Sedință extraordinară a Consiliului Local Marghita în data de 09.01.2020

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) şi art. 134 alin. (4) și ale art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Primarul Municipiului Marghita

DISPUNE
Art.1 Se convoacă de îndată  Consiliul Local al Municipiului Marghita în ședință extraordinară de îndată ce va avea loc in data de 9.01.2020 , orele 12.

Art. 2 Dat fiind caracterul de indată al sedintei ,convocarea se face telefonic pentru fiecare consilier local.
 
Art. 3 Proiectul ordinii de zi este cel anexat la prezenta dispoziție.
Art.4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, împreună cu toată documentația aferentă sunt transmise în format electronic tuturor consilierilor în ziua convocării.
Art. 5 Prezenta se comunică cu:
-Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
-publicată pe site-ul Primăriei şi afişată

Anexă la Dispoziția Primarului Municipiului Marghita nr. 3 din 8.01.2019

privind convocarea Consiliului local Marghita în ședință deindată
pentru data de 9.01. . 2019

Primar
Pocsaly Zoltan Ladislau

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței extraordinare convocata deîndată a consiliului local Marghita din data de 9.01.2019 orele 12,00
Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedetului unitatilor subordonate UAT municipiul Marghita in anul bugetar 2020
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de buget finante
Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare si functionare a bugetului local a municipiului Marghita din excedent
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de buget finante