilor nr.7 bl.A ap.1

Hot. nr. 137 aprobarea ordinii de zi

Hot. nr. 139 privind aprobarea planului de amplasament Calea Republicii nr.1

Hot. nr. 140 privind modificarea pozitiilor 209 si 218 din inventarul bunurilor care apartin dom. public

Hot. nr. 141 privind aprobarea taxelor utilizate pentru administrarea dom. public si privat

Hot. nr. 142 privind rectificarea bugetului

Hot. nr. 143 privind constituirea uni drept de superficie in favoarea comunei Abramut

Hot. nr. 144 privind aprobarea acordului de asociere aferent proiectului Proiect integrat pt. dezv. durabila in zona montana a jud. Bihor

Hot. nr. 147 privind rectificarea bugetului

Hot. nr. 148 privind cuprinderea in dom. privat a unor terenuri

Hot. nr. 149 privind respingerea cererii de concesionare fara licitaie publica catre Buboi Vasile si Buboi Ramona

Hot. nr. 150 privind apobarea vanzarii terenului str ierului nr. 39

Hot. nr. 151 privind organizarea retelei scolare preuniversitara

Hot. nr. 152 privind aprobarea duratei de prelungire a contractelor de inchiriere locuinte

Hot. nr. 153 privind modif. statului de functii

Hot. nr. 154 privind modif. HCL 117 din 26.09.2019

Hot. nr. 156. privind rectificarea bugetuluipdf

Hot. nr. 157 privind scoaterea din evid. contabile a investitiei Reabilitare monumentul eroilor

Hot. nr. 159 privind rectificarea bugetului