Sedință extraordinară a Consiliului Local Marghita din data de 09.09.2019

În baza prevederilor art. 133, alin(2), lit. ”a”, art. 134 alin(1) lit.”a”, alin(2) și alin(3) lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ Primarul  Municipiului Marghita DISPUNE

            Art.1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în ședință extraordinară pentru data de luni  9.09.2019, orele  13.00, în sala mare de ședințe a Primăriei.

            Art. 2 Proiectul ordinii de zi este cel anexat la prezenta dispoziție.

            Art.3  Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, împreună cu toată documentația aferentă sunt transmise în format electronic tuturor consilierilor în ziua convocării și în format letric celor 5 comisii de specialitate ale consiliului local.

            Art. 4 Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Marghita, in proiectul ordinii de zi  sunt stabilite comisile cărora li se solicită spre avizare  proiectele de hotărâri.

            Art. 5 Cei interesați pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri, atât în cadrul ședințelor de comisii, cât și în cadrul ședintei consiliului local.

            Art. 6 Prezenta se comunică cu:

                           -Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

                           -publicată pe site-ul Primăriei şi afişată

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței consiliului local Marghita din data de  luni 9.09.2019

  1. Proiect de hotărâre nr. 19 din 5.09.2019 privind reclasificarea drumului comunal DC 11 si DC 11 A si modificarea traseului si lungimii acestor drumuri comunale

   Initiator  primar Pocsaly Zoltan

   Raport de avizare Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului