Sedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita din data de miercuri 29.05.2019

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de 29.05.2019, ora 13,00  cu urmatoarele puncte 

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ  BARCĂU  BISTRA”

        Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau

        Raport de avizare : Comisia juridica

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PARC BALNEOMAR SA pe anul 2019

         Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau

          Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1.   Proiect    de hotarare  pentru  stabilirea pretului de vânzare  a terenului  in suprafata de 320  mp. teren cu nr. cadastral 102270 inscris in CF 102270 Marghita ,  teren proprietate privata a municipiului Marghita  catre proprietarul constructiei  edificate pe acest teren SC Ravanar Trans SRL Marghita, reprezentată de dl. Ciuciu Adrian

        Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau

        Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

            4.Proiect de hotarare pentru aprobarea bilantului SPAACS Marghita

                             Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau

         Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

  1. Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Marghita pe anul 2019

                                  Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau

     Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate

Inițiator primar Pocsaly zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia juridică

  1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului unității administrativ teritoriale să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECOLECT GROUP pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare și a Documentațiilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare în județul Bihor

              Inițiator primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

                          Raport de avizare: Comisia juridică

  1. Proiect de hotarare privind aprobare documentatie D.A.L.I.construire invelitoare tip sarpanta la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea -Ambulatoriu de specialitate

               Inițiator primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

                          Raport de avizare: Comisia de urbanism

                                     Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finante

  1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din inventarul municipiului Marghita a imobilului-constructie situat  in Marghita, str. T.Vladmirescu nr. 7 ca urmare a demolarii/autodemolarii

               Inițiator primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

                           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare privind reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri situate in intravilanul municipiului Marghita precum și constituirea unui număr cadastral

                Inițiator primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

                           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

         11.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din municipiul Marghita pe anul 2019

                Inițiator primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

                           Raport de avizare: Comisia jurudica

                                                         Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1.    Proiect de hotarare privind modificarea  HCL nr.98 din 10.08.2018 privind aprobarea Documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumara a investiției propusa a fi realizata pentru proiectul ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR” din Municipiul Marghita

           13. Probleme curente