DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENURILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC, ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE PANOURI PUBLICITARE ȘI RESPECTIV A DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE

Astăzi, 21.03.2023  UAT Marghita anunţă dezbaterea publică privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Marghita, în vederea amplasării de panouri publicitare și respectiv a documentației de atribuire

          Dezbaterea publică va avea loc în data de 20.04.2023 ora 16,00 , în sala de ședințe a Primăriei municipiului Marghita. 

                    Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile Codului Administrativ, OUG nr. 57/2019 , art. 129 lit.c „ atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat ” precum şi Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Municipiului Marghita a aprobat prin HCL nr. 62/24.03.2022 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității de publicitate, reclamă și afișaj în Municipiul Marghita care stă la baza prezentului proiect .

Proiectul de hotărâre este fundamentat prin Referatul de aprobare al primarului nr.2826 din 16.03.2023 și Raportul de specialitate al Compartimentului juridic  nr. 2827 din 16.03.2023

Amendamentele la proiect vor fi depuse fie pe email-ul primariei:  primaria@marghita.ro  fie la registratura instituţiei , parter camera  19.  Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ: „ Inchirierea prin licitație publică a terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Marghita, în vederea amplasării de panouri publicitare și respectiv a documentației de atribuire”

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 10 minute pentru prezentare. La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați.

Documentația poate fi consultată:

  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la proiectul de act normativ: „Inchirierea prin licitație publică a terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Marghita, în vederea amplasării de panouri publicitare și respectiv a documentației de atribuire”

Propunerile trimise precum şi minuta şedinţei de dezbatere publică  vor fi publicate pe pagina de internet aici.

Pentru informații suplimentare penru organizarea dezbaterii publice vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: secretar general Cornelia Demeter.