Sedinta ordinara din data de 29 mai 2017

Dispoziţia  nr. 301 din  24  mai 2017 privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta ordinara in data de  29 mai  2017

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

            În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege,

            Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau

DISPUNE:

Art. 1 Se convocă  Consiliul Local al municipiului Marghita  in sedinta ordinara din 29 mai  2017, orele 13,00  in sala de sedinte a primariei . Sedinta va avea următoarea ordine de zi :

 1. Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita.

                                  Intiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                  Raport de avizare: Comisia de buget finante

 1. Proiect de hotarâre  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

                                  Intiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                  Raport de avizare: Comisia de buget finante

 1. Proiect de hotarâre privind aprobarea bilanțului  contabil și a contului de execuție bugetară  la data de 31.03.2017 a Municipiului Marghita

                                Intiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                   Raport de avizare: Comisia de buget finante

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI  URBANISTIC ZONAL – schimbarea zonei functionale in vederea construirii unui centru medical P+1E , Nr. Cad. 103508 – Marghita

                                   Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                   Raport de avizare: Comisia de urbanism

 1. Proiect de hotărâre privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor imobile – teren fara constructii –proprietate privata a municipiului Marghita , situate in Marghita str. Marton Aron , fn.

                                  Intiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                  Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarâre pentru aprobarea în principiu a vânzării directe a terenului în suprafaţă de 62 mp. identificat cu nr. cad. 455 , înscris în C.F.100358 Marghita , str. Garoafei nr.9 către proprietarii  construcției edificate pe acest teren, doamna Silaghi Paula Mihaela și d-l Silaghi Emil

                                  Intiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                  Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare  privind  stabilirea cuantumului burselor școlare pe anul 2017 pentru unităţile școlare din învăţământul preuniversitar de stat  din unitatea administrativ- teritorială Marghita

                              Intiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                  Raport de avizare: Comisia de buget finante

 1. Proiect de hotarâre privind  stabilirea chiriei  către Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolica Marghita, pentru terenul in suprafata de 1179 mp., inscris in CF nr. 548 Marghita , nr. top. 584 si 585/2 folosit de administratia locală ca piata agroalimentară

                     Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                     Raport de avizare: Comisia de buget finante

 1.   Proiect de hotarâre  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate

                      Initiator primar Pocsaly Zoltan

                      Raport de avizare . Comisia juridica

 1. Proiect de hotarâre privind desemnarea Cabinetului de avocatura Purdea Lucian pentru reprezentarea  in instanta a administatiei locale

                      Initiator primar Pocsaly Zoltan

                      Raport de avizare . Comisia juridica

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea bilanțului contabil al Serviciului Public de Alimentare  cu Apă, Canalizare și Salubrizare  Marghita la 31.12.2016

               Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

               Raport de avizare : Comisia de buget finante si administrare domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 70 din 28 noiembrie 2016 in sensul majorarii tarifelor la unele activitati de salubrizare generală executate ocazional de SPAACS Marghita

                Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

               Raport de avizare : Comisia de buget finante si administrare domeniului public si privat ; Comisia de mediu, turism si agricultura

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de negociere în cazul aprobării vânzărilor unor imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului Marghita

               Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

               Raport de avizare : Comisia de buget finante si administrare domeniului public si privat ;

 1. Proiect de hotarâre pentru actualizarea domeniului public al municipiului Marghita.

                 Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat si Comisia juridica

          15. Probleme curente