Sedinţa ordinară a CLM din data de vineri 29.03.2019

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1  ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de 29.02.2019, ora 13,00  cu urmatoarele puncte

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE, cu scopul de a implementa şi realiză proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de mediu

  1. Proiect privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de sortare și transfer din zona 5, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea şi a serviciului de colectare, transport şi a altor fluxuri de deşeuri din zona 5  din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor

 Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de mediu

  1. Proiect de hotarare privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP Bihor să încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de mediu

  1. Proiect de hotarare  privind stabilirea chiriei  către Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolica Marghita, pentru terenul in suprafata de 1179 mp., inscris in CF nr. 548 Marghita , nr. top. 584 si 585/2 folosit de administratia locală ca piata agroalimentară

 Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarare privind modificărea HCL nr.73 din 06.06.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Dotarea ambulatoriului SPITALULUI MUNICIPAL ,,DR. POP MIRCEA” MARGHITA

        Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                       Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 22,10 mp. din nr. top. 348/8 pentru extinderea  constructiei  -magazin  proprietatea doamnei Tomuța Olga Olimpia situat la parterul blocului I.L.Caragiale nr. 2

          Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

                                                             Comisia de urbanism

  1. Proiect de hotarare pentru însușirea Raportului privind situația gestionării  și inventarierii  patrimoniului public și privat al Municipiului Marghita și actualizarea  Listei bunurilor din domeniul privat pe anul 2018

           Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 1/1166 din 01.04.2014 pentru suprafața de 31,49 mp, din imobilul , proprietatea privată a municipiului, situat pe str. Eroilor, nr. 9, încheiat cu Clubul Kiwanis Marghita, persoană juridică fără scop patrimonial, care desfășoară activități de binefacere

             Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere în municipiul Marghita

             Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

              Raport de avizare : Comisia de admnistrare a domeniului public si privat

                                                 Comisia juridica

  1. Proiect de hotarare pentru  aprobarea   contului de executie bugetara si note explicative la situatiile financiare ale municipiului Marghita  la data de  31.12.2018

                           Initiator: primar Pocsaly Zoltan

                            Raport de avizare: Comisia de buget finante

         11.Raport  privind  starea economica , sociala si de mediu a municipiului Marghita pe anul 2018

               Prezinta . primar Pocsaly Zoltan

      12. Probleme curente