Modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare separata, transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similare provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, utilizate de S.P.A.A.C.S. Marghita, precum si a contraventiilor in domeniul serviciului de salubrizare

Aducem la cunoștința publică PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatea de colectare separata, transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similare provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, utilizate de S.P.A.A.C.S. Marghita, precum si a contraventiilor in domeniul serviciului de salubrizare.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati centrul de Informatii pentru cetateni – Biroul de Relatii cu Publicul.

In termen de 10 zile lucratoare de la afisare (incepand cu data de  28.12.2018), cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa Primaria Municipiului Marghita, Str.Republicii nr.1, jud.Bihor.

Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise si Centrului de Informatii pentru Cetateni – Biroul de Relatii cu Publicul intre orele 8.30-16.30 sau pe email primaria@marghita.ro.

REFERAT DE SPECIALITATE

PENTRU PROIECTUL DE HOTARARE

pentru introducerea tarifului distinct pentru colectarea selective pe raza UAT Marghita incepand cu data de 01.01.2019

Serviciul public de salubrizare la nivelul orasului Marghita este prestat de Serviciul Public de Alimentare cu Apa, Canalizare si Salubrizare pe baza HCL nr.41/29.04.2009.

Potrivit art.26 din Legea nr.101/2006 – legea serviciului de salubrizare, cu modificarile si completarile ulterioare:

“In functie de natura activitatilor prestate atat in cazul gestiunii directe, cat si in cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finantarii serviciului de salubrizare, utilizatorii achita contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

a). tarife, in cazul prestatiilor de care beneficiaza individual pe baza de contract de prestare a serviciului de salubrizare;

b). taxe speciale , in cazul prestatiilor efectuate in beneficiul intregii comunitati locale;

c). taxe speciale – in cazul prestatiilor de care beneficiaza individual fara contract.

Potrivit prevederilor art.17 din Legea nr.211/2011 cu modificarile ulterioare aduse de OUG nr.74/2018 se prevad urmatoarele:

Art.17(1) Autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrative –teritoriale sau dupa caz subdiviziunile administrativ teritoriale ale municipiilor, respectiv asociatiile de dezvoltare intercomunitare ale acestora au urmatoarele obligatii:

a). Sa asigure colectare separate pentru cel putin deseurile de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale;

b). Sa atinga pana la data de 31 dec.2020 un nivel de pregatire pentru reutilizarea si reciclarea de minim.50% din masa totala generate cel putin pentru deseurile de hartie, metal, plastic si sticla provenind din deseuri menajere sau dupa caz din alte surse in masura in care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurile care provin din gospodarii;

c). Sa include in caietele de sarcini si in contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare in aplicarea principiilor de la art.3 alin (1) lit.c si f din Legea serviciului de salubrizare a localitatiilor nr.101 din 2006 republicata si cu modificarile ulterioare tarife distincte pentru activitatile desfasurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deseurilor prevazute la lit (a) respectiv pentru gestionarea deseurilor altele decat cele prevazute la lit (a);

d). Sa stabileasca si sa includa in caietele de sarcini, in contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare indicatorii de performanta pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare care sa cuprinda atat indicatorii prevazuti in anexa nr.7 astfel incat sa atinga incepand cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevazute la lit.h, cat si penalitati pentru nerealizarea lor;

e). Sa implementeze incepand cu data de 1 ian.2019 cu respectarea prevederilor OG nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata si cu modificarile ulterioare instrumental economic “plateste pentru cat arunci” bazat pe cel putin unul dintre urmatoarele elemente:

– volum

– frecventa de colectare

– greutate

– saci de colectare personalizati

f). Sa stabileasca si sa aprobe incepand cu data de 1 ian.2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deseurilor prevazute la lit(a) respectiv pentru gestionarea deseurilor altele decat cele prevazute la lit.(a) si sanctiunile aplicate in cazul in care beneficiarul serviciului nu separa in mod corespunzator cele doua fluxuri de deseuri.

g). Sa introduca incepand cu data de 1 ian.2019 in tarifele prevazute la lit. (f) pentru gestionarea deseurilor prevazute la lit.(a) contributia pentru economia circulara prevazuta in OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.205/2006 cu modificarile si completarile, numai pentru deseurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanta prevazuti in contracte;

i). Sa stabileasca in sarcina operatoriilor de salubrizare suportarea contributiei pentru economia circulara pentru cantitatile de deseuri municipale destinate a fi depozitate care depasesc cantitatile corespunzatoare indicatoriilor de performanta prevazuti in contracte;

(2) “Producatorii au obligatia sa acopere, incepand de 1 ian.2019, costurile de gestionare a deseurilor din deseuri municipale pentru care se aplica raspunderea extinsa a producatorului stabilite prin actele normative care reglementeaza respectivul fluxuri de deseuri”.

Art.21 din Legea 211 din 2011

alin.3. In cazul deseurilor abandonate si in cazul in care producatorul/detinatorul de deseuri este necunoscut, cheltuielile legate de curatirea si refacerea mediului, precum si cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de catre autoritatea administratiei publice locale.

alin.4. Dupa identificarea producatorului /detinatorului de deseuri, acesta este obligat sa suporte atat cheltuielile prevazute de alin.(3) efectuate de autoritatea administratiei publice locale, cat si pe cele legate de actiunile intreprinse pentru identificare.

Sanctiuni:

Avand in vedere art.61 din Legea nr.211 din 2011 privind regimul deseurilor urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

1).a) cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, si de la 20.000 la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, incalcarea dispozitiilor art.8 alin.(1), (2), si (4) art.13,14,15 alin.(1) lit.a) si b), art.17 alin.(2), art.19 alin(2) lit.a), c) si d), alin.(3) si (4), art.22 alin.(1) si (2), art.26 alin.(1), art.27 alin (1), art.28 alin (1), art.32 alin.(1), art.36 alin(2); (la 28-20-2016 litera a) din Aliniatul (1), art.61, &35. a fost modificata de punctual 27, art.I din ORDONANTA DE URGENTA nr.68 din 12 oct.2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr.823 din 18 oct.2016).

  1. b) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea art.22 alin.(3), art.40 alin.(3) si art.49 alin.(1), (2), (4) si (5);

c). cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei, neindeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor ce le revin autoritatilor administratiei publice locale, potrivit prevederilor art.17 alin.(1), art.31 alin(1) si (3) si art.59.

Tinand cont de cele aratate mai sus propunem spre aprobarea Consiliului Local Marghita aprobarea urmatoarelor tarife valabile de 1 ian.2019, aplicabile pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare:

  1. tarif pentru deseuri municipale;
  2. tarif pentru deseuri selective.

Propunem ajustarea tarifelor de mai sus in felul urmator:

a). Tariful pentru deseuri municipale ajustat cu influenta cresterii salariale ( salar minim pe economie obligatoriu din 1 ian.2019) si cu introducerea contributiei circulare prevazuta de OUG nr.196/2005 obligatoriu din 01.ian.2019, care este de 30 lei pentru o tona de deseu depozitat – anexa 1.

b). Tariful propus pentru colectarea deseurilor reciclabile pentru populatie este (zero). Costurile pentru colectarea acestor deseuri (tariful) se vor recupera de catre autoritatea publica locala de la OTR-uri, si transferate la operatorii de salubrizare care efectueaza serviciul de colectare, conform OUG 74/2018.

Fundamentarea tarifelor de mai sus face parte integranta din prezentul REFERAT si se afla in anexa 2.

Totodata se impune complectarea contractului incheiat intre Autoritatea publica locala si operatorul de salubrizare (SPAACS Marghita) cu indicatorii minimi de performanta, conform anexa nr.3.

ANEXA 1.

NOTA DE FUNDAMENTARE

PENTRU AJUSTARE TARIF DESEU MENAJER

1. Tarif actual (fara TVA) 56.41 lei/mc
2. Tarif pt.1 pers/luna (fara TVA) 9.59 lei/pers/luna
3. Cantit. depozit lunar (media) pe groapa a ecologica Oradea 300 tona
4.contributia circulara obligatorie pt.o.tona in anul 2019 30 lei/tona
5. Cheltuieli totale pe luna (fara TVA)

– din care cheltuieli salarizare (67%)

157276 lei   105374 lei
6. Influenta cresterii salariele din ian 2019 (16%) 16859 lei
7. Taxa controbutie circulara 30lei/tona depozitata 9000 lei
8. Cheltuieli din 1 ian.2019

– alte cheltuieli (neschimbate)

– cheltuieli salariale (majorate)

– taxa contributie circulara

Total cheltuieli/luna

51902 lei

122233 lei

9000 lei

183135 lei

9. Tarif pe UM (mc) din 1 ian 2019 (fara TVA) 65.68 lei
10. Tarif pt.1 pers/luna (fara TVA) 11.16 lei/pers/luna

ANEXA 2

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru colectarea deseurilor reciclabile

Tariful este valabil pentru : Plastic, Metal, Hârtie, Sticlă începând cu 01.01.2019

NR CRT SPECIFICAȚIE UM PROPUS
Lei/ lună Lei/CM
1. TOTAL CHELTUIELI MATERIALE din care: LEI 8150 203,75
  –       Combustibil și lubrifianți

–       Energie electrică

–       Piese de schimb utilaje

–       Materiale consumabile(saci,sfoară etc)

–       Reparații

–       Amortisment utilaje și mijloace de transport

–       Echipamente de lucru și de protectie

–       Alte cheltuieli (taxe,asigurări,taxă drum)

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

1600

2200

744

1510

228

470

158

1240

40,00

55,00

18,60

37,75

5,70

11,75

3,95

31,00

2. CHELUIELI CU MUNCA  VIE LEI 20.670 516,75
3. ALTE CHELTUIELI

Profit

Cota de dezvoltare  (8%)

Regia secției   (  5% )

Regia societății  ( 5%)

LEI

 5187

    –

2305

1441

1441

129,67

     –

57,62

36,02

36,02

  TOTAL CHELTUIELI ( 1+2+3) Lei 34.007 850,17
Cantitatea permanenta pe lună ( anul 2019)

Tarif exclusiv TVA

Tarif cu TVA

NOTĂ: Tariful nu este aplicat populației !!!!!

To

Lei/to

Lei/to

    40

850,17

1011,70

ANEXA  3

INDICATORII  MINIMI DE PERFORMANTA CARE TREBUIE INCLUȘI ÎN CONTRACTELE DE DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

ACTIVITATEA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DESCRIEREA INDICATORULUI VALOAREA MINIMA A INDICATORULUI
Colectarea separată a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit.a) Cantitatea de deșeuri de hârtie,metal,plastic și sticlă din deșeurile municipale,colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată din deseuri de hârtie,metal,plastic și sticlă din deșeurile municipale.

Cantitatea de deșeuri de hârtie,metal,plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată intr-un an calendaristic de către stația/stațiile de sortare.

Cantitatea totală generată de deșeuri hârtie,metal,plastic și sticlă din deșeurile municipale az baza determinăriilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri  hârtie,metal,plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%

40% pentru anul 2019

50% pentru anul 2020

60% pentru anul 2021

70% incepând cu anul 2022

Operarea stațiilor de sortare Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptată la stațiile de sortare (%)

75%

Operarea instalației de tratare mecao-biologică Cantitatea totală de deșeuri de hârtie,metal,plastic și sticlă trimise anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptată la insatlația de tratare mecano-biologica  

3%

Indicatorii de performanță sunt obligatorii atât în cazul stațiilor de soertare , respectiv a instalațiilor de tratare mecano-biologică din cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor, câtși a celor aparținând terților care tratează deșeurile municipale.