Sedinţa ordinară a CLM pe data de miercuri 30. 01.2019

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1  ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de 30.01.2019, ora 13,00  cu urmatoarele puncte :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2019

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia sociala

 1. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu

handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2018

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia sociala

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2019 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

 Raport de avizare: Comisia sociala ;

Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei școlare a  unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat și particular  de pe raza unităţii administrativ teritoriale Marghita pentru anul şcolar 2019-2020

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia socială,învățământ,sănătate, culte și protecție socială

 1. Raport privind modul de solutionare a petitiilor depuse la primaria Municipiului Marghita pe semestrul II al anului 2018
 2. Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii contractului de concesiune petru suprafața de 73 mp, teren inscris pe nr. topo.2241/4 CF 5046 Marghita, situat pe str. Progresului catre SC Transgex SA Oradea pentru insituirea unui perimteru de protecție la sonda geotermala

        Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

         Raport de avizare:Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare pentru însusirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 794 mp. identificat cu nr. cad. 101873,înscris în C.F.101873 Marghita , str. Tudor Vladimirescu, nr.178 si aprobarea pretului de vânzare către proprietarul construcției edificate pe acest teren, SC Agrilinc SRL

           Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

         Raport de avizare:Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1.       Proiect de hotarare     privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant , aferent anilor 2017-2018 , de către primarul și viceprimarul municipiului Marghita

                       Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                Raport de avizare: Comisia juridica

       9.Proiect de hotarâre privind cuprinderea unor terenuri în domeniul public al municipiului Marghita precum şi constituirea unor numere cadastrale  pe terenuri reprezentând  strazi

                    Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                  Raport de avizare:Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii unui drept de servitute asupra terenului cu nr. cad.104711 inscris in CF nr. 104711 si nr.cad.104712 inscris in CF nr.104712,proprietatea publica a municipiului Marghita  către SC AGRILINC SRL pentru amplasarea unei conducte de  apa geotermala pe toate lungimea acestuia care va deservi Pensiunea situata in Marghita, str. T.Vladimirescu nr. 178

            Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                       Raport de avizare:Comisia juridica,

                                                Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare pe raza teritoriala a municipiului Marghita

                                     Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                                Raport de avizare:Comisia juridica,

                                                Comisia de buget finante

 1. Prezentarea Deciziei nr. 4 din 9.01.2019 a Camerei de Conturi Bihor, Curtea de Conturi a României pentru înlăturarea deficiențelor constatate si consemnate in raportul de control nr. 2947 din 17.12.2018 încheiat la Serviciul Public de Alimentar ecu Apa, Canalizare si Salubrizare Marghita.
 2. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL 17 din 30.01.2018 privind aprobarea proiectului “Promovarea unei abordări integrate în ceea ce privește îmbunătățirea ratei de angajare și a mediului de afaceri la nivelul micro-regiunilor Marghita și Berettyoujfalu (acronim CROSSLOCALDEV)” – PROMOTING AN INTEGRATED APPROACH REGARDING THE IMPROVING OF THE EMPLOYMENT RATE AND BUSINESS ENVIRONMENT AT THE LEVEL OF MARGHITA AND BERETYOUJFALU MICROREGIONS și a contribuției proprii necesare implementării acestuia

            Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                        Raport de avizare:Comisia juridica, Comisia de buget finante

 1. Proiect de hotarare pentru  utilizarea excedentului la 31.12.2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor  secțiunii de dezvoltare din bugetul local

             Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                         Raport de avizare: Comisia de buget finante

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxelor speciale pentru serviciile de stare civilă- pentru oficierea căsătoriei pe teritoriul municipiului Marghita

              Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                         Raport de avizare: Comisia de buget finante

   16.Informare privind activitatea de apărare impotriva incendiilor si protectie civilă desfășurată de Comitetul Local pentru situații de urgență, centrul operativ cu activitate temporara, compartimentul situatii de urgență din cadrul  aparatului  de specialitate a primarului  pe semestrul II 2018.

                                  Prezinta: Compartimentul situații de urgență

 1. Discutarea cererii Universitatii Vasile Goldis cu privire la contractul de concesiune  asupra spatiilor in care funcționează in municipiul Marghita
 2. Probleme curente