Sedință ordinară a Consiliului local Marghita în data de 28 .11. 2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței consiliului local Marghita din data de 28.11. 2019 orele 13:00
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propuneri de dezlipire din cad. 403 –Calea Republicii nr. 1 Marghita, si aprobarea trecerii imobilului , in suprafață de 1218 mp.din domeniul public in domeniul privat al municipiului Marghita pe durata realizării obiectivului de investiții ”Construire autogară in municipiul Marghita, judetul Bihor
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
Comisia de urbanism
Comisia juridica

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției nr. 195 str. Closca, pozitiei 218 str. Nicolae Balcescu , pozitia 209 str. Ion Luca Caragiale din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Marghita
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

3. Proiect de hotarare pentru aprobarea taxelor utilizate pentru administrarea domeniului public şi privat al municipiului Marghita pentru anul 2020.
Initiator . primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare. Comisia de buget finante

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2019
Initiator . primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare. Comisia de buget finante

5. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie in favoarea comunei Abramut asupa terenului cu nr. cadastral 104955 Marghita, in suprafata de 2166 mp in vederea edificarii in subteran a unei conducte de refulare a apelor uzate ce va deservi reteaua de canalizare a satului Petreu si aprobarea bransării acestei conducte la Statia de epurare Marghita.
Initiator . primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
Comisia de urbanism
Comisia juridica

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordului de asociere în vederea achizitionarii in comun a echipamentelor medicale aferente proiectului “Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of access and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations – FA Phase, ROHU 449 financed under the Interreg V-A Romania – Hungary Programme” – ”Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență – faza Full Aplication” – ROHU 449
Initiator . primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia juridica

7. Prezentarea sub forma de proiect de hotărâre a organizării reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza unităţii administrativ teritoriale Marghita pentru anul şcolar 2019-2020
Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de specialitate: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială

8. Probleme curente