Sedinta Consiliului Local Marghita din data de 19.05.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței consiliului local Marghita din data de  marti , 19.05.2020 orele 13,00, Casa de Cultura

 1. Proiect de hotarâre privind aprobarea utilizarii excedentului Pietei Agroalimentare in anul bugetar 2020

                Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                Raport de avizare: Comisia de buget finanțe

 

 1. Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli a municipiulu Marghita pe anul 2020

                 Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare: Comisia de buget finanțe

 

 1. Proiect de hotărâre      pentru  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul  2020 a Serviciului  Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita

                 Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare: Comisia de buget finanțe

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilantului contabil si a situatiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019 ale Serviciului Public de Alimentare  cu Apa  Canalizare și Salubritate  Marghita

                 Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare: Comisia de buget finanțe

 

       5.Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii a Serviciului Public de Alimentare cu Apa, Canalizare si Salubritate Marghita

                  Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                 Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

       6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de buget pe anul 2020 la SC Parc Balneomar SA Marghita

                  Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                 Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre pentru   diminuarea suprafetei concesionate si  a redeventei stabilite prin contractul de concesiune directa  nr. 1386 din 20.03.2006 si a actelor aditionale încheiat e  cu Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad in baza Hotarârii de Consiliu Local nr. 109 din 30 noiembrie 2005

                   Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                  Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona de nord vest a judeţului Bihor, în perioada 2014-2020”

                    Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrare a domeniului public si privat

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării poziției nr. 236 str. Kolcsey Ferenc, Marghita, din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Marghita

                           Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                             Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

                                                               Comisia juridica

            10.Proiect de  hotărâre privind aprobarea concesionării directe  a cotei părți de 197mp/17137 mp. din terenul cu nr. topo. 1473/2 ,înscris în C.F. 105010-Marghita, situat în Municipiul Marghita , str.Jakai Mor nr. 30 aflat in domeniul privat  al Municipiului Marghita, către Mate Ștefan și soția Mate Viorica , pentru extinderea construcției

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat

 

11..Proiect de  hotărâre pentru  aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat

                               Comisia socială,învățământ,sănătate,culte și protecție socială

                               Comisia juridca  

 

 1. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Statului de funcții la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita, aprobat prin H.C.L. nr.52/19.03.2020 privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita  pentru anul 2020

Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe

                              Comisia socială,învățământ,sănătate,culte și protecție socială

 

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea prețului de vânzare in baza raportului de evaluare a terenului proprietate privată a Municipiului Marghita,  situat pe str. Ierului  nr. 39 , teren aferent locuintei  obtinut prin efectul legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unie locuinte  proprietate personala de către Hégető Alexandru si sotia Hégető Angela 

 Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

 Raport de avizare: Comisia de buget finanțe

                               Comisia juridica 

 

 1.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ” Construire teren sintetic de sport” Marghita, str. Tudor Vladmirescu nr. 7 , nr.cad. 104908

 Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

                        Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajare a teritoriului

 

 1. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a Municipiului Marghita  pe anul 2019

                        Prezintă Primarul Municipiului Marghita

 1. Probleme curente