Sedinţa ordinara a Consiliului Local din data 29.03.2018

Conform Dispoziţiei Primarului nr. 111 din 23.03.2018  lucrările  şedinţei  ordinare a Consiliului Local  au loc pe  data   29.03.2018  , orele 14,00  cu  următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de Hotărâre pentru însușirea Raportului privind situația gestionării  și inventarierii  patrimoniului public și privat al Municipiului Marghita și actualizarea  Listei bunurilor din domeniul privat pe anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat

2.     Proiect de Hotărâre privind  aprobarea încheierii Convenției  definitive  pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică , care înființează și administrează unități de  asistență socială pe raza Municipiului Marghita,  respectiv   Asociația Caritas Catolica Marghita, Fundația Creștină Elim și Asociația „Speranța pentru schimbare”, pentru anul 2018

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia socială,învățământ,sănătate, culte și protecție socială

Comisia de buget finanțe

  1. Proiect de Hotărâre privind avizarea documentației pentru lucrarea   „Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Buduslău  și Regulamentului local de urbanism”

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului

  1. Proiect de hotarare pentru privind transmiterea  in administrarea Directiei  Silvice Bihor prin Ocolul Silvic Marghita a suprafetei  de 153,69 ha fond forestier , proprietatea publică a municipiului Marghita conform Titlului de Proprietate nr. 9/1 din 17.03.2003

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare pentru alocare sume de bani ca sprijin financiar la cultele religioase de pe raza territorial/administrative a municipiului Marghita

    Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarare Privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru închirierea prin licitatie publică  deschisă a două  loturi  de teren destinate activitatilor comerciale situate in Marghita, str. Crinului, proprietatea mun. Marghita

      Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgentă din municipiul Marghita pe anul  2018

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare pentru reglementarea juridică a unor terenuri din intravilanul UAT Marghita prin cuprinderea in domeniul public /privat a municipiului Marghita

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

Comisia juridica

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii statului de functii aprobat prin HCL 15 din 30.01. 2018 a Spitalului municipiului Marghita

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia juridica

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita pe anul 2018

 Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarare pentru privind aprobarea inițierii proiectului “Parc didactic pentru identificarea, procesarea, promovarea și valorificarea resurselor natural locale” în vederea depunerii acestuia în cadrul Programului Operational Capital Uman prin Axa Prioritară 6: Educație și competențe

       Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de buget finante

12. Proiect de hotarare privind aprobarea inițierii proiectului “Parc didactic pentru identificarea, procesarea, promovarea și valorificarea resurselor natural locale” în vederea depunerii acestuia în cadrul Programului Operațional Regional Axa prioritară 10 –  Îmbunătățirea infrastructurii educaționale  OS 10.2 – Cresterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții.

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de buget finante

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei de Cultură a Municipiului Marghita

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de cultura

14. Proiect de hotarare privind majorarea tarifelor de apa si canalizare aplicate beneficarilor municipiului Marghita de SPAACS Marghita