Sedinta ordinara din 28 iulie 2016 -ora 13,00

Dispoziţia nr. 351 din 22.04.2016 privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 28 iulie 2016 ora 13,00

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare În temeiul dispoziţiilor articolului 39 alin. 2 şi 3 , din aceeaşi lege, Primarul municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau DISPUNE:

 Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe data de joi 28.07.2016 , orele 13,00 cu urmatoarea ordine de zi.

  1. Proiect de hotărâre privind retragerea unui reprezent al consiliului local și desemnarea altui reprezentant în consiliul de administrație la Colegiul Național „Octavian Goga” în mandatul 2016-2020

            Inițiator: primar Pocsaly Zoltan –Ladislau

            Raport de avizare: Comisia sociala, învățământ, sănătate, culte și protecție socială

  1. Proiect de hotarâre privind proiectul „SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII COMUNITĂȚII MARGINALIZATE DIN MUNICIPIUL MARGHITA” în vederea contractării unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, axa prioritară 4, PI 9.ii OS 4.1, Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în care există populație aparținând minorității rome”.

               Inițiator: primar Pocsaly Zoltan –Ladislau

   Raport de avizare: Comisia sociala si Comisia de buget finante

     3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Marghita

            Inițiator: primar Pocsaly Zoltan –Ladislau

            Raport de avizare: Comisia sociala, învățământ, sănătate, culte și protecție socială

                                         Comisia juridica, dezvoltare regională , integrare europeană

     4..Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cadru privind modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construit prin ANL, administrarea , exploatarea, închirierea acestora și a Graficului –calendar de lucru a Comisei sociale de analiza a solicitărilor de locuinte ANL , in vederea întocmirii „ Listei de prioritate pentru repartizarea locuintelor ANL”

       Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

                                           Comisia juridica, dezvoltare regională , integrare europeană

  1. Proiect de hotarâre privind stabilirea cotei autoritatii publice locale aplicabilă pentru titularii de contracte care au implinit varsta de 35 de ani , la valoarea de inlocuire a locuintei si aprobarea contractului cadru de inchirere pentru suprafeţele locative ANL.

             Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

             Raport de avizare: Comisia de buget finante si Comisia juridica

       6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței Comisiei de Siguranţă a Circulației Rutiere și Pietonale în Municipiul Marghita

       Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat si

                                          Comisia juridica dezvoltare, regională , integrare europeană

                                           Comisia de turism, mediu si agricultura

       7..Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor participa la adunarea sătească a satului Ghenetea pentru alegerea delegatului sătesc

                 Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau

           Raport de avizare:Comisia juridica, dezvoltare regională , integrare europeană

       8.Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada ianuarie-iunie 2016

            Inițiator: primar Pocsaly Zoltan –Ladislau

            Raport de avizare: Comisia sociala, învățământ, sănătate, culte și protecție socială

  1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 10 din 26.01.2016 cu privire la aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul institutiei publice Politia Locală Marghita , pentru anul 2016.

             Inițiator: primar Pocsaly Zoltan –Ladislau

              Raport de avizare :Comisia juridica dezvoltare, regională , integrare europeană

  1. Proiect de hotarâre pentru aprobarea regulamentului propriu de organizare si functionare a Consiliului Local Marghita

               Inițiator: primar Pocsaly Zoltan –Ladislau

             Raport de avizare . Comisia juridica ,dezvoltare regională , integrare europeană

   11   Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2016.

                Initiator: primar. Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare . Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizarii cu titlu gratuit a traseului de fibra optica pe raza teritoriala a municipiului Marghita pentru proiectul Ro-Net „ Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate , prin utilizarea fondurilor structurale

              Inițiator: primar Pocsaly Zoltan –Ladislau

               Raport de avizare : Comisia de urbanism si amenajare a teritoriului

  1. Proiect pentru modificarea calitatii functiei dupa nivelul studiilor din compartimentul Cabinetul primarului.

               Inițiator: primar Pocsaly Zoltan –Ladislau

               Raport de avizare: Comisia juridica dezvoltare regională , integrare europeană

  1. Aducerea la cunostinta consiliului local a perioadei efectuării concediului de odihnă restant   aferent anului 2015 de către viceprimarul Lazar Ioan
  1. Probleme curente