Sedinta ordinara a Consiliului Local Marghita din data de 29.11.2017

Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau
Dispune:
Art. 1 Se convoaca Consiliul Local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 29 noiembrie 2017 cu următoarele  puncte  pe ordinea de zi .
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei SPAACS Marghita
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat
2. Proiect de hotarâre privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor imobile–teren fara constructii-proprietatea privata a municipiului Marghita, situate in Marghita str. Marton Aron, FN
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat
3. Prezentare Raport de activitate si situatie finaciara SC Parc Balneomar SA
Prezinta. Consiliul de administratie al SC Parc Balneomar SA
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilantului si a executiei bugetare încheiate la 30.09.2017
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
6. Proiect de hotarare      pentru aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier  proprietate publica  a UAT Marghita
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare  : Comisia de administrare a domeniului public si privat
7. Proiect de hotărîre privind acceptarea ofertei de donatie , înaintată  de dl. Stefanovici Cezar pentru suprafaţa de 1915 mp reprezentând teren , identificat cu nr. cadastral 1078 si înscris in CF 104283 Marghita , situat in municipiul Marghita în zona străzii Kolcsey  Ferenc, cu destinatie „ drum public”
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare  : Comisia de administrare a domeniului public si privat
Comisia juridica
8. Proiect de hotărâre privind    acceptarea ofertei  de donatie , înaintată  de d-na Benţe Maria –Sanda  si sotii Antal Coloman si Antal Iuliana  pentru suprafaţa de 2351 mp reprezentând teren , identificat cu nr. cadastral 100546  si înscris in CF 100546 Marghita , situat in municipiul Marghita în zona străzii Kolcsey  Ferenc, cu destinatie „ drum public”
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare  : Comisia de administrare a domeniului public si privat
Comisia juridica
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Amenajare  ansamblu de locuinte individuale , dotari sportive  si de agrement  , dotări comerciale si de prestări  servicii si alte funcţiuni –zona Parc blanear municipiul Marghita
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare  : Comisia de urbanism
10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea pretului de vânzare  a terenurilor proprietate privată a municipiului ocupate cu constructii- garaje proprietatea privată a persoanelor fizice
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare  : Comisia de administrare a domeniului public, privat,
11. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea listelor de prioritate pentru  acordarea locuintelor ANL care s-au eliberat în anul 2017 şi care se vor elibera până la întocmirea şi aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare  : Comisia de administrare a domeniului public, privat
12. Proiect de hotarâre pentru aprobarea regulamentului privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea , exploatarea şi închirierea acestora
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare  : Comisia de administrare a domeniului public, privat
13. Proiect de hotărâre privind reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri situate în intravilanul mun. Marghita,  aprobare constituire a unor numere cadastrale, aprobare concesiune directă pentru extindere constructie.
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare  : Comisia de administrare a domeniului public si privat
14.Proiect de hotarare pentru atribuirea de denumiri la  strazi noi infiintate in municipiul Marghita
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare  : Comisia juridica
15.Proiect de hotărâre   privind  aprobarea încheierii Convenției  provizorii  pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică , care înființează și administrează unități de  asistență socială pe raza Municipiului Marghita,  respectiv   Asociația Caritas Catolica Marghita, Fundația Creștină Elim și Asociația „Speranța pentru schimbare”, pentru anul 2018
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare  : Comisia sociala
16.Proiect de hotărâre privind  acceptarea dreptului de administrare de către  Consiliul Local al Municipiului Marghita asupra   unei părți din imobilul situat în Orașul Valea lui Mihai, str. Republicii nr.29, înscris în CF nr. 50692, nr. cad. 50692, proprietate publică a U.A.T. Orașul Valea lui Mihai, în care își desfășoară  activitatea secția exterioară a Spitalului Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita,
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare  : Comisia de administrare a domeniului public, privat
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţământ  preuniversitar la nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 2018-2019
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare  : Comisia de invatamant, sport, tineret , cultura
18. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei primarului nr. 676 din 07.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea în principiu a vanzarii directe a terenului proprietate privata   in  cota  de 2118  / 2156 mp nr. cad.  101896  inscris in CF  101896 Marghita , Calea Republicii nr. 33 catre proprietarii constructiei  edificate pe acest teren , domnii Savu Ovidiu Augustin, Buzila Sorin Petru si Buzila Florentina , Sarca Ovidiu Mircea si Sarca Adriana Simona
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare . Comisia de administrare a domeniului public si privat
20. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere in vederea achizitionarii terenurilor intravilane in suprafata de 21.072 mp. , avand nr. cad. 103475 si 103476 , situate in Marghita str. Salcamilor nr. 10  , propietatea  firmei Multimec SA – societate in  faliment
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare:Comisia juridica
21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea declansării procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie al SC Parc Balneomar SA
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare : Comisia juridica
22. Probleme curente