Sedinta ordinara din data de 28 septembrie 2017

Dispoziţia nr. 610 din 22 septembrie 2017 privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2017

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor articolului 39 alin. 2 şi 3 , din aceeaşi lege, Primarul municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

Dispune:

Art. 1 Se convoaca Consiliul Local al municipiului Marghita in sedinta ordinara in data de joi 28 septembrie 2017 in sala mare de sedinta cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare . Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Zilelor Municipiului Marghita si a contractului de parteneriat între municipiul Marghita și SC Top Press SRL Oradea pentru organizarea festivitatilor

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de cultura si comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea participării Municipiului Marghita în cadrul proiectului “Sustainable cross-border cooperation for citizens between Marghita and Berettyóújfalu municipalities” (Cooperare transfrontalieră sustenabilă pentru cetățeni între municipalitățile Marghita și Berettyóújfalu), acronim CCC_MB și a contribuției proprii necesare implementării acestuia

         Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

         Raport de avizare : Comisia de buget finante si comisia juridica, integrare europeana, cooperare transfrontalier

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea vanzarii si stabilirea pretului de vânzare a terenului proprietate privata   in cota de 2118 mp. / 2156 mp nr. cad. 101896 inscris in CF 101896 Marghita , Calea Republicii nr. 33 catre proprietarii constructiei edificate pe acest teren , domnii Savu Ovidiu Augustin, Buzila Sorin Petru si Buzila Florentina , Sarca Ovidiu Mircea si Sarca Adriana Simona

               Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                        Raport de avizare : Comisia de buget finante

5.Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul municipiului Marghita unităţilor de cult din municipiul Marghita aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

         Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

         Raport de avizare : Comisia de buget finante si Comisia juridica

6.Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinand cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita pe anul 2017

                 Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare : Comisia de buget finante

7.Proiect pentru aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a UAT Marghita , a pretului de referinta si a stabilirii modului de valorificare pe specii si sortimente , in conformitate cu HG 924/2015

              Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare : Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

     8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor,fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care au solicitat subvenții în baza Legii nr. 34/1998 și a Normelor metodologice de aplicare aprobată prin HG nr.1153/2001 cu completările și modificările ulterioare,a Ghidul solicitantului , a Grilei de evaluare și a categoriilor de servicii sociale,

           Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

           Raport de specialitate: Comisia de buget finante

                                                Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială

  1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.79/24.06.2015 pentru stabilirea stațiilor de autobuz şi microbuz pe terenuri apaţinând domeniului public al municipiului Marghita, pentru utilizarea de către operatorii care efectuează transportul de persoane în curse regulate și curse regulate speciale.

Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

           Raport de specialitate: Comisia administrare a domeniului public și privat

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de transport public local prin curse regulate pe traseele Marghita –Ghenetea si Marghita-Chet

       Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

                   Raport de specialitate: Comisia administrare a domeniului public și privat

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuintelor sociale care s-au eliberat in anul 2017 pană la intcmirea si aprobarea de catre Consiliul Loca a unei noi liste

     Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

                   Raport de specialitate: Comisia sociala

  1. Probleme curente