Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Marghita pe data de 19 iunie 2019

Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  Municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1 Se convoacă  Consiliul Local al Municipiului Marghita în ședință extraordinară din 19.06.2019  ora 13: 00 cu ordinea de zi dupa cum urmează :

  1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019

Initiator  primar  Pocsaly Zoltan-Ladislau

                        Raport de avizare : Comisia de  buget finanțe

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării HCL nr.70 din 29.05.2019 pentru aprobarea proiectului ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR” in Municipiul Marghita, completarea și modificarea HCL nr. 98 din 10.08.2018 privind aprobarea Documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusive anexa privind descrierea sumara a investiției propusa a fi realizata pentru proiectul ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR”

Initiator primar Pocsaly Zoltan

Raport de avizare : Comisia de  buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea“ PLANUL URBANISTIC ZONAL – Schimbare destinație teren destinat construcțiilor de locuințe – zona rezidențială, în zona cu amenajări sportive și de agrement – Construire sală fitness cu minibar, racord rețele edilitare, intravilan Marghita, str. Calea Republicii, nr.64, jud. Bihor, nr. cad. 104751

Inițiator primar Pocsaly Zoltan

Raport de avizare : Comisia de  urbanism și amenajarea teritoriului