Sedinţa ordinară a CLM din data de 14.12.2018

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

            În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1  ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau

Dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de 14.12.2018, ora 13,00  cu urmatoarele puncte  :

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului  Marghita pe anul 2018

                              Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                             Raport de avizare. Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea taxelor utilizate pentru administrarea domeniului public şi privat al municipiului Marghita pentru anul 2019.

                              Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                              Raport de avizare. Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Actiune pentru Incluziunea Romilor din municipiul Marghita si anexarea lui la Strategia de Dezvoltare Locala a municipiului Marghita pentru perioada 2014 – 2020

                 Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                  Raport de avizare: Comisia sociala,sanatate, culte

  1. Raport privind situatia actuală a SC Parc  Balneomar SA Marghita,

          Prezinta Consiliul de administratie a SC

  1. Proiect de hotarărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

SCHIMBARE DESTINAŢIE PENTRU AMENAJARE SPAŢII CAZARE ZONA PARC BALNEAR – CLADIREA „C1”

                  Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                  Raport de avizare: Comisia de urbanism si Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Probleme curente