Sedinţă ordinară a Consiliul local al Municipiului Marghita în data de joi 25.04.2019

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1  ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de joi 25.04.2019, ora 13,00  cu urmatoarele puncte:

  1. Proiect de hotărâre privind propunerea de indexare cu rata inflatiei, respectiv rotunjirea la leu a nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi, pentru anul 2020

          Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

           Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2019.

                Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                Raport de avizare . Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita pe anul 2019

                Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                Raport de avizare Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Raport al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare privind îndeplinirea măsurilor lăsate de Camera de Conturi Bihor prin Decizia nr. 4 din 9.01.2019 pentru inlăturarea deficiențelor constatate si consemnate în raportul de control 2947 din 17.12.2017 .

Prezinta . domnul Durnea Cosmin director SPAACS Marghita

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru inchiriere utilaje in vederea activitatii de salubrizare general, tarife ce vor fi cuprinse intr-un  act aditional la contractual de prestări servicii de salubrizare generala

         Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                     Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor aplicabile pe sezonul estival 2019 de către SC Parc Balneomar SA

          Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

          Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitatie publica a cotei parti din terenul situat in Marghita,str.Arany Janos nr.101, aflat in domeniul public al Municipiului Marghita pentru activitati din domeniul taierii sirindeluirii lemnului

                             Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare: Comisia buget finante si administrarea domeniului public si privat si Comisia juridica

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României

                             Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare: Comisia socială , invatamant, tineret

                                                Comisia de buget finante

  1. Probleme curente