2018

Hot 01-08.01.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Municipiului Marghita pe lunile ianuarie-martie 2018

Hot 02-08.01.2018 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Marghita din 08.01.2018

Hot 03-08.01.2018 pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A a bugetului local pe anul 2017

Hot 04-08.01.2018 privind validarea Dispozitiei primarului nr 763 din 20.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Hot 07-30.01.2018 aprobarea in principiu a vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 320mp nrcad 10227C Marghita catre Ravanar Trans SRL concesionarul suprafetei respective

Hot 08-30.01.2018 pentru aprobarea amenajamentului pastoral intocmit pentru pajistile din mun Marghita conform OUG 34-2013

Hot 10-30.01.2018 privind reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri situate in intravilanul mun Marghita si aprobare constituire a unor numere cadastrale

Hot 11-30.01.2018 pentru completarea HCL nr42-29.09.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru mijloacele aflate in dotarea parcului auto propriu din cadrul primariei mun. Marghita

Hot 12-30.01.2018 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pt perioada iulie-decembrie 2017

Hot 15-30.01.2018 pentru aprobarea Organigramei si a statului de functii la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita pentru anul 2018

Hot 16-30.01.2018 pentru achizitionarea terenului situat in intravilanul str Salcamilor nr10 in suprafata de 21.072mp inscris in CF 103467 si CF 103475

Hot 18-26.02.2018 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local a municipiului Marghita din 26.02.2018

Hot 19-26.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a unitatii administrativ teritoriale Marghita pe anul 2018

Hot 20-26.02.2018 privind aprobarea nivelului cotei pierderi de apa la nivelul municipiului Marghita

Hot 21-26.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Seviciului de alimentare cu apa si canalizare a mun Marghita si a indicatorilor de performanta pt anul 2018

Hot 22-26.02.2018 privind cuprinderea in domeniul public a unor terenuri din mun Marghita si aprobare constituire numere cadastrale

Hot 24-26.02.2018 privind avizarea documentatiei pt lucrarea Reactualizarea Planului Urbanistic General al com Abramut si Regulamentului local de urbanism

Hot 25-26.02.2018 privind modificarea si completarea Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor aprobat prin HCL 12-02.08.2012 si validarea Planului local de actiune pe 2018

Hot 26-26.02.2018 privind modificarea statului de functii al Municipiului Marghita

Hot 27-26.02.2018 pentru aprobarea in principiu a vanzarii directe a terenului cu S=3634mp nr.cad. 101755 Marghita situat pe str ILCaragiale nr.40 catre Hurban Vasile si sotia Adriana

Hot 28-26.02.2018 pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pt Reabilitarea extinderea si dotarea infrastructurii educationale a CNO Goga pt clasele 0-8

Hot 29-02.03.2018 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local a mun Marghita din 02.03.2018

Hot 31-02.03.2018 privind adoptarea scrisorii de asteptari pentru Consiliul de administratie al SC Parc Balneomar SA Marghita

Hot 32-02.03.2018 privind aprobarea bilantului contului de rezultat patrimonial si contului de executie bugetara la data de 31.12.2017 a UAT Marghita

Hot 33-29.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta a CL Marghita pentru sedinta ordinara din luna martie

Hot 34-29.03.2018 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a CL a mun Marghita din 29.03.2018

Hot 36-29.03.2018 privind aprobarea incheierii Conventiei definitive pt Asociatia Caritas Marghita, Fundatia Crestina Elim si Asotiatia Speranta pt Schimbare pt anul 2018

Hot 37-29.03.2018 privind avizarea documentatiei pt lucrarea Reactualizarea Planului Urbanistic General al com Buduslau

Hot 38-29.03.2018 privind transmiterea in administrarea Directiei Silvice Bihor prin Ocolul Silvic Marghita a suprafetei de 153.69 ha fond forestier proprietate publica a mun Marghit

Hot 39-29.03.2018 pentru alocare sume de bani ca sprijin financiar la cultele religioase de pe raza UAT mun Marghita

Hot 40-29.03.2018 privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pt licitate publica a doua terenuri destinate activitatilor comerciale situate pe str Crinului in mun Marghita

Hot 41-29.03.2018 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane materiale si financiare pt gestionarea situatiilor de urgenta din mun Marghita

Hot 42-29.03.2018 privind reglementarea juridica a unor terenuri din intravilanul UAT Marghita prin cuprinderea in dom public-privat a mun Marghita

Hot 43-29.03.2018 privind modificarea si aprobarea statului de functii si a organigramei la Spitalul Dr. Pop Mircea

Hot 44-29.03.2018 privind aprobarea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SPACS Marghita pe anul 2018

Hot 45-29.03.2018 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Casei de Cultura a mun Marghita

Hot 46-29.03.2018 privind majorarea tarifelor la apa si canalizare aplicate beneficiarilor de SPAACS Marghita

Hot 47-25.04.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta a CL Marghita pentru sedinta ordinara din luna martie

Hot 48-25.04.2018 pt aprobarea ordinei de zi a sedintei din 25 aprilie 2018 si a procesului verbal a sedintei anterioare

Hot 49-25.04.2018 privind aprobarea unita’ilor de invatamant preuniversitar la nivel de UAT Marghita pe anul scolar 2018-2019

Hot 50-25.04.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al mun Marghita pe anul 2018

Hot 51-25.04.2018 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale alte taxe asimilate acestora si amenzi aplicate de catre mun Marghita in anul 2019

Hot 52-25.04.2018 privind respingerea procedurii acordarii la plata impozitelor si taxelor locale restante datorate bugetului local al mn Marghita

Hot 53-25.04.2018 pentru stabilirea taxelor percepute prin Compartimentul Registru Agricol pentru eliberare atestat de producator si carnet de comercializare a produselor agricole

Hot 55-25.04.2018 DE APROBARE A PPRIECTULUI SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A COLEGIULUI NATIONAL OCTAVIAN GOGA PENTRU CLASELE 0-8

Hot 56-25.04.2018 in vederea modificarii si completarii HCL 8 din 29.01.2015 pt aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCXALA A MUNICIPIULUI MARGHITA PENTRU PERIOADA 2014-2020

Hot 58-31.05.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Marghita pentru sedinta ordinara din luna mai 2018

Hot 59-31.05.2018 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei din 31 mai 2018 si a procesului verbal a sedintei anterioare

Hot 60-31.05.2018 privind solicitarea preluarii din domeniul public al statului si administrarea APIA in domeniul public al UAT Marghita a doua imobile

Hot 61-31.05.2018 pentru aprobarea bilantului contabil al Serviciului de Alimentare cu Apa Canalizare si Salubrizare Marghita la 31.12.2017

Hot 62-31.05.2018 privind stabilirea chiriei catre Parohia Romana Unita cu Roma greco-Catolica Marghita pt terenul in suprafat de 1179 folosit de administratia locala ca piata agroalimentara

Hot 63-31.05.2018 pentru aprobarea proiectelor culturale si sportive ce vor beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2018

Hot 64-31.05.2018 pentru atribuirea de denumire la str nou infiintata cu nr cad 104344 Marghita, domeniul public al mun Marghita

Hot 65-31.05.2018 pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile-teren fara constructii-proprietate privata a mun Marghita situat in Marghita str C Republicii FN S=257mp

Hot 66-31.05.2018 privind reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri situate in intravilanul municipiului Marghita precum si constituirea unor numere cadastrale

Hot 67-31.05.2018 privind aprobarea listelor de prioritate pt acordarea locuintelor ANL care s-au eliberat in anul 2018

Hot 68-31.05.2018 privind aprobarea listelor de prioritate pt acordarea locuintelor sociale care s-au eliberat in anul 2018

Hot 69-31.05.2018 privind modificarea Regulamentului privind repartizarea inchiderea si exploatarea locuintelor sociale din mun Marghita aprobat prin HCL nr 15 din 2016

Hot 70-31.05.2018 privind modificarea Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip ANL aprobat prin HCL nr 12 din 26.01.2016

Hot 71-31.05.2018 privind aprobarea luarii unor masuri in vederea solutionarii pe cale amiabila a diferendelor existente intre CL Marghita si d-na Kardos Judit Juliana privind dosarul 234-255 din 2016

Hot 72-06.06.2018 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei de indata a CL al mun Marghita din 06.06.2018

Hot 73-06.06.2018 privind aprobarea aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Dr Pop Mircea Marghita

Hot 74-13.06.2018 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei de indata a CL al mun Marghita din 13.06.2018

Hot 75-13.06.2018 pentru aprobarea documentatiei si avizare a lucrarilor Reabilitarea modernizarea si dotarea spatiilor Bibliotecii Municipale Ion Munteanu

Hot 76-13.06.2018 pentru reglementarea juridica a unor terenuri situate in intravilanul municipiului Marghita precum si constituirea unui numar cadastral

Hot 77-28.06.2018 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei din 28 iunie 2018 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hot 78-28.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind constatarea si sanctionarea expunerii vehiculelor in scopul comercializarii in mun Marghita

Hot 80-28.06.2018 privind aprobarea proiectelor culturale ce vor beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2018

Hot 81-28.06.2018 pentru acordarea dreptului de superficie asupra 2,73 ha proprietate a mun Marghita catre SC Freedom Motion SRL adm Katona Levente pt infiintarea unui Parc de Aventura

Hot 82-28.06.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al mun Marghita pe anul 2018

Hot 83-28.06.2018 pentru scoaterea din domeniul public-privat si din evidentele contabile a imobilelor cu destinatia ateliere situate pe C Republicii nr 29 urmare a autodemolarii

Hot 84-28.06.2018 privind aprobarea incheierii Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pt realizarea serviciului de iluminat public

Hot 85-18.07.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al mun Marghita pt sedintele CL Marghita pe lunile iulie-septembrie 2018

Hot 86-18.07.2018 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 18 iulie 2018 si a procesului verbal a sedintei anterioare

Hot 87-18.07.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al mun Marghita pe anul 2018

Hot 89-18.07.2018 privind aprobarea concesionarii a 42,61mp din fosta cadire a Unitatii militare, str Eroilor nr 9 catre Asociatia Clubul Pensionarilor Senioria Marghita

Hot 90-18.07.2018 privind insusirea analizei stadiului de inscriere a datelor in registru agricol pe sem I al anului 2018

Hot 91-18.07.2018 privind aprobarea Zilelor Municipiuluii Marghita si a contractului de parteneriat intre mun Marghita si SC Top Press SRL Oradea pt organizarea festivitatilor pe anul 2018

Hot 92-18.07.2018 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pt perioada ianuarie-iunie 2018

Hot 93-18.07.2018 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 698mp … teren proprietate privata a mun Marghita catre SC Ravanar-Trans SRL

Hot 94-18.07.2018 privind aprobarea de constituire a unui nr cadastral la imobilul cuprins in domeniul public al orasului reprezentand Policlinica, Marghita str. Eroilor nr 12-14

Hot 95-10.08.2018 pentru aprobarea ordini de zi a sedintei ordinare din 10 august 2018 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hot 96-10.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuielile al Municipiului Marghita pe anul 2018

Hot 97-10.08.2018 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA

Hot 98-10.08.2018 cu privire la aprobarea documentatiei (faza SF) pt proiectul MODERNIZARE ILUMINT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA JUD BIHOR

Hot 99-10.08.2018 in vederea modificarii HCL 8 din 2015 pt aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A MUNICIPIULUI MARGHITA pentru perioada 2014-2020

Hot 100-10.08.2018 pentru aprobarea proiectului Centru educational multifunctional Octavian Goga si aprobarea cheltuielilor legate de acest proiect

Hot 101-10.08.2018 pentru aprobarea proiectului Centru multifunctional recreativ Marghita si a cheltuielilor legate de proiect

Hot 102-10.08.2018 privind aprobarea concesionarii directe de 311mp catre SC Alamdor SRL in vederea extinderii societatii in scopul amenajarii unei parcari

Hot 103-10.08.2018 pentru trecerea unor terenuri din intravilanul localitatii in domeniul public al mun Marghita

Hot 104-10.08.2018 pentru aprobarea proiectului Constructii Scoili cod Mysmis 125158 si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat

Hot 105-10.08.2018 pentru modificarea si completarea HCL 132 din 2017 privind Proiectul integratpt dezvoltarea durabila in zona montana a jud Bihor

Hot 106-27.09.2018 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei din 27.09.2018 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hot 107-27.09.2018 pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al mun Marghita pe anul 2018

Hot 108-27.09.2018 pentru aprobarea Regulamentului pt gestionarea cainilor fara stapan pe raza teritoriala a UAT Marghita

Hot 109-27.09.2018 pentru inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor spatii pt sedii de firma si birouri, situate in imobilul de pe str Crisan nr 1 proprietatea mun Marghita

Hot 110-27.09.2018 privind completarea art 1 din HCL 79-24.06.2015 pt stabilirea spatiilor de autobuz si microbuz pe domeniul public al mun Marghita, pt utilizarea de catre operatorii – transport persoane

Hot 111-27.09.2018 privind desemnarea unui reprezentant al CL al mun Marghita in Consiliul de administratie al CNO Goga Marghita ca urmare a demisiei doamnei Ghiulai Ileana Camelia

Hot 112-27.09.2018 privind modificarea Regulamentului de administrare si utilizare a terenurilor si spatiilor destinate educatiei fizice si sportului

Hot 113-27.09.2018 privind modificarea art 2 din HCL 125 din 30.08.2017 privind acceptarea oferteei de donatie din partea d-na Bente si sotii Antal pt suprafata de 2351mp

Hot 114-27.09.2018 privind modificarea art 2 din HCL 125 din 30.08.2017 privind aprobarea contributiei mun Marghita in valoare de 1.450 pt proiectul acronim- ABBTROHU

Hot 115-30.10.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL al mun Marghita pt sedintele Consiliului Local Marghita pe lunile octombrie-decembrie 2018

Hot 116-30.10.2018 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 30.10.2018 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hot 117-30.10.2018 pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al mun Marghita pe anul 2018

Hot 118-30.10.2018 pentru aprobarea Listei de prioritate pt acordarea locuintelor sociale vacante

Hot 119-30.10.2018 pentru cuprinderea in domeniul public a suprafetei de 2553mp inscris pe nr cad 104639 Marghita

Hot 121-30.10.2018 privind modificarea statului de functii la Spitalul Municipal Dr Pop Mircea Marghita 2018

Hot 122-30.10.2018 privind aprobarea radierii dreptului de concesiune a unor persoane fizice asupra terenurilor inscrise in CF 104076 si 104077 situat in Marghita str Progresului

Hot 123-30.10.2018 privind cuprinderea unor terenuri in domeniul public al mun Marghita precum si constituirea unor numere cadastrale

Hot 125-30.10.2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de investitii – Reabilitarea Monumentului Eroilor

Hot 126-30.10.2018 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii obiectivului de investitie – realizarea sistemului de productie si distributie a energiei termice pe baza de energie geotermala

Hot 127-16.11.2018 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata a Consiliului Local al mun Marghita din data de 16.11.2018

Hot 129-29.11.2018 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 29.11.2018 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hot 130-29.11.2018 privind aprobarea listelor de prioritate pt acordarea loc ANL care sau eliberat in 2018 si care se vor elibera pana la intocmirea unei noi liste aprobate de CL

Hot 133-29.11.2018 pentru aprobarea in principiu a vanzarii directe a terenului de 794mp, str. T Vladimirescu 178 catre proprietarul constructiei de pe teren SC Agrilinc SRL

Hot 134-29.11.2018 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui nou membru in consiliul de administratie al SC Parc Balnear SA

Hot 135-29.11.2018 pentru aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a UAT Marghita

Hot 137-14.12.2018 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 14.12.2018 si procesului verbal al sedintei anterioare

Hot 138-14.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al mun Marghita pe anul 2018

Hot 139-14.12.2018 pentru aprobarea taxelor utilizte pt administrarea domeniului public si privat al mun Marghita pt anul 2019

Hot 140-14.12.2018 privind aprobarea Planului de Actiune pt incluziunea Romilor din mun Marghita si anexarea lui la Strategia de Dezvoltare locala a mun Marghita perioada 2014-2020

Hot 141-14.12.2018 privind aprobarea documentatiei pt obiectivul SCHIMBARE DESTINATIE PT AMENAJARE SPATII CAZARE ZONA PARC BALNEAR – CLADIREA C1

Hot 142-27.12.2018 privind aprobarea oridinii de zi a sedintei de indata a CL al mun Marghita din 27.12.2018

Hot 143-27.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al mun Marghita pe anul 2018