DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND REGULAMENTUL DE STABILIRE A PROCEDURII DE ADOPTARE ȘI ÎNCASARE A TAXEI DE SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORII CARE BENEFICIAZĂ INDIVIDUAL DE PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE FĂRĂ CONTRACT

   Astăzi, 01.09.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică pentru aprobarea regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare și încasare a taxei  de salubrizare pentru utilizatorii care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul pe raza UAT Marghita

  Dezbaterea publică va avea loc în data de 12 octombrie 2023 ora 15:00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

  Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere :

–    prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu

modificările și completările ulterioare

  • prevederile Ordonantei de  Urgenţă   133 din 29 septembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021  privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

              Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare al primarului nr. 9867 din 29.08.2023 şi Raportul de specialitate  întocmit de Serviciul taxe si impozite locale nr. 9992  din 31.08.2023

              Amendamentele la proiect vor fi depuse fie pe email-ul primariei:  primaria@marghita.ro  fie la registratura instituţiei , parter camera  19.  Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ: regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare și încasare a taxei  de salubrizare pentru utilizatorii care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul pe raza UAT Marghita

               Documentația poate fi consultată:

  • aici
  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției

          Pentru informații suplimentare pentru organizarea dezbaterii publice vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001,

e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: secretar general Cornelia Demeter