Sedinta ordinară a Consiliului local al municipiului Marghita în data 12.12.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI  a ședinței consiliului local Marghita din data de 12.12. 2019 orele 13,00
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2019
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de buget finante

2. Proiect de hotarare privind cuprinderea in domeniul privat al municipiului Marghita a unor terenuri din intravilanul localitatii
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat

3. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publică a unei suprafete de 57 mp din terenul cu nr. top. 1476/1 inscris in CF 104951 situat in Marghita str. Salcamilor , catre Buboi Vasile Remus si Buboi Ortenzia Ramona
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea vanzarii in principiu a terenului din str. Ierului nr. 39 in suprafata de 500 mp. avand nr. cadastral 102288 inscris in CF 102288 Marghita si nr. cadastral 1177 inscris in CF 104677 Marghita detinut cu drept de folosintă gratuită respectiv drept de concesiune in favoarea lui Hégető Alexandru si soția Hégető Angela
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat

5. Proiect de hotarare privind organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza unităţii administrativ teritoriale Marghita pentru anul şcolar 2020-2021
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia socială, cultura si invatamant

6. Proiect de hotarare privind aprobarea duratei de prelungire a contractelor de închirirere privind suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe din proprietatea statului şi administrate de unitatea administrativ-teritorială Marghita sau din proprietatea unităţii administrativ-teritoriale Marghita
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a doemniuli public si privat

7. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al primarului şi pentru celelalte unităţi subordonate U.A.T. Marghita
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia juridica

8. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii de Consiliu Local nr. 117 din 26 septembrie 2019 privind aprobarea vanzarii in principiu a cotei de 30,39 mp. din imobilul situat in CF 102737 nr. top. 801/2 –C1 str. 1 Decembrie nr. 14 .
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia juridica, Comisia de administrare a domeniului public si privat
9. Probleme curente