Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Marghita pentru activitati nonprofit de interes local

54943392Art.1 Prezentul Regulament se aplica tuturor solicitantilor persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial – asociatii ori fundatii constituite conform legii, care depun propuneri de proiecte in conformitate cu domeniile culturale si sportive in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila.

 • Participarea la programul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Marghita este nediscriminatorie, solicitantii care depun propuneri de proiecte putand fi persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial, asociatii ori fundatii constituite potrivit legii, care activeaza in folosul comunitatii municipiului Marghita si propun desfasurarea unor actiuni sau programe care sa contribuie la interesul public local al municipiului Marghita in domeniile specificate .
 • Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face, in limita fondurilor publice alocate de Consiliul Local al municipiului Marghita pentru fiecare domeniu. Sustinerea financiara din partea Consiliului local al municipiului Marghita nu se poate ridica la mai mult de 90% din bugetul total al proiectului. Solicitantii trebuie sa fie persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial – asociatii ori fundatii constituite conform legii.
 • Finantarile nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru proiectele de interes public initiate si organizate de catre acestia, in completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donatii si sponsorizari.

Art.1.1 Temei legal

Finanţările pentru proiecte culturale si  activităţile sportive nonprofit, de interes general se acordă în conformitate cu:

 • Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,
 • Hotărârii de Guvern nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 emis de Agenţia Naţională pentru Sport privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti,
 • Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

       Art.1.2. În înţelesul prezentului regulament termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

 1. a) activitate sportivă – complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitate sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive;

 1. b) activitate culturala- propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de solicitant sub forma unui proiect cultural;

 1. c) autoritate finanţatoare contractanta – Municipiul Marghita

 1. d) beneficiar – solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabila in urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte

 1. e) bugetul proiectului – reprezintă totalitatea surselor de finanţare necesare realizării proiectului şi a cheltuielilor aferente, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare;

 1. f) categorie de eligibilitate – categorie în cadrul căreia trebuie să se înscrie proiectele pentru a fi eligibile;

 1. g) cerere de finanţare – document completat de către solicitant în vederea obţinerii finanţării printr-o propunere de proiect, conform modelului anexat prezentului regulament

 1. h) cheltuieli eligibile – sunt considerate eligibile cheltuielile care reflectă costuri necesare şi rezonabile, sunt oportune şi justificate, sunt efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului, sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanţare şi trebuie să fie prevăzute în formularul de buget, identificabile şi verificabile, sunt susţinute de acte şi documente justificative originale corespunzătoare;

 1. i) contract de finanţare nerambursabilă – contract încheiat, în condiţiile legii între autoritatea finanţatoare şi beneficiar;

 1. j) finanţare nerambursabilă – alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor proiecte sportive de interes public internaţional, naţional, regional şi local;

 1. k) fonduri publice – sume alocate din bugetul local;

 1. l) perioada de desfăşurare a proiectului – perioada înscrisă în contractul de finanţare de la data începerii primei activităţi, (ce va putea fi realizata numai dupa semnarea contractului), şi până la data depunerii dosarului de decont final;

 1. m) solicitant – persoana fizica , persoană juridică fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Marghita, care depune o propunere de proiect – asociaţii, fundaţii, cluburi, instituţii publice, federaţii care potrivit actelor constitutive desfăşoară activităţi sportive sau culturale

Art.1.3. Principiile care stau la baza finanţării nerambursabile

 Principiile care stau la baza acordării de finanţare nerambursabilă sunt:

 1. a) libera concurenţă – asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juridică ce desfăşoară activităţi sportive sau culturale nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii beneficiar al finanţării nerambursabile;

 1. b) eficacitatea utilizării fondurilor publice – folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;

 1. c) transparenţa – punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare nerambursabilă;

 1. d) tratamentul egal – aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană juridică depune o ofertă sportivă sau o oferta culturala să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 1. e) neretroactivitatea – excluderea posibilităţii alocării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;

 1. f) cofinanţarea – finanţarea nerambursabilă trebuie însoţită de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a proiectului;

 1. g) anualitatea – finanţarea nerambursabilă se acordă pe an bugetar.

Pentru aceeasi activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decat o singura finantare nerambursabila in decursul unui an.

Art.2 CRITERII DE ELIGIBILITATE  Pentru a fi elgibil la o finanţare nerambursabilă solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să nu aibă datorii la bugetul de stat si la bugetul local al municipiului Marghita.
 2. b) să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare anterioare; să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent, la organul fiscal competent;
 3. c) să aibă alte surse de finanţare în cuantum de minim 10% din valoarea totală a proiectului;
 4. d) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 5. e) să aibă prevăzut în statut activitatea corespunzătoare domeniului la care doresc să participe;

 Conform Ordinului nr. 130 /28.03.2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport pentru a participa la selecţia de oferte sportive , solicitanţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

    1) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;

    2) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz;

 1. f) să nu fi fost condamnaţi pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;
 2. g) să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
 3. h) să nu furnizeze informaţii false în documentele prezentate.
 4. i) să nu se afle în litigiu cu municipiul Marghita sau Consiliul Local Marghita căruia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare

Municipiul Marghita prin aparatul de specialitate  poate cere solicitantului toate documentele pe care le consideră necesare pentru verificarea respectării condiţiilor mai sus menţionate.

 Autoritatea contractanta are dreptul de a nu permite participarea la selecţia de proiecte, solicitanţilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contracte de finanţare anterioare.

Conform art. 12 din Legea 350/2005, pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal.

În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă de la autoritatea locala, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii locale finanţatoare respective.

Art.3 Domeniile de activitate  pentru care se aplică prezentul regulament sunt:

In domeniul cultural – organizare de festivaluri, diverse expoziţii – pictură, sculptură, foto etc., aniversări/comemorări,  lansare de carte, editare de publicaţii cu caracter cultural şi ştiinţific, recitaluri, concursuri pe teme artistice, tabere de creaţie, congrese, simpozioane, şi altele asemenea,  participări la concursuri naţionale şi internaţionale. Obiective:  Promovarea valorilor culturale şi artistice locale şi stimularea actului de creaţie;

             In domeniul  sportiv- Sportul de performanţăvalorificarea aptitudinilor individuale şi de echipă în cadrul competiţiilor pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei. Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan local şi asigurarea reprezentării pe plan local, naţional sau internaţional, după caz;

                                          – Sportul pentru toţipracticarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii individului şi societăţii. Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi de practicare a sportului pentru sănătate şi recreere, menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului

Art.4  Procedura de selecţie de proiecte cuprinde următoarele etape:

 1. a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
 2. b) publicarea anunţului de participare
 3. c) depunerea propunerilor de proiecte, la Compartiment Relaţii cu Publicul din cadrul primariei, în termenul limită stabilit;
 4. d) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;
 5. e) evaluarea propunerilor de proiecte;
 6. f) comunicarea rezultatelor;
 7. g) soluţionarea contestaţiilor;

h)încheierea contractului de finanţare nerambursabilă;

 1. i) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă prin afişare pe pagina de internet a U.A.T.

 

 Art.5 Procedura de solicitare a finanţării

Art.5.1   Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face pe baza selectiei publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finantare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de catre o comisie, cu respectarea principiilor prevazute la art.1.3

Art.5.2 Sesiunea de selecţie a proiectelor pentru anul bugetar se va face trimestrial.

Art.5.3 Documentatia de solicitare a finantarii, insotita de o scrisoare de interes intocmita conform modelului prezentat in anexa A1, se va depune intr-un singur exemplar original si in format electronic (CD sau DVD)  la Registratura- Compartiment de Relatii cu Publicul al municipiului Marghita, la sediul Primariei Municipiului Marghita.  Documentatia de solicitare a finantarii se introduce intr-un plic sigilat, la care se anexeaza scrisoarea de interes.

Art.5.4. Documentatia va fi intocmita in limba romana si completata prin dactilografiere.

Art.5.5 Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre solicitant sau de catre o persoana imputernicita legal de acesta.

Art.5.6. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei si va ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului de finantare nerambursabila.

Art.5.7. In vederea organizarii sesiunii de selectie, pentru a primi finantare, documentatiile prevazute la pct. 1 si 2 din prezentul articol se vor depune in termenul stabilit de catre autoritatea finantatoare prin anuntul de participare.

1.Documentatia solicitantilor persoane juridice va contine urmatoarele acte:

 1. formularul de solicitare a finantarii conform anexei A2 cultură
 2. formularul de solicitare a finantarii conform anexei A2.1 sport, care cuprinde si bugetul de venituri şi cheltuieli;
 3. bugetul de venituri si cheltuieli al proiectului, prezentat conform anexei B1 cultură;
 4. buget detaliat – buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevazute, conform modelului prevazut in anexa B2 cultură-;
 5. CV-urile membrilor echipei de proiect (anexa C);
 6. declaratiile conducatorului organizatiei solicitante, conform anexelor D 01, D 02, D 03.
 7. actul constitutiv, statutul si certificatul de inregistrare fiscala, actele doveditoare ale sediului organizatiei solicitante si actele aditionale, dupa caz (in copie);
 8. situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, inregistrate la administratia finantelor publice a municipiului Marghita ; in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situatiile aferente exercitiului financiar anterior, cu exceptia asociatiilor si fundatiilor nou infiintate, care vor mentiona aceasta situatie in cererea de finantare (in copie);
 9. documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale, daca este cazul (in copie);
 10. certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii la bugetul consolidat al statului;
 11. certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii la bugetul local;
 12. certificat de identitate sportiva si dovada afilierii la federatia de specialitate, in cazul programelor sportive (in copie);
 13. deviz estimativ de lucrari;
 14. alte documente considerate relevante de catre aplicant;

2.. Documentatia solicitantilor persoane fizice va contine urmatoarele acte:

 1. formularul de solicitare a finantarii (anexa A 2);
 2. bugetul de venituri si cheltuieli al proiectului, prezentat conform anexei B1,
 3. buget detaliat – buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevazute, conform modelului prevazut in anexa B2;
 4. CV-urile membrilor echipei de proiect (anexa C  );
 5. declaratiile solicitantului conform anexelor , D 01, D 02, D03 ;
 6. certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii la bugetul consolidat al statului;
 7. certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii la bugetul local;
 8. copie legalizata dupa actul de identitate;
 9. deviz estimativ de lucrari;
 10. alte documente considerate relevante de catre aplicant;
 11. pentru proiectele sportive, persoana fizica va face dovada apartenentei la un club sportiv definit in sensul legii si va prezenta carnetul de antrenor/instructor eliberat de federatia de specialitate precum si un acord scris al clubului de a desfasura activitatile din proiect;
 12. dovezi privind specializarea/experienta/calificarea/recomandarea in domeniul pentru care se solicita finantare;

     Art.6  Evaluarea si selectia solicitarilor se va face de catre comisiile de evaluare. Misiunea comisiei este de a realiza selectia publica a proiectelor care vor beneficia de finantare de la bugetul local al municipiului Marghita.

          Comisiile sunt legal intrunite in prezenta a cel putin jumatate plus unu din membri.      Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive şi culturale va fi alcătuită dintr-un număr de 5 membri in urmatoarea componenta.

 Comisia hotărăşte cu votul majorităţii simple a membrilor.

Fiecare membru al Comisiei va completa o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate Anexa D04. Din Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor culturale şi sportive nu vor face parte persoane care deţin o funcţie de conducere în cadrul structurilor operatorilor culturali  sau sportive care solicită finanţare pentru sesiunea de selecţie în curs.

 Art.7 Selecţia şi evaluarea cererilor de finanţare se va face pe baza criteriilor de selecţie aprobate prin prezentul Regulament de către Comisia de evaluare.

            Criteriile de selecţie pentru aprobarea cererilor de finanţare, trebuie să facă posibilă evaluarea, pe baze competitive, concurenţiale, a capacităţii solicitanţilor de a finaliza activitatea propusă pentru finanţare, având în vederea îndeplinirea următoarelor condiţii:

Evaluarea proiectelor se face în douã etape:

 1. Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de eligibilitate, conform listei de verificare:

LISTA DE VERIFICARE

(se va completa de cãtre Comisia de evaluare şi selecţionare  )

 

DATE ADMINISTRATIVE  
Numele solicitantului  
Statut legal  
Data înfiinţării organizaţiei  
Partener Nume:
Titlul propunerii  

 

ÎNAINTE DE A TRIMITE PROPUNEREA DVS., VĂ RUGĂM VERIFICAŢI DACĂ FIECARE DINTRE URMĂTOARELE COMPONENTE SUNT COMPLETE ŞI RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII:  
  DA NU
1. Termenul limită de depunere a fost respectat    
2. A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanţare nerambursabilă, cel publicat pentru această sesiune    
3. Propunerea este redactată în limba română    
4. Este inclusă 1 copie  alături de original    
5. Este ataşat un exemplar şi  pe suport magnetic    
6. Fiecare partener a completat şi a semnat o declaraţie de parteneriat conform cu prevederile din Cererea de finanţare şi aceasta este inclusă în propunere. (Vă rugăm să indicaţi NU dacă nu aveţi nici un partener)    
7. Bugetul este prezentat în formatul solicitat, este exprimat în RON, este conform cu prevederile din Cererea de finanţare (vezi Anexa …….) şi este inclus în propunere    
8. Durata proiectului este egală sau mai mică , dar  nu mai tarziu de 30 noiembrie a anului in curs  (perioada maxim permisă)    
9. Declaraţiile solicitantului au fost completate, au fost semnate conform cu prevederile din Cererea de finanţare (vezi Anexele D01, D02, D03)    
10. Contribuţia solicitantului este de minim 10% din valoarea finantarii    
11. Documentele suport cerute sunt ataşate (cele enumerate la capitolul II din Ghidul Solicitantului)    
12. Solicitantul este eligibil    
13. Partenerul(ii) este /sunt eligibil/i    
14. Proiectul are legătură cu un sector sau un domeniu de activitate acoperit de program    
15. În formularul Cererea de finanţare, solicitantul a descris clar tipurile de activităţi şi costurile acestor activităţi pentru fiecare obiectiv    

 

 Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

 1. a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile enumerate la art.5.7.din prezentul regulament;
 2. b) au conturile bancare blocate;
 3. c) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanţare pe o perioada de un an de zile);
 4. d) solicitantii au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară;
 5. e) nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor, şi contribuţiilor la bugetul de stat si local, la bugetul asigurărilor sociale de stat si a fondurilor speciale.
 6. f) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
 7. g) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 8. h) nu prezintă declaraţia menţionată la art. 12 alin. (3) din legea nr. 350/005.
 9. i) nu este legal constituit, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în ţara de cetăţenie/ţara de înregistrare a solicitantului;
 10. j) solicitantii nu au prevazut in statutul organizatiei, activitatea corespunzatoare domeniului la care doresc sa participe
 11. k) solicitantii nu au sediul/domiciliul sau filiala in Municipiul Marghita

II.Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor culturale are următoarele atribuţii:

 • analizează şi notează proiectele culturale în conformitate cu grila de acordare a procentelor;
 • stabileşte ierarhia ofertelor culturale în funcţie de valoarea şi importanţa proiectului cultural, pe baza procentajului obţinut.

Grila de acordare a punctajelor pentru proiectele culturale este următoarea:

 • relevanţa – importanţa (semnificaţia) evenimentului cultural pentru Agenda culturală a Consiliului Local Marghita – maxim 30%, din care:
 1. valoarea artistică a evenimentului – maxim 15%;
 2. încadrarea în Programul Consiliului Local Marghita în perioadele Zilele orasului luna septembrie –Sarbatoarea Craciunului, luna decembrie – maxim 15%;
 • capacitatea financiară şi operaţională – solicitantul are experienţă în management de proiect şi capacitate de implementare – maxim 15%;
 • participarea cu un cuantum mai mare de 10% din valoarea totală a proiectului-5 %
 • metodologie – cât de coerent este proiectul, planificarea activităţilor este clară şi realizabilă – maxim 20%;
 • buget – cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare/cost maxim 10%
 • caracterul acţiunii – internaţional, naţional cu participare internaţională, naţional, interjudeţean, judeţean, local – maxim 10%;
 • continuitatea acţiunii – la a câta ediţie este acţiunea – maxim 10%.

            Pentru a fi selectată în vederea finanţării, o propunere trebuie să întrunească un procentaj total minim de 60%.

Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive are următoarele atribuţii:

 • analizează şi notează proiectele sportive în conformitate cu grila de acordare a punctajelor;
 • stabileşte ierarhia ofertelor sportive în funcţie de valoarea, importanţa sau reprezentativitatea proiectului sportiv, pe baza punctajului obţinut.

Grila de acordare a punctajelor pentru proiectele sportive este următoarea:

 1. a) Sportul de performanţă
Nr. Crt. CRITERIU PUNCTAJ MAXIM
1. Anvergura proiectului 30
1.1 Încadrarea proiectului pe nivele şi în sistem valoric: local, judeţean, naţional, internaţional şi participare la turneu internaţional 10
1.2 Categoriile de vârstă cărora se adresează proiectul (copii, juniori şi seniori) în raport cu sistemul valoric al competiţiei 10
1.3 Încadrarea proiectului pe ramură de sport (olimpic sau neolimpic) 10
   
2.  Relevanţa proiectului sportiv 20
2.1 Relevanţa proiectului pentru contextul sportiv local al anului bugetar 15
2.2 Gradul de vizibilitate al proiectului şi aportul la dezvoltarea domeniului sportiv local 5
3. Fezabilitatea proiectului sportiv 10
3.1 Experienţa solicitantului în managementul de proiect şi capacitate de administrare a proiectului 5
3.2 Solicitantul are suficientă competenţă în domeniul căruia i se adresează proiectul 5
4.  Rezultatele proiectului sportiv propus 25
4.1 Contribuţia adusă de sportivii marghiteni în ierarhiile stabilite la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional. 15
4.2 Rezultate aşteptate 10
5. Buget 10
5.1. Raportul cheltuieli estimate – rezultate aşteptate este realist şi în concordanţă cu activităţile planificate   5
5.2 Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare – cost 5
6.  Continuitatea proiectului 5
  PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100

 1. b) Sportul pentru toţi
Nr. Crt. CRITERIU PUNCTAJ MAXIM
1.  Anvergura proiectului 20
1.1 Încadrarea proiectului pe nivele şi în sistem valoric: local, judeţean, naţional, internaţional şi participare la turneu internaţional 10
1.2 Număr estimat de participanţi 5
  1.3 Număr estimat de beneficiari indirecţi 5
2.  Relevanţa proiectului 25
2.1 Relevanţa proiectului pentru contextul sportiv local al anului în care se desfăşoară 15
2.2 Gradul de vizibilitate al proiectului şi capacitatea de  a consolida imaginea Marghitei şi de a exploata potenţialul turistic al acesteia 10
3. Fezabilitatea proiectului sportiv  
20
3.1 Solicitantul are suficientă experienţă în managementul de proiect şi capacitate de administrare a proiectului 5
3.2 Solicitantul are suficientă competenţă în domeniul căruia i se adresează proiectul 5
3.3 Adecvarea activităţilor în funcţie de obiective, perioada de desfăşurare şi dimensiunea proiectului 10
4.  Rezultatele şi impactul proiectului sportiv propus 20
  4.1 Impactul asupra grupurilor ţintă şi beneficiarilor 10
4.2 Impactul şi rezultatele scontate sunt pozitive şi concludente pentru contextul sportiv local 10
5. Buget 10
5.1. Raportul cheltuieli estimate – rezultate aşteptate este realist şi în concordanţă cu activităţile planificate   5
5.2 Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare – cost 5
6.  Continuitatea proiectului 5
  PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100

Pentru a fi selectată în vederea finanţării, o propunere trebuie să întrunească un punctaj total minim de 60 puncte.

În cazul în care punctajul total obţinut de o propunere de proiect este mai mic de 60 puncte proiectul nu este eligibil de a primi finanţare.

Finanţarea aprobată poate fi aceeaşi sau mai mică decât cea solicitată. Nu toate propunerile care vor întruni procentajele minime necesare vor putea primi finanţare. Vor obţine finanţare proiectele care întrunesc, în ordine descrescătoare, procentajele cele mai mari, alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil la momentul aprobării.

Documentatiiile de solicitare a finantării vor fi verificate pentru a fi completate şi comunicate comisiilor de evaluare prin grija aparatului de lucru a Consiliului Local. Comisiile vor respinge documentatiile inregistrate dupa termenul limita corespunzator sesiunii de finantare.

În cazul în care există un singur participant la procedura de selecţie, procedura de selecţie se va repeta. Dacă în urma procedurii de repetare a selecţiei, numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile legii.

 Comisia de evaluare şi selecţionare, întocmeşte procese verbale de selecţie a proiectelor/programelor câştigătoare în termen de maxim 10 zile de la data limită de depunere a documentaţiilor.

Art. 8. In termen de maxim 5 zile de la data încheierii lucrărilor, comisia de evaluare şi selecţionare, prin grija secretarului comisiei, comunică în scris solicitanţilor şi pe site-ul oficial al UAT Marghita, rezultatul selecţiei, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării precum şi fondurile propuse a fi alocate.

Art. 9. Se acordă un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării pe site a listei câştigătorilor pentru formularea de contestaţii. Contestaţiile se depun în scris, la Biroul Relaţii cu Publicul al UAT Marghita. Acestea se soluţionează în termen de maximum 5 zile de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor, de către comisie iar răspunsul este definitiv.

În vederea soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de soluţionare a contestaţiilor. În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care au făcut parte din comisiile de selecţie.

Art. 10. Lista finală a căştigătorilor se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local Marghita.

 IDENTITATE VIZUALĂ

 

Art. 11. Proiectele co-finanţate de către Consiliul local Marghita în cadrul programului au obligaţia de a face referire la faptul că finanţarea este asigurată de această autoritate, sens în care se va utiliza sintagma „Proiect finanţat de Consiliul local al municipiului Marghita” pe toate produsele de comunicare şi pe toate materialele pe care beneficiarul finanţării le va distribui publicului.

Art. 12. Dovezi cu privire la respectarea acestor prevederi vor fi anexate la raportarea finală, iar în cazul în care se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile de identitate vizuală, se va refuza plata tranşei finale. Fiind o situaţie de nerespectare a obligaţiilor asumate prin contract, va duce la excluderea beneficiarului la o viitoare sesiune de finanţare.

Art. 13. Mesajele publicitare în avantajul societăţilor comerciale nu sunt permise în materialele destinate publicului, produse în cadrul unui proiect finanţat prin acest program.

 

 Încheierea contractului de finanţare

 

Art. 14. (1) Contractul se încheie între Municpiul Marghita şi solicitantul selecţionat, conform Anexei nr. I –Contractul de finanţare nerambursabilă pentru cultură – la prezentul regulament,  dupa implinirea termenului de 6 zile, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data comunicarii rezultatului final al sesiunii de selectie a proiectelor în mass-media locală şi afişării la sediul U.A.T. Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, şi, după caz, pe pagina de internet a U.A.T. Municipiul Marghita,  marghita.ro, si în Monitorul Oficial al României  partea a VI-a.  La activităţile sportive se aplică modelul contractului prevăzut în Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 ,  

(2) Dacă în termen de 30 zile de la data comunicării rezultatului selecţiei o asociaţie, fundaţie, organizaţie neguvernamentală nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanţare, se considera că oferta Consiliului local Marghita nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanţare, locurile acestora fiind preluate de celelalte proiecte, in ordinea descrescătoare a punctajului.

Art. 15. La contract se vor anexa documentele prevăzute la Anexa B1. la regulament, cu suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Marghita,

Instructiunile financiare prevazute in anexa II si Declaratia privind incadrarea in prevederile art. 12 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, prevazuta in Anexa D02.

Art. 16. La încheierea contractului de finanţare nerambursabilă, beneficiarul este obligat să semneze o declaraţie de imparţialitate al cărei conţinut este prevăzut în Anexa.D 01.

 

 Procedura privind derularea contractului de finanţare

Art. 17. Finanţările nerambursabile se acordă în baza unui contract încheiat între Municipiul Marghita reprezentat de primar şi solicitantul  selecţionat pe baza criteriilor prevăzute în prezentul regulament astfel:

1) În cazul acţiunilor/proiectelor ce se desfăşoară pe o perioadă mai mare de 30 de zile: Prima tranşă nu poate fi mai mare de 30% (avans), iar ultima tranşă va fi de 10% din valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate.

2) În cazul acţiunilor/proiectelor care se desfăşoară pe o perioadă mai mică de 30 de zile: Prima tranşă nu poate fi mai mare de 30% (avans); respectiv la data prevăzută în contract ca fiind data finalizării proiectului/programului se acordă  o diferenţă de 60% din suma reprezentând finanţare nerambursabilă.

În ambele cazuri, prevăzute la pct.1 şi 2, tranşele de  10% reprezintă o garanţie de bună execuţie a acţiunii/proiectului, un instrument la îndemâna finanţatorului, aceasta urmând a fi eliberată în urma prezentării dovezilor privind cheltuirea contribuţiei proprii a beneficiarului şi a prezentării raportului final, inclusiv a dovezilor cu privire la respectarea regulilor de identitate vizuală.

Notă: Prima tranşă se acordă la semnarea contractului de finanţare.

Acordarea fiecărei transe se face numai după justificarea utilizării tranşei anterioare

Art. 18. Justificarea unei tranşe se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile, justificate si oportune şi au fost efectuate în perioada executării contractului.

Art. 19.Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:

 1. a) Pentru solicitarea avansului la semnarea contractului (dacă este cazul) respectiv a primei tranşe beneficiarul depune la Primaria municipiului Marghita o cerere de alimentare cu suma stabilită în contract, aferentă avansului, la semnarea contractului, respectiv primei tranşe.
 2. b) Pentru solicitarea tranşelor intermediare beneficiarul depune la Primăria municipiului Marghita o cerere de alimentare cu suma stabilită în contract aferentă tranşelor intermediare şi raportul intermediar prin care se justifică suma primită de la finanţator şi suma cu care a contribuit până la acea dată.
 3. c) Pentru solicitarea tranşei finale beneficiarul depune la Primaria municipiului Marghita o cerere de alimentare cu suma aferentă tranşei finale şi raportul final prin care justifică toate cheltuielile aferente proiectului din care să reiasă contribuţia finanţatorului dar si contribuţia beneficiarului.

Art. 20. Consiliul local, prin grija primarului, ca ordonator principal de credite, dispune efectuarea plăţii, prin virament bancar din bugetul local în contul beneficiarului.

Art. 21.. Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor are dreptul de a modifica bugetul proiectului în situaţia în care consideră că sumele prezentate nu sunt reale ori intră în categoria cheltuielilor neeligibile prevăzute în anexa  nr.1. la regulament.

Art. 22.. Dacă suma solicitată nu coincide cu suma aprobată, la semnarea contractului, reprezentantul organizaţiei finanţate va prezenta bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului întocmit conform anexei B1,B2   refăcut.

            Art. 23.. Comisia de evaluare şi selectie va stabili durata contractelor de finanţare astfel încât să asigure derularea procesului de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în anul calendaristic în care s-a acordat finanţarea, dar nu mai târziu de 30 noiembrie a anului in curs.

            Art. 24.. Validarea se va face în termen de cel mult 15 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final, cu exceptia proiectelor care presupun activitati prevazute in luna decembrie, pentru care data limita de depunere a raportului final este 27 decembrie.

Art. 25.. Autoritatea contractantă poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parţial, plata, în cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale contractuale şi să procedeze la verificarea întregii documentaţii privind derularea proiectului finanţat şi utilizarea finanţării.

 

Procedura de raportare şi control

 

Art. 26.. Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte  Municipiului Marghita următoarele raportări:

raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare;

-raportare finală: depusă în termen de 15 zile calendaristice de la încheierea activităţii, şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atât finanţarea proprie, cât şi contribuţia municipiului Marghita.

Art. 27.. Pentru proiectele care presupun activităţi prevăzute în luna decembrie, data limită de depunere a raportului final este 25 decembrie;

Art. 28.. Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa IV din regulament şi vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic fiind însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.

Art. 29.. Acestea vor fi depuse cu adresa de înaintare, întocmită conform Anexei III din regulament, la Compartimentul de Control Comercial Autorizari si Orare de functionare.

Art. 30.. Proiectele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice.

Art. 31.. Documentele financiare justificative sunt prezentate în tabelul următor în funcţie de natura solicitării:

cheltuieli cu închirierea – contract de închiriere, – factură fiscală, – chitanţă /ordin de plată / dispoziţie de plată referat de necesitate prin care se explică necesitatea efectuării închirierii şi care este rolul acesteia în cadrul derulării proiectului
cheltuieli cu onorarii/fond de premiere –   document justificativ privind existenţa obligaţiei de plată – factura fiscală (dacă este cazul), – chitanţă/ ordin de plată/ – copie stat de plată semnat de primitor, – tabel nominal semnat şi stampilat de beneficiar cu datele de identificare şi semnătura primitorului premiilor, – se va anexa în cazul premiilor regulamentul de acordare a acestora, – în cazul consultanţei de specialitate contractul de consultanţă (dacă este cazul); – nu se vor deconta cheltuielile cu realizarea raportărilor intermediare şi finale – consultanţă financiară şi consultanţa oferită pentru realizarea proiectului ce va fi depus la PMM în vederea obţinerii unei finanţări; – în cazul plăţii arbitrilor se va menţiona temeiul legal conform căruia se face plata şi se vor anexa baremele stabilite de FRF; – se vor anexa copii după contractele civile încheiate cu colaboratorii cu respectarea prevederilor prin care se menţioneză clar obiectul contractului; – dovada achitării impozitelor pe venit (ordin de plată şi extras de cont);
  – copii după contractele de cesiune a drepturilor de autor şi a drepturilor privind respectarea prevederilor legale şi în care se menţionează clar obiectul contractului, modaliatea de plată, valabilitatea contractului
cheltuieli cu transportul: 1. Transportul cu avionul/trenul – bilete de călătorie – tabel semnat şi stampilat de beneficiarul finanţării cu numele şi prenumele persoanelor ce au beneficiat de astfel de transport;

2. Transportul cu autocarul – tabel semnat şi ştampilat de beneficiarul finanţării cu numele şi prenumele persoanelor beneficiare ale transportului; Documente comune: – factură fiscală internă sau externă – chitanţă pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă sau altă dovadă a achitării facturii – foaia de parcurs/ delegaţia

– pentru cheltuielile de transport efectuate în străinătate (cheltuielile cu viză, asigurare sănătate, taxe de drum, taxe de parcare) se va anexa

Cheltuieli cu masa  

1. Dacă masa a a fost comandată unui prestator de servicii de masă:

 

– factură internă sau externă cu precizarea numărului de persoane şi a numelui şi prenumelui acestora – chitanţă pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă sau altă dovadă a achitării facturii – se va confirma de beneficiarul finanţării pe factură realizarea serviciului de masă;

2. Când masa nu poate fi asigurată, din motive obiective prin comandă: – lista nominală a beneficiarilor serviciilor de masă, cu precizarea sumelor şi a CNP –ului, întocmită de beneficiarul finanţării, şi a semnăturii de primire a sumelor de către beneficiarii serviciilor de masă; – În ceea ce priveşte alimentaţia de efort aceasta se acordă în alimente şi este un tip de alimentaţie specială ce va fi stabilită de medicul echipei sau o persoană autorizată şi va fi acordată după anumite criterii stabilite de beneficiar în raport cu performanţele realizate de sportiv şi obiectivele asumate de acesta.

Cheltuieli cu cazarea – factură internă sau externă de cazare cu menţionarea numelor persoanelor ce au beneficiat de cazare şi tariful perceput – chitanţă pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă sau altă dovadă a achitării facturii – se va confirma de beneficiarul finanţării pe factură realizarea serviciului de cazare; – se va prezenta diagrama locurilor de cazare pe perioadele de cazare
Cheltuieli cu consumabilele – factură fiscală; – chitanţă/ordin de plată/bon fiscal -referat prin care se justifică necesitatea efectuării acestor cheltuieli în derularea proiectului semnat şi ştampilat de beneficiar;
Cheltuielile cu echipamentele – factură fiscală; – chitanţă/ordin de plată/bon fiscal etc. – referat de necesitate prin care se justifică această categorie de cheltuieli – achiziţia de echipamente nu se va face decât după aprobarea finanţatorului; – dovada înregistrării în contabilitate; – note de intrare recepţie; – balanţa; – în cazul în care beneficiarul finanţării acordă echipament membrilor asociaţiei/fundaţiei etc. se va întocmi un tabel cu primitorii echipamentului ce va fi semnat şi ştampilat de benficiarul finanţării dar şi de primitori;

Cheltuieli cu serviciile – copia contractului de prestări servicii ; – factura fiscală emisă de vânzător, prestator, locator, – chitanţă pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă sau altă dovadă a achitării facturii.
Cheltuieli  administrative – copie factură fiscală; – chitanţă pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă sau altă dovadă a achitării facturii – se vor deconta doar cheltuielile cu administrativele (telecomunicaţii, chirii) pe perioada de desfăşurare a acţiunilor proiectului)

Documentele justificative de mai sus vor fi prezentate în copie certificată de beneficar prin semnătură şi ştampilă cu menţiunea “conform cu originalul”.

 

Art. 32.. Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării  acţiunii ..

Art. 33.. Nu se accepta la decont produse considerate din categoria de lux, alcool, cafea.

Art. 34. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului final, în scopul completării dosarului finanţării nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.

Art. 35. Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derularii activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.

Art. 36. Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în conditiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentelul de specialitate din cadrul primariei, respectiv auditor intern. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior. .

Sancţiuni

 

Art. 37. Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.

Art. 38. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanţării nerambursabile este obligat în termen de 15 zile calendaristice să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, care nu sunt justificate sau utilizate nelegal, cu care se reântregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public; Pentru sumele astfel restituite, acesta datorează dobânda legală calculată, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care sunt venituri ale bugetelor locale.

Art. 39. Autoritatea contractantă poate suspenda, cu notificare scrisă, în intregime sau parţial, plata, în cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale contractuale şi să procedeze la verificarea întregii documentaţii privind derularea proiectului finanţat şi utilizarea finanţării.

Art. 40. Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale pecum şi la interzicerea participării pentru obţinerea finanţării în următorul an.

Art. 41. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament: