Sedinta ordinara din 26.01.2017

Dispozitia nr. 23 din 20 ianuarie 2017

privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 26.01.2017

Avand in vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administratiei publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul dispozitiilor articolului 39 alin. 2 si 3, din aceeasi lege, Primarul municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

DISPUNE:
Art. 1 Se convoaca Consiliul local al municipiului Marghita in sedinta ordinara pe data de joi 26 ianuarie 2017 , orele 13,00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav , adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia socială, invatamant, sanatate, culte

2. Proiect de hotarare privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2016

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia :socială, invatamant, sanatate, culte

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia socială, invatamant, sanatate, culte

4. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale de catre Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante , Comisia de mediu, turism si agricultură
5. Proiect de hotarare privind incetarea activitatii Serviciului Voluntar Pentru Situatii De Urgentă din municipiul Marghita, infiintat prin HCL nr. 72/25.06.2009 Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia juridică, dezvoltare regională
6. Proiect de hotarare pentru aprobarea Graficului calendar de lucru a Comisiei sociale de analiză a solicitarilor de locuite ANL , in vederea intocmirii Listei de prioritate pentru repartizarea locuintelor ANL
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : socială, invatamant, sanatate, culte
7. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Marghita a unor active fixe aflate in administrarea Liceului

Tehnologic Horea, in vederea scoaterii din functiune Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

8.Proiect de hotarare pentru aprobare constituire cadastrale pe terenuri situate in intravilanul municipiului Marghita ocupate de constructii proprietate persoane fizice /persoane juridice

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat

9. Proiect de hotarare pentru reglementare juridica si constituire de numar cadastral pentru terenurile avand utilitate publica situate in cartierul Garoafei- Calea Republicii.

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat

10. Proiect de hotarare pentru probarea acordarii normei de hrană pentru personalul Politiei Locale Marghita

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de avizare: Comisia de buget finante

11. Proiect de hotarare pentru aprobarea organigramei si a statului de functii la Spitalul municipal Dr. Pop Mircea Marghita pe anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: socială, invatamant, sanatate, culte

12. Raport privind modul de solutionare a petitiilor depuse la Primaria municipiului Marghita pe semestrul II al anului 2016

13. Probleme curente