Anunț privind dezbaterea publică

Astăzi, 2 decembrie 2020 UAT Marghita aduce la cunoștință următorul proiect de act normativ: Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare de pe raza municipiului Marghita.

Cu ocazia elaborării acestui proiect de hotărâre s-a avut în vedere prevederile: art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 454 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 25-27 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, art. 17 alin. (1), lit. e), f) g) și h) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în cadrul procedurilor de elaborare  a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune. Alin. 13 din acest articol, în cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include textul complet al proiectului actului respectiv.

            Documentația poate fi consultată:

  • la sediul instituției
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instiuției

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus  consultării publice se mai pot depune în perioada 2 decembrie – 16 decembrie 2020.

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primăria@marghita.ro
  • prin poștă, pe adresa str. Calea Republicii, nr. 1, Marghita
  • la sediul instituției, la Registratură între orele 08.00 – 16.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Consultare publică referitoare la Proiectul de hotărâre privind ”Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare de pe raza municipiului Marghita”

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon: 0259362001, int. 18, e-mail: primăria@marghita.ro, persoană de contact: Szabó Timea.