Sedinţa ordinara a Consiliului Local din data 25.04.2018

Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

 În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau

Dispune:

Art. 1 Se convoaca Consiliul Local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 25.04.2018  ora 13, 00 cu ordinea de zi dupa cum urmeaza :

  1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţământ  preuniversitar la nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 2018-2019

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia socială,învățământ,sănătate, culte și protecție socială

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2018

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante

    4. Proiect de hotarare privind procedura esalonarii la plata impozitelor si a taxelor locale restante, datorate bugetului local al municipiului Marghita

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor percepute prin Compartimentul Registru Agricol pentru eliberare atestat de producator si carnet de comercializare a produselor agricole

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Dezbaterea cererii d-nei Kardos Judit Julianna inregistrata sub nr. 1/981 din 9.03.2018 privind dosarul nr. 243 /255/2016. Proiect de hotărâre.
  1. Proiect de hotarare privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI TEHNICE FAZA PROIECT TEHNIC ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIpentru proiectul„REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA  INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A COLEGIULUI  NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA PENTRU CLASELE 0-8”

 Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare Comisa de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA  INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A COLEGIULUI  NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA PENTRU CLASELE 0-8”și a cheltuielilor legate de proiect.

 Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare Comisa de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare în vederea modificării și completării HCL nr. 8 din 29.01.2015 pentru aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI MARGHITApentru perioada 2014 – 2020 â

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare Comisia juridica

  1. Probleme curente