Sedinta ordinara in data de 28.02.2017

     Dispoziţia nr. 13  din 22 februarie 2017

privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta ordinara in data de 28.02.2017

 Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor articolului 39 alin. 2 şi 3 , din aceeaşi lege,

Primarul municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

 

DISPUNE:

 

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe data de marti 28 februarie 2017 orele 13,00 , in sala de sedinte a primariei cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarărâre pentru aprobarea bilantului, contului de rezultat patrimonial si contului de executie bugetară la data de 31.12.2016 a UAT Marghita

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării excedentului din anul 2016 a Spitalului municipal Dr. Pop Mircea Marghita

                  Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea utilizării excedentului din anul 2016 a

Liceului Teoretic Horvath Janos

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita pe anul 2017

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

5.Proiect de hotarâre privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces şi a Listei solicitanţilor care nu au acces la acordarea locuinţelor construite prin fonduri ANL

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

Comisia juridica

6 Proiect de hotarare privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgenţă, familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, ajutorului de înmormântare în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia sociala,

Comisia buget finante

 1. Proiect de hotarâre privind vânzarea prin licitatie publică deschisă cu strigare a unui imobil- teren fără constructii , proprietatea privată a municipiului Marghita , situata pe str. Progresului FN , cu nr. cad. 757 in suprafata de 3.188 mp.

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de adminstrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea vânzării locuintei ANL din Marghita str. Pandurilor nr. 38 bl. 5 ap. 10 compus dintr-un apartament cu 2 camere cu o suprafaţă construită de 89,72 mp. din care suprafata utila de 54,07 mp. catre domnul Szabo Attila Sandor

Initiator: primar Pocsaly ZoltanLadislau

Raport de avizare: Comisia de adminstrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarâre pentru cuprinderea unor terenuri din intravilanul satului Cheţ-municipiul Marghita in domeniul public al municipiului Marghita si aprobarea constituirii de număr cadastral pe terenul aferent cladirii Caminului Cultural Cheţ

Initiator: primar Pocsaly ZoltanLadislau

Raport de avizare: Comisia de adminstrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarâre pentru trecerea in domeniul public al municipiului Marghita a unor terenuri in vederea infiintarii unor strazi noi in municipiul Marghita

Initiator: primar Pocsaly ZoltanLadislau

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

11 Proiect de hotarâre privind stabilirea chiriei către Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolica Marghita, pentru terenul in suprafata de 1179 mp., inscris in CF nr. 548 Marghita , nr. top. 584 si 585/2 folosit de administratia locală ca piata agroalimentară

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea unei taxe aprobata prin HCL nr. 94 din 28.12.2016 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante

 1. Proiect de hotarare pentru desemnarea cabinetului de avocat Purdea Lucian pentru reprezentarea Consiliului Local in dos. nr. 273/111/2017cu SC Nutritim

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia juridica

 1. Probleme curente